0
Titulinis
Interneto svetainės privatumo ir slapukų politika

Interneto svetainės privatumo ir slapukų politika

INTERNETO SVETAINĖSPRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši elektroninės parduotuvės www.ermitažas.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) interneto svetainės (toliau – Interneto svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo, kaip UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“ (toliau – Mes) tvarko ir saugo savo klientų ir Interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs arba Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą.
Jums atidarius Interneto svetainę Jūsų galinis įrenginys ir Mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Taip surinkta informacija naudojama ir svetainei optimizuoti arba reklamai Jūsų įrenginio naršyklėje rodyti.
Mes laikome, kad naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine, Jūs sutinkate su visomis Privatumo politikos nuostatomis – tiek bendrosiomis Interneto svetainės, tiek slapukų politikos (Privatumo politikos 7 skyrius), pateikiate asmens duomenų valdytojams savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
Mes patariame Jums periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, nes ji gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.ermitažas.lt interneto svetainėje. Lankytojams tęsiant naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, bus laikoma, kad jie su atnaujinimais susipažino ir su jais sutinka.
Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų ir nesilankyti Interneto svetainėje. Tokiu atveju Mes neturėsime galimybės sudaryti sąlygas Jums naudotis kai kuriomis Mūsų paslaugomis.
Prašome atkreipti dėmesį, kad Elektroninei parduotuvei taikoma atskira privatumo politika su kuria galite susipažinti čia.
2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI
Jūsų, kaip Interneto svetainės lankytojo asmens duomenis skirtinga apimtimi valdo UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, veikdami kaip du atskiri duomenų valdytojai:
UAB „Trobos“, juridinio asmens kodas 305596596, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, atsakingas už Jūsų duomenų panaudojimą Interneto svetainės Elektroninėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą, yra pagrindinis asmens duomenų valdytojas, atsakingas už Privatumo politikos 5 ir 7 skyriuose nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected].
UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, kaip asmens duomenų valdytojas,atsakingas už su Interneto svetaine susijusių duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, yra atsakingas už mažesnės apimties Jūsų asmens duomenų tvarkymą – t. y., už Privatumo politikos 5 ir 7 skyriuje nurodytų duomenų tvarkymą.
Šių asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected].
3. SĄVOKOS
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Sutartis – Jūsų sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
Taisyklės – Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.
Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR, Taisyklėse ir Sutartyje.
Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.
Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).
Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME
5.1. INTERNETO SVETAINĖJE
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Šioje Privatumo politikoje nurodytas tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Mes galime tvarkyti ir kitus teisėtais pagrindais gautus Jūsų asmens duomenis.
5.1.1. Interneto svetainės atidarymas ir naršymas
Duomenų tvarkymo tikslai: kai lankotės Interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be Jūsų įsikišimo siunčia:
 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą;
 • prieigos datą ir laiką;
 • atidaryto failo pavadinimą ir URL;
 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL);
 • duomenis apie Jūsų naudotą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio kompiuterio operacinę sistemą ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą
ir į Interneto svetainės serverį ir laikinai įrašo vadinamajame sisteminių įrašų faile tokiais tikslais:
 • sklandžiam susijungimui užtikrinti;
 • patogiam Interneto svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti;
 • sistemos saugumui ir stabilumui įvertinti.
Jei savo naršyklėje ar operacinėje sistemoje arba kitose savo įrenginio nuostatose davėte sutikimą dėl vadinamojo geografinės vietos nustatymo, šią funkciją Mes naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti individualias su vieta, kurioje tuo metu esate, susijusias paslaugas (pvz., nurodyti, kur yra artimiausias prekių atsiėmimo punktas, Ermitažas fizinė parduotuvė ir kt.). Taip gautus duomenis tvarkome tik šiai funkcijai teikti.
Teisinis pagrindas: IP adreso informacijos tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. Kai Interneto svetaine naudotis baigiate, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.
