0
Titulinis
Elektroninės parduotuvės taisyklės

Elektroninės parduotuvės taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti interneto svetainėje adresu www.ermitažas.lt ir (arba) mobiliojoje programėlėje.
1.2. Pardavėjas – UAB "Ermitažas", buveinės adresas Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 300090381, PVM mokėtojo kodas LT100001490110.
1.3. Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.5. Privatumo politika – Elektroninės parduotuvės privatumo politika.
1.6. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
1.7. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.8. Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės užtikrina Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustato abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias taisykles.
2.2. Taisyklės nustato Elektroninės parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už prekes tvarką. Taisyklėse taip pat nurodoma informacija, privaloma pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.3. Elektroninės parduotuvės tinklapyje paskelbtos prekių Pristatymo sąlygosMokėjimo būdaiGarantijos ir grąžinimo taisyklės, Garantijos pratęsimo taisyklės yra šių Taisyklių sudedamosios dalys, su kuriomis Pirkėjas privalo susipažinti prieš sudarydamas Sutartį.
2.4. Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Elektroninės parduotuvės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis interneto svetaine ir (arba) mobiliąja programėle. Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Pirkėjo, kaip Elektroninės parduotuvės kliento, ir Pardavėjo, kaip Elektroninės parduotuvės valdytojo.
2.5. Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje (nesukūrę Paskyros), turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje bei taikomuose teisės aktuose.
2.6. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo pardavimo elektroninėje parduotuvėje Ermitažas.lt taisyklėmis, privatumo politika, svetainės naudojimosi taisyklėmis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles ir Privatumo politiką, jos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
2.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.8. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
2.9. Pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali pirkti prekes tik turėdami galutinio vartojimo tikslą (t. y. be tikslo prekes perparduoti).
2.10. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu.
2.11. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą ERMI KLUBAS apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Pirkėjui. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas bus informuotas Elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
2.12. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
3. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PASKYRA
3.1. Pirkėjas gali įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje sukurdamas individualią Paskyrą arba pateikdamas Užsakymą nesukurdamas Paskyros.
3.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
3.3. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti.
3.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje keisti ir papildyti duomenis ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo Paskyrą. Po Pirkėjo prašymo gavimo prieiga prie Paskyros yra panaikinama, tačiau Pardavėjas Paskyroje pateiktus duomenis saugos dar 6 mėnesius po prieigos prie Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Pirkėjas turi teisę bet kada atkurti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.
3.5. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Noriu tapti ERMI KLUBO nariu ir gauti Ermitažo pasiūlymus“, patvirtina, kad su elektroninės parduotuvės lojalumo programa susipažino, su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis. Pirkėjas savo sutikimą gali bet kada atšaukti ir narystės atsisakyti, savo paskyroje „Sutikimai“.
3.6. Jeigu per nustatytą terminą Pirkėjas savo Paskyros neatnaujins, tai Paskyra bus galutinai ištrinta.
3.7. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Pirkėjas paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama, tačiau pagal vartotojo vardą, kuriuo skelbėte informaciją, Pirkėjo nebus įmanoma identifikuoti.
3.8. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Jei Elektronine parduotuve ar jos paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninėje parduotuvėje esančios Pirkėjo Paskyros, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko šį asmenį Pirkėju, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iš anksto pranešė Pardavėjui apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą arba praradimą.
3.9. Jeigu Pirkėjas ar lankytojas nepateikia arba pateikia neteisingą, netikslią ar neišsamią informaciją arba nutraukia registracijos procesą neatlikęs visų nurodytų registracijos veiksmų arba Pirkėjas piktnaudžiauja kurdamas Paskyras, Pirkėjo registracija neįvyksta ir Pirkėjo Paskyra nesukuriama. Piktnaudžiavimu yra laikomi atvejai, kai Pirkėjas kuria paskyras siekdamas išvengti jam tenkančių pareigų arba siekdamas apeiti nustatytus ribojimus, santykiuose su Pardavėju.
3.10. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad visos Pirkėjo Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atlieka pats Pirkėjas.
3.11. Naudodamasis Elektroninės parduotuvės interneto svetaine ir/ar mobiliąja aplikacija Pirkėjas patvirtina, kad laikysis visų taikomų teisės aktų reikalavimų.
