0

Interneto svetainės privatumo ir slapukų politika galiojusi iki 2022-10-24

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši elektroninės parduotuvės www.ermitazas.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) interneto svetainės (toliau – Interneto svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo, kaip UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“ (toliau – Mes) tvarko ir saugo savo klientų ir Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis ir privatumą.  

Atidarius Interneto svetainę Tavo galinis įrenginys ir Mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Taip surinkta informacija naudojama ir svetainei optimizuoti arba reklamai Tavo įrenginio naršyklėje rodyti. 

Mes laikome, kad naudodamasis Mūsų Interneto svetaine, Tu sutinki su visomis Privatumo politikos nuostatomis – tiek bendrosiomis Interneto svetainės, tiek slapukų politikos (Privatumo politikos 7 skyrius), pateiki asmens duomenų valdytojams savo asmens duomenis ir suteiki teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 

Mes patariame Tau periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, nes ji gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasi www.ermitazas.lt interneto svetainėje. Lankytojams tęsiant naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, bus laikoma, kad Tu su atnaujinimais susipažinai ir su jais sutinki. 

Jeigu Tu nesutinki su šioje Privatumo politikoje aprašytu Tavo asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų ir nesilankyti Interneto svetainėje. Tokiu atveju Mes neturėsime galimybės sudaryti sąlygas Tau naudotis kai kuriomis Mūsų paslaugomis. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad Elektroninei parduotuvei taikoma atskira privatumo politika su kuria gali susipažinti čia

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI

Tavo, kaip Interneto svetainės lankytojo asmens duomenis skirtinga apimtimi valdo UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, veikdami kaip du atskiri duomenų valdytojai

UAB „Trobos“, juridinio asmens kodas 305596596, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, atsakingas už Tavo duomenų panaudojimą Interneto svetainės Elektroninėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą, yra pagrindinis asmens duomenų valdytojas, atsakingas už Privatumo politikos 5 ir 7 skyriuose nurodytų Tavo asmens duomenų tvarkymą. 

Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected] 

UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, kaip asmens duomenų valdytojas,atsakingas už su Interneto svetaine susijusių duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, yra atsakingas už mažesnės apimties Tavo asmens duomenų tvarkymą – t. y., už Privatumo politikos 5 ir 7 skyriuje nurodytų duomenų tvarkymą.  

Šių asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected] 

3. SĄVOKOS 

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Sutartis – Tavo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

Taisyklės – Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR, Taisyklėse ir Sutartyje.

Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Tavo asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Tavęs. Tvarkydami Tavo pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Tavo sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika. 

Tavo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: 

 1. Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.). 

 2. Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

 3. Tavo sutikimas, kad Tavo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Tavo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai. 

5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME

1. INTERNETO SVETAINĖJE

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Tavo asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Šioje Privatumo politikoje nurodytas tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Mes galime tvarkyti ir kitus teisėtais pagrindais gautus Tavo asmens duomenis. 

1. Interneto svetainės atidarymas ir naršymas

Duomenų tvarkymo tikslai: kai lankotės Interneto svetainėje, Tavo įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be Tavo įsikišimo siunčia: 

 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą; 

 • prieigos datą ir laiką; 

 • atidaryto failo pavadinimą ir URL; 

 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL); 

 • duomenis apie Tavo naudotą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio kompiuterio operacinę sistemą ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą 

ir į Interneto svetainės serverį ir laikinai įrašo vadinamajame sisteminių įrašų faile tokiais tikslais: 

 • sklandžiam susijungimui užtikrinti; 

 • patogiam Interneto svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti; 

 • sistemos saugumui ir stabilumui įvertinti. 

Jei savo naršyklėje ar operacinėje sistemoje arba kitose savo įrenginio nuostatose davei sutikimą dėl vadinamojo geografinės vietos nustatymo, šią funkciją Mes naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti individualias su vieta, kurioje tuo metu esi, susijusias paslaugas (pvz., nurodyti, kur yra artimiausias prekių atsiėmimo punktas, Ermitažas fizinė parduotuvė ir kt.). Taip gautus duomenis tvarkome tik šiai funkcijai teikti. 

Teisinis pagrindas: IP adreso informacijos tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. Kai Interneto svetaine baigi naudotis, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami. 