5.1.2. Kontaktinė forma, el. pašto adresas, telefono skambučiai, klientų užklausos ir apklausos
Duomenų tvarkymo tikslai: Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai su Mumis susisiekiate elektroniniu paštu, paštu, telefonu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją Mūsų Interneto svetainėje, klientų aptarnavimo telefono linija ar socialiniuose tinkluose. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt.
Jūsų duomenis tvarkysime siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus.
Jūsų pateiktus asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia Jūsų prašymui išnagrinėti ir atsakyti. Saugodami šiuos duomenis vadovausimės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais ir senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint.
Dalyvavimas Mūsų apklausose yra visiškai savanoriškas. Atliekant šias anonimines apklausas, jokia informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti apklausų dalyvių tapatybę, neišsaugoma. Saugoma tik dalyvavimo data ir laikas. Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikėte atsakydami į apklausos klausimus, vertinama kaip pateikta savo noru ir saugoma vadovaujantis BDAR nuostatomis. Laisvo teksto laukeliuose savo vardo, pavardės ar panašių duomenų, pagal kuriuos Jus arba kitus asmenis būtų galima identifikuoti, nenurodykite. 
Teisinis pagrindas: Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), Mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) bei Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant užklausą (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
Jei dalyvaudami klientų apklausoje duosite sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau šie atvejai reglamentuojami specialiuosiuose konkrečios klientų apklausos duomenų apsaugos principuose.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: visą asmeninę informaciją, kurią per Interneto svetainę ar elektroniniu paštu pateiksite užklausose (pasiūlymuose, padėkose ar skunduose), pašalinsime arba anonimizuosime ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo. Iš patirties žinome, kad po 90 dienų paprastai papildomų užklausų dėl Mūsų atsakymų nebebūna.
5.1.3. Žaidimai prizams laimėti
Duomenų tvarkymo tikslai: Interneto svetainėje galite dalyvauti įvairiuose žaidimuose prizams ir nuolaidų kodams laimėti. Jei kitaip nenustatyta specialiuose atitinkamų žaidimų prizams laimėti duomenų apsaugos principuose arba jei nedavėte aiškaus sutikimo dėl tolesnio naudojimo, Jūsų asmens duomenys, kuriuos Mums pateikėte dalyvaudami žaidime, bus naudojami tik šio žaidimo tikslais (pvz., nugalėtojams nustatyti, informuoti apie laimėjimą, prizui pristatyti).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
Jei dalyvaujant žaidime prizui laimėti pateikiamas pareiškimas dėl sutikimo, teisinis tvarkymo pagal šį sutikimą pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei dalyvaudami žaidime prizui laimėti duosite sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau reglamentuojama specialiuosiuose konkretaus žaidimo prizui laimėti duomenų apsaugos principuose.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: žaidimui prizui laimėti pasibaigus ir informavus apie prizą, dalyvių asmens duomenys ištrinami. Materialius prizus laimėjusių asmenų duomenys tol, kol galioja įstatymais nustatyti garantiniai reikalavimai, saugomi tam, kad, esant brokui, laimėtus daiktus būtų galima suremontuoti arba pakeisti.
5.1.4. Duomenų tvarkymas reklamos tikslais
Duomenų tvarkymo tikslai: Jums sutikus, įrašysime Jūsų naudojimo elgseną Interneto svetainėje ir siunčiamuose naujienlaiškiuose. Vertinant naudojimo elgseną pirmiausia analizuojama, kur Jūs lankotės ir kokias nuorodas paspaudžiate.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba, kai yra atitinkamas sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Esamų klientų duomenų tvarkymas savo arba trečiųjų asmenų reklamos tikslais laikomas teisėtu interesu.
Su duomenų tvarkymu minėtais tikslais bet kuriuo metu (tik ne atgaline data), nepatirdami dėl to jokių išlaidų, galite nesutikti. Nesutikimą turėtumėte išreikšti atskirai dėl kiekvieno ryšio kanalo. Tam pakanka Privatumo politikos 11.7 punkte nurodytais kontaktiniais adresais atsiųsti el. laišką arba įprastu paštu – raštą.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: jei sutikimą dėl tam tikrų reklamos priemonių atšauksite arba su tam tikromis reklamos priemonėmis nesutiksite, Jūsų duomenys iš atitinkamų (el. pašto) platinimo sąrašų bus ištrinti.