3.12. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Pirkėjo teisę naudotis Paskyra, jeigu Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ar kitaip neteisėtai naudoja Elektroninės parduotuvės interneto svetainę, mobiliąją aplikaciją ar Pardavėjo teikiamas paslaugas. Apie paskyros sustabdymą ir Pirkėjo padarytus pažeidimus Pirkėjas bus informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Paskyra tokiu atveju bus aktyvuota tik po to, kai Pirkėjas pašalins šių Taisyklių pažeidimus ir pateiks Pardavėjui įrodymus. Pardavėjas pasilieka teisę ištrinti Pirkėjo Paskyrą, jeigu Taisyklių pažeidimų Pirkėjas nepašalins per 30 dienų nuo Paskyros sustabdymo.
3.13. Jeigu Pirkėjo naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Pirkėjas negalės pirkti Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių bei naudotis kitomis Pardavėjo paslaugomis.
3.14. Jeigu Pirkėjas pažeidė šias Taisykles ir Pirkėjo naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Pirkėjo Paskyros statusą galima sužinoti kreipiantis į Pardavėją el. paštu: [email protected].
4. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR VYKDYMAS
4.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis Elektronine parduotuve, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ar ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju Pirkėjas bus paprašytas prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Elektroninėje parduotuvėje.
4.2. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.
4.3. Pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas pateikia Užsakymą, kuriame nurodo norimas nusipirkti prekes, savo vardą, pavardę, prekių pristatymo būdą, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitą papildomą informaciją ir pasirenka norimą Užsakymo apmokėjimo būdą.
4.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai gavęs Pirkėjo Užsakymą Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia Užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu.
4.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ar dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.
4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: (i) prekių kaina arba asortimentas Elektroninėje parduotuvėje buvo rodomi neteisingai, arba (ii) galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųs Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdamas į naują pirkinių krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių Sutarties atsisakymų.
4.8. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto ar elektroninio parašo paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų ar pranešimų iš Pardavėjo.
4.9. Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir:
4.9.1. vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; arba
4.9.2. pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą; arba
4.9.3. pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui trūkstamos prekės kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas;
4.10. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 4.9.2 ar 4.9.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
4.11. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad el. paštu sutinka gauti Pardavėjo pasiūlymus, susijusius su užsakytomis prekėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių montavimo, surinkimo ir kt. susijusių paslaugų pasiūlymus.
5. PREKIŲ SAVYBĖS IR KAINOS
5.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos Eurais. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Ermitažo fizinėse parduotuvėse. Prekėms taikoma Užsakymo pateikimo ir patvirtinimo metu galiojusi kaina.
5.2. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
5.3. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti Pristatymo sąlygose ir Pirkėjo Užsakymo pavirtinimo pranešime.
5.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių kainas Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.
5.5. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.
5.6. Prekių nuotraukos, pateiktos Elektroninėje parduotuvėje, gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos.
5.7. Tam tikri produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Užsisakydamas prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, Pirkėjas patvirtina, kad yra reikalaujamo minimalaus amžiaus.
5.8. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo pateiktas Užsakymas.
5.9. Maksimalus vieno Pirkėjo užsakymo dydis yra 500 kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai (pvz., jeigu 501 kg arba daugiau, mokama kaip už du užsakymus ir t. t.). Prekei, kurios matmenys viršija 1500 mm gali būti taikomas 20 % antkainis už pristatymą, kuris apskaičiuojamas nuo prekės svorio. Gyvi augalai nėra pristatomi.

5.10. Prekių krepšeliui iki 19,99 EUR yra taikomas 1,99 EUR (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis, (neįskaitant pristatymo išlaidų) kuris yra skirtas sandėlio sistemų palaikymui, prekių paruošimo proceso ir kitoms užsakymo vykdymo išlaidoms padengti. Krepšeliui virš 19,99 EUR yra taikomas 0,49 EUR administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Pirkėjui grąžinami pinigai už nekokybiškas prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs. Kai Pirkėjui grąžinami pinigai už kokybiškas prekes, administravimo mokestis Pirkėjui yra negrąžinamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui tik už prekes sumokėtą sumą.

6. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Pirkėjas už prekes ir jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.1.1. naudodamasis banko kortele;
6.1.2. naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis;
6.1.3. banko kortele prekes kurjeriui pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu;
6.1.4. prekes įsigydamas išsimokėtinai;
6.1.5. pagal išankstinę sąskaitą (tik juridiniams asmenims).
6.2. Pardavėjas pateiktą Užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo būdą banko kortele prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
6.3. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas (priimdamas) Užsakymą. Pirkėjui nepagrįstai neatsiėmus (nepriėmus) prekių, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius.
6.4. Pirkėjui nesumokėjus už prekes ir jų pristatymą ir/ar jų neatsiėmus (nepriėmus), laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta ir/ar yra nutraukta.

6.5. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui yra pateikiama elektroniniu paštu po prekių atsiėmimo (pristatymo). Pirkėjas dėl jam išrašytos PVM sąskaitos faktūros tikslinimo įsipareigoja kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 1 dieną prekių atsiėmimo (pristatymo) dienos. Praėjus šiam terminui Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjui išrašytos sąskaitos netikslinti. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą patikslina ir Pirkėjui pateikia iki sekančio mėnesio 15 dienos.

6.6. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. 
6.7. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.
6.8. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir/ar įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.
7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
7.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje Pristatymo sąlygos ir galiojantis Užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus Užsakymą.
7.3. Pirkėjas kartu su prekių pristatymo paslauga gali užsakyti ir prekių užnešimo paslaugą. Prekių užnešimo paslauga užsakoma ir apmokama Užsakymo pateikimo metu.
7.4. Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
7.5. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių užsakymo metu siūlomų prekių pristatymo būdų:
7.5.1. Nemokamas atsiėmimas pasirinktoje Ermitažo fizinėje parduotuvėje;
7.5.2. Nemokamas atsiėmimas pasirinktame prekių atsiėmimo punkte;
7.5.3. Pristatymas kurjeriu į Pirkėjo nurodytą adresą;
7.5.4. Pristatymas į pasirinktą siuntų terminalą;
7.6. Prekės Pirkėjui yra pristatomos tokiais terminais:
7.6.1. per 1-2 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, atsiimant prekes pasirinktoje Ermitažo fizinėje parduotuvėje;
7.6.2. per 1-2 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, atsiimant prekių atsiėmimo punkte;
7.6.3. per 3-4 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, pristatant prekes į Pirkėjo nurodytą adresą;
7.6.4. per 3-4 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, pristatant prekes į pasirinktą siuntų terminalą;
7.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti Taisyklių 7.6. punkte numatytus prekių pristatymo ir atsiėmimo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne vėliau nei prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki nustatyto prekių pristatymo ar atsiėmimo termino pabaigos dienos. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
7.8. Pasirinkus nemokamą prekių atsiėmimą Ermitažo fizinėje parduotuvėje ar prekių atsiėmimo punkte, prekės turi būti atsiimamos Užsakymo pateikimo metu Pirkėjo pasirinktu laiku. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu. Pasirinkus nemokamą prekių atsiėmimą Ermitažo fizinėje parduotuvėje arba prekių atsiėmimo punkte, prekės gali būti perkeltos į šalia esančius siuntų terminalus. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 3 (kalendorines) dienas nuo pranešimo apie paruoštas atsiėmimui prekes gavimo, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Užsakymą anuliuoja ir nutraukia Sutartį bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
7.9. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, Užsakymo pateikimo metu įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, su kurjeriu suderintu pristatymo laiku būti nurodytu adresu ir atsiėmimo metu pateikti užsakymo informaciją, leisiančią kurjeriui identifikuoti Pirkėją. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, turi patvirtinti savo tapatybę. Jei prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis, o Pirkėjas leido šiam asmeniui priimti prekę, atsakomybė dėl priimtos siuntos tenka Pirkėjui.
7.10. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 15 (penkiolika) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka kurjerio Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės ir Pardavėjas gali atšaukti Užsakymą ir nutraukti Sutartį Taisyklių 7.12. punkte nustatyta tvarka.