2. Kontaktinė forma, el. pašto adresas, telefono skambučiai, klientų užklausos ir apklausos

Duomenų tvarkymo tikslai: Mes tvarkome Tavo asmens duomenis tais atvejais, kai su Mumis susisieki elektroniniu paštu, paštu, telefonu, pateikdamas užklausą, užduodamas klausimus ir pateikdamas bet kokią kitokią informaciją Mūsų Interneto svetainėje, klientų aptarnavimo telefono linija ar socialiniuose tinkluose. Savo duomenis mums pateiki sutikimo pagrindu. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Tavo pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt. 

Tavo duomenis tvarkysime siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus. 

Tavo pateiktus asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia Tavo prašymui išnagrinėti ir atsakyti. Saugodami šiuos duomenis vadovausimės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais ir senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint. 

Dalyvavimas Mūsų apklausose yra visiškai savanoriškas. Atliekant šias anonimines apklausas, jokia informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti apklausų dalyvių tapatybę, neišsaugoma. Saugoma tik dalyvavimo data ir laikas. Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikei atsakydamas į apklausos klausimus, vertinama kaip pateikta savo noru ir saugoma vadovaujantis BDAR nuostatomis. Laisvo teksto laukeliuose savo vardo, pavardės ar panašių duomenų, pagal kuriuos Tave arba kitus asmenis būtų galima identifikuoti, nenurodyk.  

Teisinis pagrindas: Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Tavo užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), Mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) bei Tavo sutikimas, išreikštas Tavo aktyviais veiksmais pateikiant užklausą (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 

Jei dalyvaudami klientų apklausoje duosi sutikimą, turėsi galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau šie atvejai reglamentuojami specialiuosiuose konkrečios klientų apklausos duomenų apsaugos principuose. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: visą asmeninę informaciją, kurią per Interneto svetainę ar elektroniniu paštu pateiksi užklausose (pasiūlymuose, padėkose ar skunduose), pašalinsime arba anonimizuosime ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo. Iš patirties žinome, kad po 90 dienų paprastai papildomų užklausų dėl Mūsų atsakymų nebebūna. 

3. Žaidimai prizams laimėti

Duomenų tvarkymo tikslai: Interneto svetainėje gali dalyvauti įvairiuose žaidimuose prizams ir nuolaidų kodams laimėti. Jei kitaip nenustatyta specialiuose atitinkamų žaidimų prizams laimėti duomenų apsaugos principuose arba jei nedavei aiškaus sutikimo dėl tolesnio naudojimo, Tavo asmens duomenys, kuriuos Mums pateikei dalyvaudamas žaidime, bus naudojami tik šio žaidimo tikslais (pvz., nugalėtojams nustatyti, informuoti apie laimėjimą, prizui pristatyti).  

Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.  

Jei dalyvaujant žaidime prizui laimėti pateikiamas pareiškimas dėl sutikimo, teisinis tvarkymo pagal šį sutikimą pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei dalyvaudamas žaidime prizui laimėti duosi sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau reglamentuojama specialiuosiuose konkretaus žaidimo prizui laimėti duomenų apsaugos principuose. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:  žaidimui prizui laimėti pasibaigus ir informavus apie prizą, dalyvių asmens duomenys ištrinami. Materialius prizus laimėjusių asmenų duomenys tol, kol galioja įstatymais nustatyti garantiniai reikalavimai, saugomi tam, kad, esant brokui, laimėtus daiktus būtų galima suremontuoti arba pakeisti. 

4. Duomenų tvarkymas reklamos tikslais

Duomenų tvarkymo tikslai: Tau sutikus, įrašysime Tavo naudojimo elgseną Interneto svetainėje ir siunčiamuose naujienlaiškiuose. Vertinant naudojimo elgseną pirmiausia analizuojama, kur lankaisi ir kokias nuorodas paspaudi. 

Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba, kai yra atitinkamas sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Esamų klientų duomenų tvarkymas savo arba trečiųjų asmenų reklamos tikslais laikomas teisėtu interesu. 

Su duomenų tvarkymu minėtais tikslais bet kuriuo metu (tik ne atgaline data), nepatirdamas dėl to jokių išlaidų, gali nesutikti. Nesutikimą turėtum išreikšti atskirai dėl kiekvieno ryšio kanalo. Tam pakanka  Privatumo politikos 11.7 punkte nurodytais kontaktiniais adresais atsiųsti el. laišką arba įprastu paštu – raštą. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: jei sutikimą dėl tam tikrų reklamos priemonių atšauksi arba su tam tikromis reklamos priemonėmis nesutiksi, Tavo duomenys iš atitinkamų (el. pašto) platinimo sąrašų bus ištrinti. 