Jei išreikšite nesutikimą, atitinkamo kontaktinio adreso naudojimas tolesniam duomenų tvarkymui reklamos tikslais bus užblokuotas. Atkreipiame dėmesį, kad išimtiniais atvejais, net gavus prieštaravimą, kurį laiką reklaminė medžiaga dar gali būti siunčiama. Taip yra dėl techninių priežasčių, susijusių su reklaminiams skelbimams paruošti būtinu parengiamuoju laikotarpiu, ir tai nereiškia, kad į Jūsų nesutikimą neatsižvelgsime. Dėkojame už supratingumą.
5.1.5. Naujienlaiškio siuntimas
Duomenų tvarkymo tikslai:Interneto svetainėje siūlome galimybę tapti ERMI KLUBO nariu ir gauti Ermitažo pasiūlymus – jei sutikote gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes teiksime Jums aktualią informaciją: bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie akcijas, išpardavimus, nuolaidas, produktus, kvietimus dalyvauti žaidimuose bei laimėti prizus Elektroninėje parduotuvėje ir Ermitažas fizinėse parduotuvėse. Taip pat Mes galėsime pasiteirauti kaip Jūs vertinate Mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas aptarnavimą ir kt.
Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu rasite „ERMITAŽAS CLASSIC“ lojalumo programos privatumo politikoje ir Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje.
Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.
Siekdami užtikrinti, kad įvedant el. pašto adresą nebūtų padaryta klaidų, taikome vadinamąjį dvigubo registravimosi metodą – kai į prisijungimo laukelį įvedate savo elektroninio pašto adresą, Mes Jums išsiunčiame patvirtinimo nuorodą. Jūsų elektroninio pašto adresas bus įtrauktas į Mūsų platinimo sąrašą tik Jums spustelėjus šią nuorodą.
Savo sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo bet kuriuo metu, tik ne atgaline data, galite atšaukti, pavyzdžiui, atsisakydami naujienlaiškio Interneto svetainėje, atsiųsdami pranešimą adresu [email protected] arba spausdami atsisakymo nuorodą elektroniniu paštu gaunamuose naujienlaiškiuose. Pateikus prašymą atšaukti, surinkti naudotojo duomenys ištrinami.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: jei sutikimą gauti Mūsų naujienlaiškį atšauksite, Jūsų duomenys iš atitinkamų elektroninių laiškų platinimo sąrašų bus ištrinti.
5.2. SU INTERNETO SVETAINE SUSIJĘ KANALAI
5.2.1. Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymas
Mes tvarkome Elektroninės parduotuvės klientų (pirkėjų) asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymą rasite Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje
5.2.2. Lojalumo programų dalyvių asmens duomenų tvarkymas
Mes tvarkome lojalumo programų ERMITAŽAS CLASSIC ir ERMITAŽAS GOLD dalyvių asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų lojalumo programos dalyvių asmens duomenų tvarkymą rasite ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos privatumo politikoje ir ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos privatumo politikoje
5.2.3. Mūsų kontrahentų (verslo partnerių) asmens duomenų tvarkymas
Duomenų tvarkymo tikslai:Mes tvarkome verslo partnerių, tiekėjų, paslaugų teikėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Interneto svetainėje, asmens duomenis. Šie duomenys (asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi sudarant, vykdant, administruojant sutartis, sandorius ir susitarimus, užtikrinant Mūsų teisėtus interesus, vykdant Mums pagal galiojančius teisės aktus taikomas pareigas, ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų.
Teisinis pagrindas:tvarkydami šiuos asmens duomenis vadovaujamės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų tvarkymo pagrindais ir saugojimo reikalavimais bei senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint (BDAR 6 str. 1 d. c), f) p.).
5.2.4. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu
Duomenų tvarkymo tikslai:turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais. Atlikdami atrankas į darbo poziciją Mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kandidatų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis.
Mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo metu bei dėl to su Jumis susisiektume.
