0
Titulinis
ERMI PRO lojalumo programos privatumo politika

ERMI PRO lojalumo programos privatumo politika

ERMI PRO LOJALUMO PROGRAMOS
PRIVATUMO POLITIKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Registruodamiesi dalyvauti ERMI PRO lojalumo programoje, Jūs patikite UAB „Ermitažas“ (toliau – Bendrovė arba Mes) savo asmens duomenis ir suteikiate Mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) ir ERMI PRO lojalumo programos (toliau – Programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
Jeigu Jūs nesutinkate laikytis Taisyklių bei šios Privatumo politikos ar atskirų jų sąlygomis, Mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti Programoje, kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo ir Jums suteikti Programos privalumų.
Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra Mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus.
Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis Mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Privatumo politika, tiek ir Taisyklės gali būti Mūsų vienašališkai keičiamos ir atnaujinamos, todėl Mes patariame Jums jas periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos ir Taisyklių versiją, kurią visuomet rasite www.ermitažas.lt interneto svetainėje.
II. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS
Jūsų, kaip Programos dalyvio asmens duomenis tvarko UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva.
Asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų asmens duomenų pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected]
III. SĄVOKOS
3.1. „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
3.2. „BDAR“ – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
3.3. „Interneto svetainė“ - internetinė svetainė www.ermitažas.lt.
3.4. Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir Taisyklėse.
3.5. Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.
IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.
Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
• Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
• Mūsų ir Jūsų susitarimo dėl dalyvavimo Programoje sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).
• Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
• Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
V. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.
Atsižvelgiant į Programos tikslus ir funkcijas, Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
DUOMENŲ KATEGORIJA
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
DUOMENŲ ŠALTINIAI
Programos anketiniai duomenys
Fiziniai asmenys:
Jūsų ERMI PRO kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefono numeris*, miesto / rajono pavadinimas, gatvės pavadinimas*, namo numeris*, pašto kodas*.
Juridiniai asmenys:
Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas*, įmonės buveinės adresas: miestas / rajono pavadinimas, gatvės pavadinimas*, namo numeris*, pašto kodas*, įmonės tel. Nr.*. įmonės el. pašto adresas*.
Juridinių asmenų atstovai:
Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas.
Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir patvirtindami, kad sutinkate laikytis Taisyklių, Jūs pateikiate Mums nurodytus anketinius duomenis.
Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.
Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys
Jūsų ERMI PRO kortelės numeris, parduotuvės adresas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), su ERMI PRO kortele suteiktų nuolaidų suma, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
Gaunami iš Jūsų, kai perkate prekes, atsiskaitote už užsakymą, susisiekiate su mumis (arba Mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan.
Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate ir/arba partnerių, padedančių Mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.).
Programos informacijos ir asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Jūsų ERMI PRO kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius,
Gaunami iš Jūsų sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus.
bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
Komunikacijos su Jumis duomenys
Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate atsiliepimus, skundus ir pan., Mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vietovė), o taip pat Mūsų surinktus duomenis, kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti. Kita informacija, susijusi su rašytiniu prašymu ir susirašinėjimo istorija.
Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į Mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.
Surenkami Mūsų iš Mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir / ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz., pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.
Apskaitos dokumentai, sukurti remiantis Jūsų asmens duomenimis
Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė, gimimo data, PVM mokėtojo kodas (kai asmuo yra registruotas PVM mokėtoju).
Duomenys apie įsigytas prekes, kaina / sumokėta suma, išduoti apskaitos dokumentai ir jų rekvizitai bei kiti apskaitos ir mokesčių duomenys, kuriuos Mes privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.
Gaunami iš Jūsų, kuomet registruodamiesi dalyvauti Programoje ir patvirtindami, kad sutinkate laikytis Taisyklių, Jūs pateikiate Mums nurodytus anketinius duomenis, taip pat kai pateikiate šiuos duomenis prekių įsigijimo metu.
Surenkami Mūsų iš Mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir / ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz., pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.
* Žvaigždute pažymėtų duomenų pateikimas nėra privalomas, tad šiuos duomenis galite pateikti pasirinktinai.
VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
6.1. REGISTRACIJA, PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS IR BENDRAVIMAS
Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir patvirtindami, kad susipažinote ir sutinkate laikytis Taisyklių, Jūs pateikiate Mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.
Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis Mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos ERMI PRO kortelės (toliau – Kortelė) turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate susidėvėjusią ar prarastą Kortelę į naują, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į Mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
Jūsų Anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį (jei jį pateikiate)) Mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Programą, jos Taisyklių ir (ar) šios Privatumo politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėsite patogiai naudotis visais Programos privalumais ir naudomis, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant pageidaujamas paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais Mes galime būti priversti blokuoti Jūsų Kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą Programoje (pvz., Mums gali
prireikti gauti ar atnaujinti Programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o Mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos Kortelės turėtojo).