Jei išreikši nesutikimą, atitinkamo kontaktinio adreso naudojimas tolesniam duomenų tvarkymui reklamos tikslais bus užblokuotas. Atkreipiame dėmesį, kad išimtiniais atvejais, net gavus prieštaravimą, kurį laiką reklaminė medžiaga dar gali būti siunčiama. Taip yra dėl techninių priežasčių, susijusių su reklaminiams skelbimams paruošti būtinu parengiamuoju laikotarpiu, ir tai nereiškia, kad į Tavo nesutikimą neatsižvelgsime. Dėkojame už supratingumą. 

5. Naujienlaiškio siuntimas

Duomenų tvarkymo tikslai: Interneto svetainėje siūlome galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškį – jei sutikai gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu, Mes tvarkysime Tavo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes teiksime Tau aktualią informaciją: bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie akcijas, išpardavimus, nuolaidas, produktus, kvietimus dalyvauti žaidimuose bei laimėti prizus Elektroninėje parduotuvėje ir Ermitažas fizinėse parduotuvėse. Taip pat Mes galėsime pasiteirauti kaip vertini Mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas aptarnavimą ir kt. 

Daugiau informacijos apie Tavo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu rasi „ERMITAŽAS CLASSIC“ lojalumo programos privatumo politikoje ir Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje

Teisinis pagrindas: Tavo sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. 

Siekdami užtikrinti, kad įvedant el. pašto adresą nebūtų padaryta klaidų, taikome vadinamąjį dvigubo registravimosi metodą – kai į prisijungimo laukelį įvedi savo elektroninio pašto adresą, Mes Tau išsiunčiame patvirtinimo nuorodą. Tavo elektroninio pašto adresas bus įtrauktas į Mūsų platinimo sąrašą tik Tau spustelėjus šią nuorodą. 

Savo sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo bet kuriuo metu, (tik ne atgaline data) gali atšaukti, pavyzdžiui, atsisakydamas naujienlaiškio Interneto svetainėje, atsiųsdamas pranešimą adresu [email protected] arba spausdamas atsisakymo nuorodą elektroniniu paštu gaunamuose naujienlaiškiuose. Pateikus prašymą atšaukti, surinkti naudotojo duomenys ištrinami. 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: jei sutikimą gauti Mūsų naujienlaiškį atšauksi, Tavo duomenys iš atitinkamų elektroninių laiškų platinimo sąrašų bus ištrinti. 

2. SU INTERNETO SVETAINE SUSIJĘ KANALAI

1. Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome Elektroninės parduotuvės klientų (pirkėjų) asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymą rasi Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje

2. Lojalumo programų dalyvių asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome lojalumo programų „ERMITAŽAS CLASSIC“ ir „ERMITAŽAS GOLD“ dalyvių asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų lojalumo programos dalyvių asmens duomenų tvarkymą rasi ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos privatumo politikoje ir ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos privatumo politikoje

3. Mūsų kontrahentų (verslo partnerių) asmens duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymo tikslai: Mes tvarkome verslo partnerių, tiekėjų, paslaugų teikėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Interneto svetainėje, asmens duomenis. Šie duomenys (asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi sudarant, vykdant, administruojant sutartis, sandorius ir susitarimus, užtikrinant Mūsų teisėtus interesus, vykdant Mums pagal galiojančius teisės aktus taikomas pareigas, ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų.  

Teisinis pagrindas: tvarkydami šiuos asmens duomenis vadovaujamės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų tvarkymo pagrindais ir saugojimo reikalavimais bei senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint (BDAR 6 str. 1 d. c), f) p.). 

4. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Duomenų tvarkymo tikslai: turėdami Tavo sutikimą, Tavo pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais. Atlikdami atrankas į darbo poziciją Mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kandidatų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis.  

Mes galime paprašyti Tavo atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Tavo asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo metu bei dėl to, kad su Tavimi susisiektume. 

Gavę Tavo išankstinį sutikimą, siekdami įvertinti Tavo kandidatūrą, kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes, rekomendacijų galime kreiptis į Tavo nurodytus buvusius darbdavius. 

Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.  