Gavę Jūsų išankstinį sutikimą, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius.
Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.
Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) ir (arba) Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:šiuos duomenis saugosime iki 3 (trijų) mėnesių po atrankos pabaigos. Gavus Jūsų atskirą sutikimą – 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Savo sutikimus galite bet kada atšaukti ir Mes nedelsiant imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis Mūsų bendruoju elektroniniu paštu Mums nepaskelbus darbuotojo atrankos, Mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų.
5.2.5. Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų išrašymo, prekių pristatymo ir prekių garantinio aptarnavimo tikslais
Duomenų tvarkymo tikslai: apskaitai, sąskaitos – faktūros išrašymui ir mokesčių deklaravimui Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, telefono numerį, sandorio ir pirkimo datą, kredito ar debito sumas, PVM sumą ir banko sąskaitos duomenis. Mes taip pat tvarkome informaciją apie pirkėjų vardus ir pavardes, asmens kodus, adresus, PVM mokėtojų kodus, objekto tapatybę, kvito Nr. ir sumą, kad klientas galėtų išsiimti sąskaitą-faktūrą.
Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, kitus tapatybės nustatymo duomenis prekių pristatymo tikslu.
Mes galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, miestą, pašto kodą, telefono numerį, informaciją apie nupirktą prekę, pirkimo duomenis ir informaciją apie prekės defektus, kad galėtume jums teikti garantinio aptarnavimo paslaugas, prekės remonto paslaugas ir užsakyti reikiamas atsargines dalis.
Teisinis pagrindas: Mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi 5 metus po užsakymo įvykdymo.
5.2.6. Asmens duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose
Duomenų tvarkymo tikslai: jei apsilankę Mūsų „Facebook“ paskyroje, Instagram paskyroje ar LinkedIn paskyroje, kuriose Mes skelbiame įvairias naujienas ir informaciją, bei organizuojame įvairius žaidimus ir konkursus, išreikšite reakcijas paskelbtai informacijai, paliksite komentarą ar pasidalinsite skelbiamu turiniu, dalyvausite skelbiamuose žaidimuose/konkursuose, Mes tvarkysime Jūsų paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį.
Teisinis pagrindas: Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.).
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami.
5.2.7. Vaizdo duomenų tvarkymas
Duomenų tvarkymo tikslai: Elektroninės parduotuvės prekių atsiėmimo punktuose, Ermitažas fizinių parduotuvių patalpose ir jų prieigose Mes atliekame vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo tikslas yra užtikrinti Mūsų lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės apsaugą, užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti šalis, atsakingas už tokius pažeidimus. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tyrimų bei patikrinimų metu. Vaizdo įrašai gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms ir draudimo bendrovėms. Kiekvienoje parduotuvėje Jums bus pranešta apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir įrašymą.
Teisinis pagrindas: Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.).
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami.
6. DUOMENŲ GAVĖJAI
Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams.
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai.
Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudikams, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Informuojame, kad UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, tarpusavio susitarime [KPG5] nurodytais pagrindais ir siekdami, užtikrinti tvarų ir nuoseklų aukštos kokybės asmens duomenų valdymą klientams Interneto svetainėje teikiant paslaugas bei siūlant naujus produktus, tam tikrų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.
Pagal šį Susitarimą UAB „Ermitažas“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už su Interneto svetaine susijusių duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, o UAB „Trobos“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už Jūsų duomenų panaudojimą Interneto svetainės Elektroninėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą.
7. INTERNETINIAI PUSLAPIAI IR INTERNETO SVETAINIŲ OPTIMIZAVIMAS
7.1. KAS YRA SLAPUKAI?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena (užimanti iki kelių kilobaitų), kurią apsilankius Interneto svetainėje Jūsų interneto naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda Mums išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją. Pagal tai Mes pritaikome Jums Interneto svetainės turinį, sukuriame patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pagreitiname Jūsų vykdomas paieškas. Slapukų pagalba Interneto svetainė išsaugo tokius Jūsų duomenis, kaip:
 • Jūsų naudojamos interneto naršyklės tipas;
 • prisijungimo prie Interneto svetainės duomenys (prisijungimo laikas, prisijungiančio įrenginio IP adresas);
 • Jūsų naršymo Interneto svetainėje duomenys (kokiomis prekėmis domitės ir pan.)