7.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.12. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs Pirkėjo gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš grąžinamos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
7.13. Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis arba jo nurodytas asmuo (vežėjas) priima (atsiima) prekes arba prekės yra perduodamos Pirkėjo pasirinktam vežėjui.
7.14. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
7.15. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
7.16. Prieš atidarydamas prekių pakuotę ir pradėdamas naudoti prekes pagal jų paskirtį, Pirkėjas privalo pasitikrinti prekių serijos numerius, kalibrą, spalvos kodą, atspalvius ir kitą informaciją. Pastebėjus defektus/neatitikimus Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją dėl prekių pakeitimo.
7.17. Visų įsigytų prekių naudojimo instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba kartu su įsigyjama preke. Tuo atveju, jei minėtos instrukcijos Pirkėjas įsigytos prekės dėžėje nerastų ar prarastų, jis turi teisę kreiptis į Pardavėją el. paštu [email protected], ir Pirkėjui el. paštu taip pat bus pateiktos prašomos konkrečios prekės instrukcijos.
8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
8.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje nusipirktas prekes, atsisakydamas sudarytos Sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] ir pateikti laisvos formos prašymą dėl Sutarties atsisakymo.
8.2. Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
8.3. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos per Pardavėjo nurodytą kurjerį, siunčiant per siuntų terminalą, įteikiant Pardavėjo atstovams Ermitažas fizinėje parduotuvėje arba prekių atsiėmimo punkte. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
8.4. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių.
8.5. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje pakuotėje ir nepakitusių savybių.
8.6. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, perkantys prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma.
8.7. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant jeigu prekė yra iš anksto pagaminta ir yra gaminama atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pavyzdžiui, pagal Pirkėjo nurodymus sumaišyti dažai).
9. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
9.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.
9.2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo Pirkėjui.
9.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
9.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
9.4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.4.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.4.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
9.4.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
9.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.4. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.4 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 9.4. punkte numatytą būdą.
9.6. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
9.7. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.
9.8. Prekės keičiamos ar Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu [email protected]. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 9.4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.
10. ATSAKOMYBĖ
10.1. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
10.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.3. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir/ ar Pirkėjo Paskyra.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei Pardavėjo taikoma Privatumo politika, nors Pirkėjui tokia galimybė buvo suteikta.
10.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus, planšetės ar mobiliojo telefono ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
10.5. Tais atvejais, kai Elektroninėje parduotuvėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas neatsako už informacijos, pateiktos šiuose tinklapiuose, teisingumą. Pardavėjas nėra ir negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų šalių tinklapiuose pateikiamą turinį. Už trečiųjų asmenų pateikiamą informaciją ir tinklalapių turinį, jų teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
10.6. Pardavėjas visais atvejais neatsako už Elektroninėje parduotuvėje siūlomų užsisakyti Pardavėjo partnerių teikiamų buitinės technikos pajungimo paslaugų kokybę, elektros instaliacijos darbų, santechnikos montavimo, kitų paslaugų ar dėl šių paslaugų netinkamo suteikimo Pirkėjui kilusią žalą ar patirtus nuostolius. Buitinės technikos pajungimo paslaugų, elektros instaliacijos darbų, santechnikos montavimo ar kitų paslaugų faktinis teikėjas yra ne Pardavėjas, o trečiasis asmuo – kita įmonė/meistras. Vis dėl to, Pardavėjas įsipareigoja dėti protingas pastangas, sprendžiant su šių paslaugų teikimu iškylančias problemas, jei tokios atsirastų. Daugiau informacijos apie Elektroninėje parduotuvėje siūlomas papildomas paslaugas galite rasite čia:
11. PARDAVĖJO NEKONTROLIUOJAMI ĮVYKIAI
11.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl nuo Pardavėjo valios nepriklausančių ar nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 11.2 punkte.
11.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
11.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
11.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
11.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
12.1.Pardavėjas, veikdamas kaip pagrindinis duomenų valdytojas tvarko Pirkėjo asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Pirkėjo pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Pirkėjo ir Pardavėjo santykiais, Pirkėjo lankymusi Elektroninėje parduotuvėje ir pan. Asmens duomenų tvarkymui taikomi reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
12.2.Pirkėjo atžvilgiu imamasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
12.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Elektroninės parduotuvės Privatumo politikoje.