Teisinis pagrindas: Tavo sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) ir (arba) Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:šiuos duomenis saugosime iki 3 (trijų) mėnesių po atrankos pabaigos. Gavus Tavo atskirą sutikimą – 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Savo sutikimus gali bet kada atšaukti ir Mes nedelsiant imsimės veiksmų, kad Tavo asmens duomenis sunaikintume. Atkreipiame Tavo dėmesį į tai, kad kai atsiunti savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis Mūsų bendruoju elektroniniu paštu Mums nepaskelbus darbuotojo atrankos, Mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų. 

5. Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų išrašymo, prekių pristatymo ir prekių garantinio aptarnavimo tikslais

Duomenų tvarkymo tikslai: apskaitai, sąskaitos – faktūros išrašymui ir mokesčių deklaravimui Mes galime naudoti Tavo vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, telefono numerį, sandorio ir pirkimo datą, kredito ar debito sumas, PVM sumą ir banko sąskaitos duomenis. Mes taip pat tvarkome informaciją apie pirkėjų vardus ir pavardes, asmens kodus, adresus, PVM mokėtojų kodus, objekto tapatybę, kvito Nr. ir sumą, kad klientas galėtų išsiimti sąskaitą-faktūrą. 

Mes galime naudoti Tavo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, kitus tapatybės nustatymo duomenis prekių pristatymo tikslu. 

Mes galime tvarkyti Tavo vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, miestą, pašto kodą, telefono numerį, informaciją apie nupirktą prekę, pirkimo duomenis ir informaciją apie prekės defektus, kad galėtume Tau teikti garantinio aptarnavimo paslaugas, prekės remonto paslaugas ir užsakyti reikiamas atsargines dalis. 

Teisinis pagrindas: Mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi 5 metus po užsakymo įvykdymo. 

6. Asmens duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose

Duomenų tvarkymo tikslai: jei apsilankęs Mūsų „Facebook“ paskyroje, Instagram paskyroje ar LinkedIn paskyroje, kuriose Mes skelbiame įvairias naujienas ir informaciją, bei organizuojame įvairius žaidimus ir konkursus, išreikši reakcijas paskelbtai informacijai, paliksi komentarą ar pasidalinsi skelbiamu turiniu, dalyvausi skelbiamuose žaidimuose/konkursuose, Mes tvarkysime Tavo paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Mūsų paskyroje Tavo patalpintą turinį.  

Teisinis pagrindas: Tavo pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.).

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. 

7. Vaizdo duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymo tikslai: Elektroninės parduotuvės prekių atsiėmimo punktuose, Ermitažas fizinių parduotuvių patalpose ir jų prieigose Mes atliekame vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo tikslas yra užtikrinti Mūsų lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės apsaugą, užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti šalis, atsakingas už tokius pažeidimus. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tyrimų bei patikrinimų metu. Vaizdo įrašai gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms ir draudimo bendrovėms. Kiekvienoje parduotuvėje bus pranešta apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir įrašymą. 

Teisinis pagrindas: Tavo pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.).

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. 

6. DUOMENŲ GAVĖJAI

Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą buvai informuotas. Mes galime perduoti Tavo asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. 

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Tavo asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.  

Tavo asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai. 

Pasitelkdami trečiuosius asmenis Tavo asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje. 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudimo bendrovėms, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

Informuojame, kad UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, tarpusavio susitarime nurodytais pagrindais ir siekdami, užtikrinti tvarų ir nuoseklų aukštos kokybės asmens duomenų valdymą klientams Interneto svetainėje teikiant paslaugas bei siūlant naujus produktus, tam tikrų Tavo asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį

Pagal šį Susitarimą UAB „Ermitažas“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už su Interneto svetaine susijusių duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, o UAB „Trobos“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už Tavo duomenų panaudojimą Interneto svetainės Elektroninėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą. 

7. INTERNETINIAI PUSLAPIAI IR INTERNETO SVETAINIŲ OPTIMIZAVIMAS

1. KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena (užimanti iki kelių kilobaitų), kurią apsilankius Interneto svetainėje Tavo interneto naršyklė išsaugo Tavo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda Mums išsaugoti Tavo lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir atpažinti Tave kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją. Pagal tai Mes pritaikome Tau Interneto svetainės turinį, sukuriame patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pagreitiname Tavo vykdomas paieškas. Slapukų pagalba Interneto svetainė išsaugo tokius Tavo duomenis, kaip: 

 • Tavo naudojamos interneto naršyklės tipas; 

 • prisijungimo prie Interneto svetainės duomenys (prisijungimo laikas, prisijungiančio įrenginio IP adresas); 

 • Tavo naršymo Interneto svetainėje duomenys (kokiomis prekėmis domitės ir pan.) 