Mūsų Interneto svetainėje naudojami reklaminiai slapukai padeda efektyviau pateikti Jums reklaminius pranešimus. Jie taip pat suteikia galimybę žinoti, kada Jums buvo parodytas turinys, ir kokiu būdu reikėtų tobulinti Mūsų paslaugas. Reklaminiai slapukai padeda pateikti tyrimus ir ataskaitas Mūsų partneriams, teikiantiems reklamos paslaugas.
Slapukai padeda mums užtikrinti Interneto svetainės veikimą, stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.
Mūsų Interneto svetainėje taip pat naudojamos mažos JavaScript kodo dalelytės, vadinamos pikseliais. Pikseliai yra įdiegti visuose Interneto svetainės puslapiuose ir turi daugybę funkcijų. Pikselių pagalba Mes renkame:
 • lankytojų paspaudimus ir kitus veiksmus Interneto svetainėje;
 • Jūsų naršyklės informaciją ir IP adresą;
 • informaciją apie interneto svetainę, kurioje buvo patalpinta reklama ir iš kurios lankytojas pateko į Mūsų Interneto svetainę;
 • informaciją apie reklamų paspaudimus ir reklamų pagalba Interneto svetainę aplankiusius lankytojus.
7.2. KODĖL MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
Slapukų naudojimo tikslai yra:
 • užtikrinti efektyvų Interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti saugų Interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti Interneto svetainės funkcionalumo tobulinimą;
 • užtikrinti Interneto svetainės siūlomų paslaugų tobulinimą;
 • užtikrinti sugrįžtančių Interneto svetainės lankytojų atpažinimą ir jų aptarnavimo tobulinimą;
 • užtikrinti Interneto svetainės lankytojams aktualios reklamos pateikimą;
 • užtikrinti Interneto svetainės lankytojų duomenų srautų statistinę analizę;
 • užtikrinti Mūsų ar Mūsų partnerių skleidžiamos reklamos efektyvumą.
7.3. MŪSŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?
7.3.1. Būtinieji techniniai slapukai
Būtinieji techniniai slapukai yra reikalingi tinkamam, saugiam ir efektyviam Interneto svetainės veikimui užtikrinti. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų, todėl lankytojai neturi galimybės išjungti šios rūšies slapukų.
7.3.2. Lankytojų išankstiniu sutikimu naudojami (pasirenkamieji) slapukai
Tai slapukai, kurie yra naudojami tik gavus Jūsų išankstinį sutikimą, kurį galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Nesutikdami su šių slapukų naudojimu, galite išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.
7.3.3. Funkciniai slapukai
Funkciniai slapukai padeda apsilankymą Interneto svetainėje padaryti patogesnį ir malonesnį. Mes naudojame funkcinius slapukus, kad galėtume atsiminti Jūsų pasirinkimus, pvz., kalbų ir kitus internetinius nustatymus. Šie slapukai leidžia Interneto svetainei įsiminti Jūsų parinktis, kad kitą kartą apsilankius Interneto svetainėje Jums būtų patogiau ja naudotis ir nereikėtų visos šios informacijos įvesti iš naujo. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Mes naudojame toliau nurodytus funkcinius slapukus:
Registracijos slapukai leidžia atpažinti, ar Jūs turite elektroninės parduotuvės paskyrą ir ar ja konkrečiu atveju naudojatės.
Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės nustatymų slapukai prisimena Jūsų pasirinktus Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės nustatymus (kalbos, laiko zonos ir kt.);
Slapukai, kurie leidžia rodyti turinį, skirtą tam tikroms teritorijoms. Šiuos slapukus naudoja programinė įranga, kuri, vadovaudamasi informacija, kurią suteikia Jūsų naršyklė, nustato, kurioje geografinėje vietovėje prisijungiate prie Interneto svetainės. Slapukų perduodama informacija yra anoniminė ir yra Mūsų naudojama siekiant pasiūlyti aktualias prekes konkrečioje teritorijoje arba reklamos tikslais.