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJA
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
Programos anketiniai duomenys
Mūsų ir Jūsų susitarimo dėl dalyvavimo Programoje sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).
Jūsų duomenis mes tvarkome visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Programoje.
Duomenys taip pat gali būti tvarkomi ir ilgiau, jeigu tam yra pakankamas pagrindas, nurodytas Privatumo politikos X skyriuje.
Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusios savo anketinius duomenis, prašome susipažinti šios privatumo politikos 12.2 skyriuje.
Mes neturėsime galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos Anketą, Mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika ir Taisyklėmis.
6.2. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS IR JOS PRIVALUMŲ TEIKIMAS
6.2.1. Pirkimo duomenų tvarkymas
Administruodami Programą ir teikdami Jums Programos privalumus ir naudas, Mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas naudojantis Kortele (toliau – pirkimo duomenys).
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJA
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys
Mūsų ir Jūsų susitarimo dėl dalyvavimo Programoje sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).
2 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Programoje.
Pirkimo duomenis lojalumo sistemoje Mes saugome 2 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo Kortelės numerio, Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.
Jeigu Jūsų dalyvavimas Programoje yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi 2 metų pirkimo duomenų saugojimo terminas, Mes visus Jūsų anketinius duomenis ir kitą Jus individualizuojančią informaciją ištriname, o Jūsų pirkimo duomenis negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname.
Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą Kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę apjungti senosios ir naujosios Kortelės duomenis. Sėkmingo apjungimo atveju Jūsų senosios Kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios Kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis 2 metų nuo pirmosios operacijos su senąja Kortele atlikimo tvarkymo termino.
6.3. PROGRAMOS INFORMACIJOS IR ASMENINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
Jeigu pildydami registracijos Anketą Jūs sutikote gauti Programos informaciją bei asmeninius pasiūlymus, Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teikdami Jums tokią informaciją ir asmeninius pasiūlymus, pvz., bendruosius ir personalizuotus Programos naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, pasiūlymus ir naudas, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Programos pasiūlymus ir informaciją Mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu arba SMS žinutėmis.
Jeigu pildydami Programos registracijos Anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, Mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Programos dalyvio anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.
Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.
Tam, kad galėtume pateikti Jums tokią informaciją ir asmeninius pasiūlymus:
6.3.1. Mes tvarkysime šiuos Jūsų duomenis:
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJA
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
Programos informacijos ir asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Jūsų sutikimas gauti aktualią informaciją apie Programos nuolaidas, akcijas, išpardavimus, prekes ir naudas, teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus bei, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus. (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums Programos informaciją bei asmeninius Programos pasiūlymus, t. y., iki sutikimas yra atšaukiamas.
Sutikimų istorija yra saugoma ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Programoje ir / ar bent 2 metus nuo paskutinio ERMI PRO kortelės panaudojimo.
Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Programos pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant Programos informaciją bei asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti Mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau dalyvausite Programoje, tačiau Mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos.
6.3.2. Duomenų profiliavimas administruojant Programą ir teikiant jos privalumus
Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, Mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).
Svarbu pažymėti, kad Mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
Visgi, jeigu Jūs nesutinkate su automatizuota Jūsų duomenų analize ir profiliavimu šiame Privatumo politikos skirsnyje įvardintu tikslu, turi teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums Programos informaciją bei asmeninius Programos pasiūlymus. Jums atšaukus sutikimą, Programos informacija ir asmeniniai pasiūlymai Jums nebus teikiami.
6.4. JŪSŲ PRAŠYMŲ IR UŽKLAUSŲ NAGRINĖJIMAS
Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs pateikiate Mums savo asmens duomenis.
Jūsų duomenis Mes naudojame tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis Mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus.
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJA
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
Komunikacijos su Jumis duomenys
Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
Sutarties (Taisyklių) vykdymas, kai Jūsų prašymas ar užklausa yra susijusi su sutartimi (Taisyklėmis) ir/ar jos vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).
Mūsų teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus (BDAR 6 str. 1 d. a) f.).
Tol, kol išnagrinėjame Jūsų prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo.
Jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas.
VII. MOKESČIŲ, BUHALTERINĖS APSKAITOS IR KITŲ ĮSTATYMŲ NUMATYTŲ PRIEVOLIŲ VYKDYMAS
Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą mokestinių, buhalterinės apskaitos, kitų įstatyminių prievolių įgyvendinimą (t. y., teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms, pinigų plovimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimą, kt.), mes su Jūsų asmens duomenimis sukuriame įvarius apskaitos dokumentus ir juos administruojame.