Mūsų Interneto svetainėje naudojami reklaminiai slapukai padeda efektyviau pateikti Tau reklaminius pranešimus. Jie taip pat suteikia galimybę žinoti, kada Tau buvo parodytas turinys, ir kokiu būdu reikėtų tobulinti Mūsų paslaugas. Reklaminiai slapukai padeda pateikti tyrimus ir ataskaitas Mūsų partneriams, teikiantiems reklamos paslaugas.  Slapukai padeda mums užtikrinti Interneto svetainės veikimą, stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.  Mūsų Interneto svetainėje taip pat naudojamos mažos JavaScript kodo dalelytės, vadinamos pikseliais. Pikseliai yra įdiegti visuose Interneto svetainės puslapiuose ir turi daugybę funkcijų. Pikselių pagalba Mes renkame: 

 • lankytojų paspaudimus ir kitus veiksmus Interneto svetainėje; 

 • Tavo naršyklės informaciją ir IP adresą; 

 • informaciją apie interneto svetainę, kurioje buvo patalpinta reklama ir iš kurios lankytojas pateko į Mūsų Interneto svetainę; 

 • informaciją apie reklamų paspaudimus ir reklamų pagalba Interneto svetainę aplankiusius lankytojus. 

2. KODĖL MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

 • Slapukų naudojimo tikslai yra: 

 • užtikrinti efektyvų Interneto svetainės veikimą; 

 • užtikrinti saugų Interneto svetainės veikimą; 

 • užtikrinti Interneto svetainės funkcionalumo tobulinimą; 

 • užtikrinti Interneto svetainės siūlomų paslaugų tobulinimą; 

 • užtikrinti sugrįžtančių Interneto svetainės lankytojų atpažinimą ir jų aptarnavimo tobulinimą; 

 • užtikrinti Interneto svetainės lankytojams aktualios reklamos pateikimą; 

 • užtikrinti Interneto svetainės lankytojų duomenų srautų statistinę analizę; 

 • užtikrinti Mūsų ar Mūsų partnerių skleidžiamos reklamos efektyvumą. 

3. MŪSŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

1. Būtinieji techniniai slapukai

Būtinieji techniniai slapukai yra reikalingi tinkamam, saugiam ir efektyviam Interneto svetainės veikimui užtikrinti. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų, todėl lankytojai neturi galimybės išjungti šios rūšies slapukų. 

2. Lankytojų išankstiniu sutikimu naudojami (pasirenkamieji) slapukai

Tai slapukai, kurie yra naudojami tik gavus Tavo išankstinį sutikimą, kurį gali išreikšti paspaudęs mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Nesutikdamas su šių slapukų naudojimu, gali išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. 

3. Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai padeda apsilankymą Interneto svetainėje padaryti patogesnį ir malonesnį. Mes naudojame funkcinius slapukus, kad galėtume atsiminti Tavo pasirinkimus, pvz., kalbų ir kitus internetinius nustatymus. Šie slapukai leidžia Interneto svetainei įsiminti Tavo parinktis, kad kitą kartą apsilankius Interneto svetainėje Tau būtų patogiau ja naudotis ir nereikėtų visos šios informacijos įvesti iš naujo. Funkciniai slapukai neseka Tavo veiksmų kitose svetainėse. 

Mes naudojame toliau nurodytus funkcinius slapukus: 

Registracijos slapukai leidžia atpažinti, ar turi elektroninės parduotuvės paskyrą ir ar ja konkrečiu atveju naudojiesi. 

Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės nustatymų slapukai prisimena Tavo pasirinktus Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės nustatymus (kalbos, laiko zonos ir kt.); 

Slapukai, kurie leidžia rodyti turinį, skirtą tam tikroms teritorijoms. Šiuos slapukus naudoja programinė įranga, kuri, vadovaudamasi informacija, kurią suteikia Tavo naršyklė, nustato, kurioje geografinėje vietovėje prisijungi prie Interneto svetainės. Slapukų perduodama informacija yra anoniminė ir yra Mūsų naudojama siekiant pasiūlyti aktualias prekes konkrečioje teritorijoje arba reklamos tikslais. 