Slapukai, leidžiančius veikti lizingo mokėjimų skaičiuoklės funkcijai. Įsigydami prekes elektroninėje parduotuvėje, turite galimybę pasirinkti atsiskaitymą išsimokėtinai, naudojantis AB „Mokilizingo“ arba UAB „SB lizingo“ teikiamomis paslaugomis.
7.3.4. Analitiniai (statistiniai) slapukai
Mes naudojame analitinius (statistinius) slapukus, kad surinktume informaciją apie naudojimąsi Mūsų Interneto svetaine. Šių slapukų pagalba surinkti duomenys suteikia Mums informacijos, kaip dažnai lankotės Mūsų Interneto svetainėje, kuriose Mūsų Interneto svetainės vietose praleidžiate daugiausiai laiko, kuriose Interneto svetainės vietose dažniausiai kyla klaidos. Šie slapukai padeda mums taisyti Interneto svetainės klaidas. Taip pat jie leidžia mums sukurti patogesnę Interneto svetainės struktūrą ir turinį.
7.3.5. Tiksliniai (reklaminiai) slapukai
Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Jums reklamą, atitinkančią Jūsų interesus ir apriboti reklamų rodymo kartų skaičių. Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėte prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte.
Žemiau pateikiame detalią informaciją apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, paskirtį, savininką ir galiojimo laikotarpį.
 
Slapuko pavadinimas
Slapuko savininkas (domenas)
Slapuko paskirtis
Galiojimo laikotarpis
_hjIncludedInSessionSample
ermitazas.lt
“Hotjar” slapukas. Slapukas tikrina ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą.
30 minučių
_hjAbsoluteSessionInProgress
ermitazas.lt
”Hotjar” slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo pirmos sesijos aptikimui.
30 minučių
hjTLDTest
ermitazas.lt
“Hotjar” slapukas. Slapukas valdo kitų slapukų konfiguraciją visoje svetainėje.
Pasibaigus naršymo sesijai
_fbp
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. „Facebook“ slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti trečiųjų šalių reklamą
3 mėnesiai
_gat_UA-3246257-1
ermitazas.lt
“Google” slapukas skirtas “Google Analytics” iškvietimų kiekiui reguliuoti jei jis kviečiamas per “Google Tag”.
1 minutė
sbjs_first
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui.
179 dienos
sbjs_current
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui.
179 dienos
soundest-views
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, priskiriantis specifinį Lankytojo ID, siekiant nustatyti apsilankymų konkrečiame Interneto svetainės puslapyje skaičių (analitikos ir statistiniais tikslais).
Pasibaigus naršymo sesijai
sbjs_session
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui.
1 diena
sid_key
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo indentifikacijai
Pasibaigus naršymo sesijai
maxtu
ermitazas.lt
Analitinis“MaxTraffic” slapukas. Slapukas renka analitinę informaciją.
1 metai
_hjid
ermitazas.lt
Hotjar slapukas. Slapukas skirtas svetainės vientisumo užtikrinimui.
1 metai
language
ermitazas.lt
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Lankytojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.
Pasibaigus naršymo sesijai
sid
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui.
Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui.
Pasibaigus naršymo sesijai
sbjs_migrations
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. Slapukas nustato, kokiose svetainėse lankėsi Lankytojas.
6 mėnesiai
maxtu.1ff9067f
ermitazas.lt
Analitinis slapukas “MaxTraffic”. Slapukas, renkantis analitinę informaciją.
3 mėnesiai
sbjs_first_add
ermitazas.lt
Slapukas nustato, kokioje svetainėje lankėsi Lankytojas.
6 mėnesiai
maxtf
ermitazas.lt
Analitinis slapukas“MaxTraffic”. Slapukas renka analitinę informaciją.