12.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu. Pirkėjo pateikta informacija Pardavėjo nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu.
12.5. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Pardavėją įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.
12.6. Jeigu Pirkėjas pastebėjo ar įtaria, kad Pirkėjo prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Pirkėjo žinios, rekomenduojama nedelsiant pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Elektroninės parduotuvės Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Pardavėjo duomenų apsaugos specialistus el. paštu: [email protected]. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Pirkėjo Paskyros saugumui.
12.7. Gavus Pirkėjo pranešimą dėl šių Taisyklių 12.6. punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Pardavėjas imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Pirkėjo Paskyros būtų sustabdyta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tos dienos, kurią buvo gautas toks pranešimas (jeigu pranešimas pateiktas darbo dieną nuo 7:00 iki 18:00 val.) arba nuo sekančios darbo dienos, jeigu pranešimas buvo pateiktas ne Pardavėjo darbo metu.
13. ATSILIEPIMAI, APŽVALGOS, KOMENTARAI, PRANEŠIMAI IR KITAS TURINYS
13.1. Pardavėjas suteikia teisę registruotiems Pirkėjams skelbti savo turinį (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar kituose tinklalapio vietose) Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje. Paskelbdamas bet kokį turinį (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar kituose tinklalapio vietose) Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suteikia Pardavėjui neribotą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones, perleisti tretiesiems asmenims ir suteikti jiems paskelbto turinio atžvilgiu analogiškas teises, kurios nurodytos šiame punkte, bei kitaip naudoti visą ir bet kurią dalį Pirkėjo paskelbto turinio Pardavėjo nuožiūra pasirinktais būdais, tikslais ir apimtimi neribotoje teritorijoje. Jei Pirkėjas nenori, kad Pardavėjas naudotų Pirkėjo skelbiamą turinį, Pirkėjas tokio turinio turėtų neskelbti.
13.2. Pardavėjui nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės: (i) išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje; (ii) mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas; (iii) atsakyti ar kitaip reaguoti į Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas.
13.3. Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu ar idėja, kurią Pirkėjas padarė prieinamą Pardavėjui, tačiau Pardavėjas neprivalo naudotis šia teise ir susieti turinio.
13.4. Pirkėjas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra: (i) teisingi, tikslūs ir teisėti; (ii) nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.
13.5. Pirkėjui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" (angl. spam) forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.
13.6. Pirkėjo turinys laikomas draudžiamu, jei:
13.6.1. yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;
13.6.2. pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;
13.6.3. yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant Pardavėjo) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;
13.6.4. prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;
13.6.5. yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;
13.6.6. yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;
13.6.7. yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;
13.6.8. jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio Pardavėjo leidimo;
13.6.9. publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant Pardavėjo, su juo susijusius darbuotojų ir atstovų, vardu;
13.6.10. yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti Elektroninės parduotuvės veiklai ar Pardavėjo partneriams.
13.7. Jei Pirkėjas paskelbs šių Taisyklių 13.5 ir 13.6 punktuose nurodytą turinį arba Pardavėjas ar kita trečioji šalis nustatys, kad Pirkėjo paskelbta informacija neatitinka šių Taisyklių 13.4 punkte nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui, o toks pažeidimas bus laikomas esminiu Taisyklių pažeidimu, kuriam esant Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjo Paskyrą ištrinti be išankstinio įspėjimo. Apie Paskyros ištrynimą Pirkėjas bus informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
13.8. Pardavėjas, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti Pirkėjo paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.
13.9. Pardavėjas pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Pirkėjo skelbiamą turinį ir naudojimąsi Elektroninės parduotuvės interneto svetaine ir mobiliąja programėle bei prieiga prie jų, įskaitant nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias Pardavėjas gali nustatyti.
13.10. Pardavėjas taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Elektroninėje parduotuvėje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.
13.11. Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Pirkėjas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą turinį ir įsipareigoja atlyginti Pardavėjui žalą atsiradusią dėl Pirkėjo paskelbto turinio.
14. GINČŲ SPRENDIMAS
14.1. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
15.3. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
15.4. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu [email protected]. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva.
15.5. Šios taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2024 m. kovo 1 d.