Slapukai, leidžiančius veikti lizingo mokėjimų skaičiuoklės funkcijai. Įsigydami prekes elektroninėje parduotuvėje, turi galimybę pasirinkti atsiskaitymą išsimokėtinai, naudojantis AB „Mokilizingo“ arba UAB „SB lizingo“ teikiamomis paslaugomis. 

4. Analitiniai (statistiniai) slapukai

Mes naudojame analitinius (statistinius) slapukus, kad surinktume informaciją apie naudojimąsi Mūsų Interneto svetaine. Šių slapukų pagalba surinkti duomenys suteikia Mums informacijos, kaip dažnai lankaisi Mūsų Interneto svetainėje, kuriose Mūsų Interneto svetainės vietose praleidi daugiausiai laiko, kuriose Interneto svetainės vietose dažniausiai kyla klaidos. Šie slapukai padeda mums taisyti Interneto svetainės klaidas. Taip pat jie leidžia mums sukurti patogesnę Interneto svetainės struktūrą ir turinį. 

5. Tiksliniai (reklaminiai) slapukai

Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Tau reklamą, atitinkančią Tavo interesus ir apriboti reklamų rodymo kartų skaičių. Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Tavo apsilankymą Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankeisi prieš tai, ir nuorodas, kurias sekei, ar jau matei konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matei. 

Žemiau pateikiame detalią informaciją apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, paskirtį, savininką ir galiojimo laikotarpį. 

Slapuko pavadinimas

Slapuko savininkas (domenas)

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikotarpis

_hjIncludedInSessionSample 

ermitazas.lt 

„Hotjar“ slapukas. Slapukas tikrina ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą. 

30 minučių 

_hjAbsoluteSessionInProgress 

ermitazas.lt 

„Hotjar“ slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo pirmos sesijos aptikimui. 

30 minučių 

_hjTLDTest 

ermitazas.lt 

„Hotjar“ slapukas. Slapukas valdo kitų slapukų konfigūraciją visoje svetainėje. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

_fbp 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. „Facebook“ slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti trečiųjų šalių reklamą 

3 mėnesiai 

_gat_UA-3246257-1 

ermitazas.lt 

„Google“ slapukas skirtas „Google Analytics“ iškvietimų kiekiui reguliuoti jei jis kviečiamas per „Google Tag“. 

1 minutė 

sbjs_first 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui. 

179 dienos 

sbjs_current 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui. 

179 dienos 

soundest-views 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, priskiriantis specifinį Lankytojo ID, siekiant nustatyti apsilankymų konkrečiame Interneto svetainės puslapyje skaičių (analitikos ir statistiniais tikslais). 

Pasibaigus naršymo sesijai 

sbjs_session 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui. 

1 diena 

sid_key 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo identifikacijai 

Pasibaigus naršymo sesijai 

maxtu 

ermitazas.lt 

Analitinis „MaxTraffic“ slapukas. Slapukas renka analitinę informaciją. 

1 metai 

_hjid 

ermitazas.lt 

Hotjar slapukas. Slapukas skirtas svetainės vientisumo užtikrinimui. 

1 metai 

language 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Lankytojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

sid 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

sbjs_migrations 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. Slapukas nustato, kokiose svetainėse lankėsi Lankytojas. 

6 mėnesiai 

maxtu.1ff9067f 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas „MaxTraffic“. Slapukas, renkantis analitinę informaciją. 

3 mėnesiai 

sbjs_first_add 

ermitazas.lt 

Slapukas nustato, kokioje svetainėje lankėsi Lankytojas. 

6 mėnesiai 

maxtf 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas „MaxTraffic“. Slapukas renka analitinę informaciją. 

30 minučių 

_gcl_au 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. „Google AdSense“ slapukas, skirtas suprasti, kaip Lankytojas naudojasi Interneto svetaine ir vertinti „Google“ teikiamas reklamos paslaugas.

3 mėnesiai 

_hjIncludedInPageviewSample 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Slapukas tikrina ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą. 

30 minučių 

cookiesEnabledCheck 

ermitazas.lt 

Skirtas išsaugoti Lankytojo sutikimą su slapukų naudojimu. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

_ga 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

2 metai 

_ga 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

2 metai 

_ga

api.mokilizingas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

2 metai 

maxtv 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas „MaxTraffic“. Slapukas renka analitinę informaciją. 