30 minučių
_gcl_au
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. „Google AdSense“ slapukas, skirtas suprasti, kaip Lankytojas naudojasi Interneto svetaine ir vertinti „Google“ teikiamas reklamos paslaugas.
3 mėn
_hjIncludedInPageviewSample
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Slapukas tikrina ar lankytojas yra įtrauktas į svetainės apsilankymų limito sąrašą.
30 minučių
cookiesEnabledCheck
ermitazas.lt
Skirtas išsaugoti Lankytojo sutikimą su slapukų naudojimu.
Pasibaigus naršymo sesijai
_ga
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
2 metai
_ga
.sblizingas.lt 
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
2 metai
_ga
api.mokilizingas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
2 metai
Maxtv
ermitazas.lt
Analitinis slapukas“MaxTraffic”. Slapukas renka analitinę informaciją.
30 minučių
soundestID
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, nustatantis, ar Lankytojas yra anksčiau apsilankęs konkrečiame Interneto svetainės puslapyje.
Sesija
omnisendSessionID
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Omnisend“ slapukas, priskiriantis Lankytojui unikalų sesijos ID.
1 diena
_gat
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas apriboti užklausos greitį, kad būtų apribotas duomenų rinkimas didelio srauto svetainėse.
1 diena
sbjs_current_add
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui.
179 dienos
_gid
ermitazas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
1 diena
Maxtp
ermitazas.lt
Analitinis slapukas “MaxTraffic”. Slapukas renka analitinę informaciją.
1 metai
oxNoticeListUser
ermitazas.lt
Skirtas vartotojo identifikavimui ir priminimui saugoti.
30 dienų
_gid
mokilizingas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
1 diena
_hjFirstSeen
ermitazas.lt
“Hotjar” slapukas. Slapukas skirtas identifikuoti pirmą Lankytojo sesiją.
Pasibaigus naršymo sesijai
SERVERID
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui (priskirti Lankytoją prie konkretaus Interneto svetainės serverio).
Pasibaigus naršymo sesijai
sbjs_udata
ermitazas.lt
Tikslinis slapukas. Slapukas, renkantis informaciją apie Lankytojų elgesį ir naršymo įpročius reklamos gerinimui ir optimizavimui.
179 dienos
omnisendContactID
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui.
1 metai
PHPSESSID
api.mokilizingas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Interneto svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui.
Pasibaigus naršymo sesijai
language
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Skirtas Lankytojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.
Pasibaigus naršymo sesijai
omnisendAnonymousID
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. „Omnisend“ slapukai, skirti, kad Interneto svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.
1 metai
_gali
ermitazas.lt
Būtinasis slapukas. Slapukas skirtas Lankytojo prekių krepšeliui saugoti.
Pasibaigus naršymo sesijai
_gid
sblizingas.lt
Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.
Pasibaigus naršymo sesijai
7.3.6. Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai (angl. plug – in)
Kai kurie slapukai Interneto svetainėje yra pateikti trečiųjų šalių (pvz., reklamos ir analitikos paslaugų teikėjų). Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodamos lankytojų elgesį Interneto svetainėje: kiek lankytojų ir kaip lankėsi, iš kokių svetainių jie pateko į Interneto svetainę, į kokius internetinius puslapius judėjo toliau ir pan. Šiuos slapukus naudojančios bendrovės turi savo privatumo ir slapukų politikas, su kuriomis kviečiami susipažinti. Šiose privatumo politikose yra nurodoma, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją. Mes neturime ir negalime turėti jokios įtakos tokių slapukų kūrimui, naudojimui ar išsaugojimui.
Kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių slapukus, skirtus jų sukurtų programų ar aplikacijų pritaikymui prie Jūsų poreikių. Šių slapukų pagalba surenkamą ir perduodamą informaciją jos surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su šių slapukų savininkais kaip bendri valdytojai, tačiau dėl slapukų veikimo specifikos Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip ši informacija yra tvarkoma ir naudojama po jos perdavimo, nes nebeturime prieigos prie jos.
Interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai (angl. plug – in):
 • „Adform” slapukai („Adform“ analitinė/reklamos paslauga);
 • „Atlas Solutions“ slapukai („Facebook“ grupės įmonė, analitinė/reklamos paslauga);
 • „Facebook Pixel“ („Facebook“ analitinė paslauga) ir „Facebook“ slapukai;
 • „Facebook“ paskyros sąsaja su Interneto svetaine (galimybė prie Interneto svetainės prisijungti „Facebook“ paskyra);
 • „Google AdWords“ slapukai („Google“ analitinė/reklamos paslauga);
 • „DoubleClick“ slapukai („Google“ grupės įmonė, analitinė/reklamos paslauga);
 • „Taboola“ slapukai (analitinė/reklamos paslauga);
 • „RTB House“ slapukai (analitinė/reklamos paslauga).
7.4. SLAPUKŲ IR ĮSKIEPIŲ (ANGL. PLUG – IN) PAGALBA SURINKTŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS
Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo svetainėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė).
Primename, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams. Apie tai, kaip aukščiau nurodytos bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, galite sužinoti jų privatumo politikose ar kreipiantis į jas tiesiogiai.
7.5. SLAPUKŲ VALDYMAS IR IŠTRYNIMAS
Kai naudojate naršyklę Mūsų Interneto svetainei pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir Mūsų Interneto svetainę) gali veikti netinkamai.
Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.
Jei nenorite, kad Jūsų informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelio naršyklių (Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera) palaikoma paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Kad pašalintumėte slapukus iš savo išmanaus įrenginio, turėsite pasiskaityti jo naudojimosi instrukciją.
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukų valdymą apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/.
Čia rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad tam Jūsų kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo slapukas. Jei jį panaikinsite, interesais pagrįsta reklama jums bus rodoma vėl.
7.6. SU SLAPUKAIS SUSIJUSIŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI
Duomenų tvarkymo tikslai: Interneto svetainėje, naudojant slapukus, svetainės optimizavimo ir joje rodomos reklamos įjungimo tikslais registruojama ir vertinama informacija. Taip visų pirma siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į ankstesnę Jūsų naudojimo elgseną, Jūsų įrenginyje būtų rodoma tikrus ir menamus Jūsų interesus atitinkanti reklama. Šiais tikslais tvarkomoje informacijoje yra, pavyzdžiui, duomenų apie tai, kokiais produktais jūs domėjotės. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį apsipirkimą ir išvengti jums neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus ir mums, ir jums. Registruojama ir vertinama tik naudojant pseudonimus, taigi Mes Jūsų identifikuoti negalime. Visų pirma informacija nėra siejama su Jūsų asmens duomenimis.
Teisinis pagrindas: duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1. d. f) p.).
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami.
8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
- duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Jums teikimą, ir
- su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba
- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
- egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.
9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:
a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 
b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos; 
c) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 
d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi Interneto svetainės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums. Tuo atveju, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis Interneto svetainės paslaugomis galite tik Jūsų tėvams, globėjams Mums dėl to davus sutikimą.
11. JŪSŲ TEISĖS
Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
11.1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)
Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
11.2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)
Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.
11.3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)
Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).
11.4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)
Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
11.5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)
Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
11.6. Teisė prieštarauti, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.
Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:
telefonu: +370 5 204 2191
el. paštu: [email protected].
11.7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.
Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:
telefonu: +370 5 204 2191;
el. paštu: [email protected];
bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
11.8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)
Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
12. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.
Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.
Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.
13. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:
 • elektroniniu paštu [email protected]
 • skambindami į Mūsų Infoliniją nemokamu telefonu +370 632 11116. 
 • internetu per Interneto svetainės www.ermitažas.lt paklausimų formą.
Duomenų apsaugos pareigūno (abiejų duomenų valdytojų) kontaktiniai duomenys:
Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai:
UAB „Trobos“
Juridinio asmens kodas 305596596
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
UAB „Ermitažas“
Juridinio asmens kodas 300090381 
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
14. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. spalio 24 d.
Privatumo politikos galiojusią redakciją iki 2022 m. spalio 24 d. galite rasti ČIA.
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.