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJA
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
Apskaitos dokumentai, sukurti remiantis Jūsų asmens duomenimis
Mūsų teisinės pareigos ir teisės aktų reikalavimai; buhalterinė apskaita, mokesčiai ir kitos viešosios prievolės; pinigų plovimo prevencija (kiek taikoma); vartotojų teisių apsauga) (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
Jūsų duomenis mes tvarkome visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Programoje.
Apskaitos dokumentų saugojimo ir ištrynimo laikotarpis skaičiuojamas nuo buhalterinio dokumento sukūrimo dienos – 10 metų po dokumento sukūrimo (pvz., PVM sąskaitos faktūros).
Duomenys taip pat gali būti tvarkomi ir ilgiau, jeigu tam yra pakankamas pagrindas, nurodytas Privatumo politikos X skyriuje.
VIII. DUOMENŲ GAVĖJAI
Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo
paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai.
Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kitiems duomenų valdytojams, kaip finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudikams, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.
Tokiais atvejais atidžiai laikomės priežiūros institucijų praktikos ir gairių dėl asmens duomenų perdavimo už EEE ribų ir atidžiai vertiname sąlygas, kuriomis duomenys perduodami ir gali būti toliau tvarkomi bei saugomi po perdavimo už EEE ribų. Taip pat, siekdami užtikrinti tinkamą duomenų saugumo lygį ir garantuoti teisėtą duomenų perdavimą, jei įmanoma, pasirašome Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 str. 2 d. c) p.) dėl duomenų perdavimo už EEE ribų arba užtikriname, kad tai būtų daroma kitaip, vadovaudamiesi BDAR normomis.
Jeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą perduodant juos už EEE ribų, susisiekite su mumis Privatumo politikos XIV skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
X. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei to reikalauja tvarkymo tikslas(-ai) arba kai to reikalauja teisės aktai. Išsami informacija apie galimus Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminus yra nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Pasibaigus nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis ištriname arba patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.
Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:
• tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
• esama įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra ar gali būti atliekamas tyrimas;
• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
• esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
XI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
Jūsų asmens duomenis tvarkome atsakingai ir saugiai, vadovaudamiesi savo vidaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kad užtikrint apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo veiksmo. Todėl, atitinkamai, vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
• renkame asmens duomenis tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
• asmens duomenis tvarkome sąžiningai ir tik pirminiu tikslu;
• asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti tikslai arba teisės aktai;
• asmens duomenis pavedame tvarkyti tik darbuotojams, kuriems suteikta tokia teisė ir oficiali pareiga;
• asmens duomenis tvarkome tik taikydami atitinkamas technines ir organizacines priemones;
• trečiosioms šalims asmens duomenis atskleidžiame tik esant teisiniam pagrindui;
• jei taikoma, informuojame Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją apie užfiksuotus ar įtariamus asmens duomenų saugumo pažeidimus;
• savo darbuotojams periodiškai vykdome duomenų apsaugos mokymus;
• atliekame periodinius vidinius ir / ar išorinius IT saugumo auditus;
• keičiame, adaptuojame ir nuolat tobuliname įvarius procesus, kad užtikrinti kuo saugesnius asmens duomenų rinkimo, gavimo, perdavimo, naudojimo ir pan. tvarkymo veiksmus.
XII. JŪSŲ TEISĖS
Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
12.1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)
Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
12.2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)
Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.
Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti pateikdami atnaujintą Programos registracijos Anketą. Jūs taip pat galite kreiptis į mus šios Privatumo politikos XIV skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume Mes.
12.3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)
Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).
12.4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Programos teikiamų privalumų ir naudų.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą Mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui, kurio kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos XIV skyriuje.
12.5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)
Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
12.6. Teisė prieštarauti, kai duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. Tai galite padaryti, kreipdamiesi Privatumo politikos XIV skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
12.7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tai galite padaryti, kreipdamiesi Privatumo politikos XIV skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
12.8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)
Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
XIII. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: [email protected] Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.
Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.
Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.
XIV. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susiekti galite šiais būdais:
El. paštu - [email protected]
Skambindami į mūsų infoliniją nemokamu telefonu - 8 800 80009
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas - [email protected]
Pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius.
Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
UAB „Ermitažas“
Juridinio asmens kodas: 300090381
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
XV. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS
Ši Privatumo politika galioja nuo 20223 m. kovo 10 d.
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
XVI. PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS
Privatumo politika nėra taikoma kitoms Mūsų teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė www.ermitazas.lt, sąskaitų faktūrų išrašymas, Infolinijos telefonu, internetu ar kitais būdais teikiamų Jūsų paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.