30 minučių 

soundestID 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, nustatantis, ar Lankytojas yra anksčiau apsilankęs konkrečiame Interneto svetainės puslapyje. 

Sesija 

omnisendSessionID 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, priskiriantis Lankytojui unikalų sesijos ID. 

1 diena 

_gat 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas apriboti užklausos greitį, kad būtų apribotas duomenų rinkimas didelio srauto svetainėse. 

1 diena 

sbjs_current_add 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui. 

179 dienos 

_gid 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

1 diena 

maxtp 

ermitazas.lt 

Analitinis slapukas „MaxTraffic“. Slapukas renka analitinę informaciją. 

1 metai 

oxNoticeListUser 

ermitazas.lt 

Skirtas vartotojo identifikavimui ir priminimui saugoti. 

30 dienų 

_gid 

mokilizingas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

1 diena 

_hjFirstSeen 

ermitazas.lt 

„Hotjar“ slapukas. Slapukas skirtas identifikuoti pirmą Lankytojo sesiją. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

SERVERID 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui (priskirti Lankytoją prie konkretaus Interneto svetainės serverio). 

Pasibaigus naršymo sesijai 

sbjs_udata 

ermitazas.lt 

Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui. 

179 dienos 

omnisendContactID 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui. 

1 metai 

PHPSESSID 

api.mokilizingas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

language 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Skirtas Lankytojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

omnisendAnonymousID 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. „Omnisend“ slapukai, skirti, kad Interneto svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 

1 metai 

_gali 

ermitazas.lt 

Būtinasis slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo prekių krepšeliui saugoti. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

_gid 

sblizingas.lt 

Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti. 

Pasibaigus naršymo sesijai 

6. Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai (angl. plug – in)

Kai kurie slapukai Interneto svetainėje yra pateikti trečiųjų šalių (pvz., reklamos ir analitikos paslaugų teikėjų). Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodamos lankytojų elgesį Interneto svetainėje: kiek lankytojų ir kaip lankėsi, iš kokių svetainių jie pateko į Interneto svetainę, į kokius internetinius puslapius judėjo toliau ir pan. Šiuos slapukus naudojančios bendrovės turi savo privatumo ir slapukų politikas, su kuriomis kviečiami susipažinti. Šiose privatumo politikose yra nurodoma, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją. Mes neturime ir negalime turėti jokios įtakos tokių slapukų kūrimui, naudojimui ar išsaugojimui.  Kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių slapukus, skirtus jų sukurtų programų ar aplikacijų pritaikymui prie Tavo poreikių. Šių slapukų pagalba surenkamą ir perduodamą informaciją jos surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su šių slapukų savininkais kaip bendri valdytojai, tačiau dėl slapukų veikimo specifikos Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip ši informacija yra tvarkoma ir naudojama po jos perdavimo, nes nebeturime prieigos prie jos.  Interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai (angl. plug – in): 

 • „Adform” slapukai („Adform“ analitinė/reklamos paslauga); 

 • „Atlas Solutions“ slapukai („Facebook“ grupės įmonė, analitinė/reklamos paslauga); 

 • „Facebook Pixel“ („Facebook“ analitinė paslauga) ir „Facebook“ slapukai; 

 • „Facebook“ paskyros sąsaja su Interneto svetaine (galimybė prie Interneto svetainės prisijungti „Facebook“ paskyra); 

 • „Google AdWords“ slapukai („Google“ analitinė/reklamos paslauga); 

 • „DoubleClick“ slapukai („Google“ grupės įmonė, analitinė/reklamos paslauga); 

 • „Taboola“ slapukai (analitinė/reklamos paslauga); 

 • „RTB House“ slapukai (analitinė/reklamos paslauga). 

4. SLAPUKŲ IR ĮSKIEPIŲ (ANGL. PLUG – IN) PAGALBA SURINKTŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Tam tikri techniniai Tavo apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, techninė Tavo naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo svetainėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė).   Primename, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Tavo duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams. Apie tai, kaip aukščiau nurodytos bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, gali sužinoti jų privatumo politikose ar kreipiantis į jas tiesiogiai. 

5. SLAPUKŲ VALDYMAS IR IŠTRYNIMAS

Kai naudoji naršyklę Mūsų Interneto svetainei pasiekti, gali konfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.  Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir Mūsų Interneto svetainę) gali veikti netinkamai.  Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinai, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėk jos žinyno meniu. Tavo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.  Jei nenori, kad Tavo informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudok daugelio naršyklių (Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera) palaikoma paprasta procedūra, kuri leidžia Tau atsisakyti slapukų naudojimosi. Kad pašalintum slapukus iš savo išmanaus įrenginio, turėsi pasiskaityti jo naudojimosi instrukciją. 

Norėdamas daugiau sužinoti apie slapukų valdymą apsilankyk adresu:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/. Čia rasi išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Tavo kompiuteryje. Atkreipk dėmesį, kad tam Tavo kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo slapukas. Jei jį panaikinsi, interesais pagrįsta reklama Tau bus rodoma vėl. 

6. SU SLAPUKAIS SUSIJUSIŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Duomenų tvarkymo tikslai: Interneto svetainėje, naudojant slapukus, svetainės optimizavimo ir joje rodomos reklamos įjungimo tikslais registruojama ir vertinama informacija. Taip visų pirma siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į ankstesnę Tavo naudojimo elgseną, Tavo įrenginyje būtų rodoma tikrus ir menamus Tavo interesus atitinkanti reklama. Šiais tikslais tvarkomoje informacijoje yra, pavyzdžiui, duomenų apie tai, kokiais produktais Tu domėjaisi. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį apsipirkimą ir išvengti Tau neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus ir mums, ir Tau. Registruojama ir vertinama tik naudojant pseudonimus, taigi Mes Tavęs identifikuoti negalime. Visų pirma informacija nėra siejama su Tavo asmens duomenimis.  Teisinis pagrindas: duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.). Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA

Tavo asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tavo asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos: 

- duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Tau teikimą, ir  - su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Tavo asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba  - Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba  - egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.  

9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Tavo pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Tavo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:  a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;   b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;   c) Tavo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;   d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;   e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Jeigu Tu esi jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamasis Interneto svetainės paslaugomis, patvirtini, jog turi savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Tavo asmeninės informacijos atskleidimo Mums. Tuo atveju, jeigu Tu esi jaunesnis nei 14 metų, naudotis Interneto svetainės paslaugomis gali tik tėvams, globėjams davus sutikimą. 

11. TAVO TEISĖS

Mes užtikriname Tau galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Tau suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Tavo teises, kuriomis gali laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdamas pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)

Tu turi teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Tavo asmens duomenis. Tu taip pat turi teisę susipažinti su tvarkomais Tavo asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes. 

2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)

Tu turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Tavo asmens duomenis, jeigu Tu manai, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Tave yra netiksli ar neteisinga. 

3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)

Tu turi teisę prašyti, kad Mes ištrintume Tavo asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). 

4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, užginčiji duomenų tikslumą, pateiki prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Tu taip pat turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. 

5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Tu turi teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Tavo sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Tavo pageidaujamus perkelti duomenis, pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Tau pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Tavo nurodytam kitam duomenų valdytojui. 

6. Teisė prieštarauti, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)

Tu turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. 

Tai gali atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 

7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)

Tu turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Tavo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tu gali bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.  

Tai gali atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 

 • telefonu: +370 5 204 2191; 

 • el. paštu: [email protected]

 • bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;  

Nustojus galioti Tavo sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Tavo asmens duomenų. Bet kokiu atveju Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 

8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)

Jeigu manai, kad Tavo teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Tavo skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 

12. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Tavo teises, gali kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidauji gauti atsakymą.  Vykdydami Tavo prašymą, turime teisę patikrinti Tavo tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Tau patogiausiu būdu.  Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Tavo prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tavo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Tave informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tavo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.  Jeigu Tavo prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Tau taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Tu prašysi atsakyti Tau kitu būdu.  Atsisakyti tenkinti Tavo prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Tu būsi informuotas raštu. 

13. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti gali šiais būdais: 

 • elektroniniu paštu [email protected].  

 • skambindami į Mūsų Infoliniją nemokamu telefonu +370 5 204 2191.  

 • internetu per Interneto svetainės www.ermitazas.lt paklausimų formą. 

Duomenų apsaugos pareigūno (abiejų duomenų valdytojų) kontaktiniai duomenys:

Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai: UAB „Trobos“ Juridinio asmens kodas 305596596  Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

UAB „Ermitažas“ Juridinio asmens kodas 300090381   Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

14. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d.  Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.