0
Titulinis
Ermitažas CLASSIC programa

Ermitažas CLASSIC programa

LOJALUMO PROGRAMOS ERMITAŽAS „CLASSIC“ PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Registruodamiesi dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, Jūs patikite UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“ (toliau – Mes) savo asmens duomenis ir suteikiate Mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) ir ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos (toliau – Programa, arba ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 
Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, Mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo ir Jums suteikti Programos privalumų.      
Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra Mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus. 
Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis Mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.
Jums išduodama ERMITAŽAS CLASSIC kortelė nėra vardinė, todėl nei išduodami ERMITAŽAS CLASSIC kortelę, nei ją keisdami ar administruodami Mes nenustatinėsime Jūsų tapatybės ir jos netikrinsime. Visi Mūsų renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys yra siejami tik su unikaliu ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeriu ir neleidžia tiesiogiai ir vienareikšmiškai Jūsų identifikuoti. 
Mes neturėsime galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Privatumo politika, tiek ir Taisyklės gali būti Mūsų vienašališkai keičiamos ir atnaujinamos, todėl Mes patariame Jums jas periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos ir Taisyklių versiją, kurią visuomet rasite www.ermitažas.lt interneto svetainėje.
2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI
Jūsų, kaip ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio asmens duomenis bendrai tvarko:
UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, kuris veikia kaip pirminis duomenų valdytojas, yra atsakingas už asmens duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei sutikimų pagrindu Mūsų naudai vykdomą, su prekyba susijusią rinkodarą visais Rinkodaros kanalais.
Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected].
UAB „Trobos“, juridinio asmens kodas 305596596, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, kuris veikia kaip antrinis duomenų valdytojas, yra atsakingas už asmens duomenų panaudojimą Elektroninėje parduotuvėje vykdomoje prekyboje bei sutikimų pagrindu Mūsų naudai vykdomą, su prekyba susijusią rinkodarą visais Rinkodaros kanalais;
Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected].
2.1. Dėl Jūsų sutikimų, suteiktų iki 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Paslaugų teikimui ir prekybinės veiklos vykdymui Mes priėmėme strateginį sprendimą nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. bendrai tvarkyti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvių asmens duomenis, UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“ veikiant kaip partneriams. Šis Jūsų duomenų perdavimas nesukuria jokių papildomų asmens duomenų apsaugos klausimų. Mes atlikome asmens duomenų, kuriuos ketinama perduoti, o taip pat paties asmens duomenų perdavimo būtinybės rizikos ir poveikio duomenų subjektams įvertinimą.
Tiek kiek taikytina, Jūsų iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. suteiktų tiesioginės rinkodaros sutikimų pagrindu UAB „Ermitažas“ ir toliau vykdys marketingo veiklą, ir toliau veiks tiek savo, tiek ir UAB „Trobos“ interesais. Šia apimtimi UAB „Trobos“ veiks kaip asmens duomenų tvarkytojas, siųs Jums rinkodaros pranešimus ir vykdys įvairius rinkodaros veiksmus skatinančius Jus pasinaudoti pasiūlymais ir paslaugomis ne tik ERMITAŽAS fizinėse parduotuvėse, bet ir Elektroninėje parduotuvėje.
Taigi, Jūsų, kaip Elektroninės parduotuvės kliento, rinkodarai skirtus asmens duomenis (pvz., elektroninio pašto adresus ir telefono numerius), tvarkomus iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Jūsų UAB „Ermitažas“ suteikto sutikimo pagrindu, pagal sudarytą bendrojo duomenų valdymo susitarimą (toliau – Susitarimas) toliau bendrai valdys UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“.
3. SĄVOKOS
Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Elektroninė parduotuvė – internetinė parduotuvė www.ermitažas.lt, kurią administruos Antrinis duomenų valdytojas.
Interneto svetainė – internetinė svetainė www.ermitažas.lt.
Rinkodaros kanalai – įvairūs komunikacijos su duomenų subjektais kanalai, įskaitant elektroninį ryšį, spausdintus leidinius, lankstinukus, Elektroninę parduotuvę, mobiliąsias aplikacijas, programėles.
Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir Taisyklėse.
Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.
Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
1) Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
2) Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
3) Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.
Atsižvelgiant į Programos tikslus, funkcijas ir sąlygojamą sąveikavimą su mumis, Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
 
DUOMENŲ KATEGORIJA
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
DUOMENŲ ŠALTINIAI
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketiniai duomenys
Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, Jūsų vardas, gimimo data, lytis, el. pašto adresasir (ar) telefono numeris*.
 
Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate Mums žemiau nurodytus anketinius duomenis.
Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.
Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys
Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, parduotuvės adresas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), priskaityta ERMITAŽO pinigų suma, pirkimo metu panaudotų ERMITAŽO pinigų suma, su ERMITAŽAS CLASSIC kortele suteiktų nuolaidų suma, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Jūsų pasinaudojimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos partnerių pasiūlymais.
Gaunami iš Jūsų, kai pateikiate perkate prekes, atsiskaitote už užsakymą, susisiekiate su mumis (arba Mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan.
Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate ir/arba partnerių, padedančių Mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.).
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkote gauti pasiūlymus per socialinius tinklus).
Gaunami iš Jūsų, kai pildote registracijos anketą.
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, Jūsų vardas, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkote gauti pasiūlymus per socialinius tinklus), pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Jūsų pasinaudojimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos partnerių pasiūlymais.
Gaunami iš Jūsų sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus.
* Jūsų vardo pateikimas nėra privalomas, tad šiuos duomenis galite pateikti pasirinktinai.
** Anketoje Jūs pateikiate savo gyvenamąją vietovę, miestą arba kaimą.
DUOMENŲ KATEGORIJA
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
DUOMENŲ ŠALTINIAI
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, Jūsų vardas, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkote gauti pasiūlymus per socialinius tinklus), pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Jūsų pasinaudojimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos partnerių pasiūlymais.
 
Statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys
Amžiaus grupė, lytis, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, su ERMITAŽAS CLASSIC kortele suteiktų nuolaidų sumą).
Gaunami atliekant statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuojant Mūsų verslui reikalingas ataskaitas, naudojama automatizuota duomenų analizė.
Analizės metu Mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai
Sutikimai ir komunikavimo pasirinkimai: 
Jūsų sutikimai gauti naujienlaiškius, rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie sutikimų laiką, datą.
Jūsų pasirinkimai dėl slapukų.
Jūsų sutikimai pateikti Programoje
Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užpildant sutikimo formą, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys
Informacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atsidarymą ir jo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą, informacija apie pranešimų atsisakymą.
Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus.
Jūsų naršymo Interneto svetainėje duomenys
Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija ir susijusi informacija.
Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija.
Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Elektroninėje parduotuvėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje.
Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).
Komunikacijos su Jumis duomenys
Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate atsiliepimus, skundus ir pan., Mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis duomenis, o taip pat Mūsų surinktus duomenis, kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti.
Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į Mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.
Surenkami Mūsų iš Mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
6.1. REGISTRACIJA, PATIKRINIMAS, ADMINISTRAVIMAS IR BENDRAVIMAS
Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate Mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.
Pagal Jūsų anketinius duomenis Mes lojalumo sistemoje sukuriame unikalų ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio paskyrą, kuris užtikrina Jūsų dalyvavimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.
Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis Mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos ERMITAŽAS CLASSIC kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate susidėvėjusią ar prarastą kortelę į naują bei pageidaujate atlikti kortelių apjungimą, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į Mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. 
Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Privatumo politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan. 
Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėsite patogiai naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant pageidaujamas paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais Mes galime būti priversti blokuoti Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje (pvz., Mums gali prireikti gauti ar atnaujinti Programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o Mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos ERMITAŽAS CLASSIC kortelės turėtojo). 
 
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketiniai duomenys.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Jūsų sutikimas dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, bet ne ilgiau kaip 5 metai nuo paskutinio ERMITAŽAS CLASSIC kortelės panaudojimo.
Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo anketinius duomenis, prašome susipažinti šios Privatumo politikos 12.2 skyriuje.
Mes neturėsime galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, Mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika ir Taisyklėmis. 
6.2. ERMITAŽAS CLASSIC LOJALUMO PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS IR JOS PRIVALUMŲ TEIKIMAS
6.2.1. Pirkimo duomenų tvarkymas
Administruodami ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programą ir teikdami Jums Programos privalumus – ERMITAŽO pinigų kaupimą, panaudojimą, ERMITAŽO pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate prekę, kurią įsigijote panaudodami ERMITAŽO pinigus), dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – Mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas naudojant ERMITAŽAS CLASSIC kortelę (toliau – pirkimo duomenys).
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Jūsų sutikimas dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos. 
Pirkimo duomenis lojalumo sistemoje Mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numerio, Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. 
Jeigu Jūsų dalyvavimas ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi 5 metų pirkimo duomenų saugojimo terminas, Mes visus Jūsų anketinius duomenis ir kitą Jus individualizuojančią informaciją ištriname, o Jūsų pirkimo duomenis negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname.
Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą ERMITAŽAS CLASSIC kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę apjungti senosios ir naujosios kortelės duomenis (kaip tą padaryti, žiūrėkite Taisyklėse). Sėkmingo apjungimo atveju Jūsų senosios ERMITAŽAS CLASSIC kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios ERMITAŽAS CLASSIC kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis 5 metų nuo pirmosios operacijos su senąja ERMITAŽAS CLASSIC kortele atlikimo tvarkymo termino. 
6.2.2. Duomenų profiliavimas administruojant Programą ir teikiant jos privalumus
Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, Mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. lytį, gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).
Profiliavimą Mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: varduvininkams, švenčiantiems gimtadienius ir pan. 
Svarbu pažymėti, kad Mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 
Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei ir profiliavimui šiame Privatumo politikos skirsnyje įvardintu tikslu, Mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos tikslus, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad Mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje.
6.3. PROGRAMOS PASIŪLYMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS
Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius ir personalizuotus ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų ir ERMITAŽAS CLASSIC programos partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, produktus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Programos pasiūlymus ir informaciją Mes teikiame Jūsų ERMITAŽAS CLASSIC paskyroje, o taip pat kitais Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu pageidausite gauti pasiūlymus per socialinius tinklus, socialinio tinklo administratoriui Mes pateiksime Jūsų kontaktinius duomenis (tel. numerį ir (arba) el. pašto adresą), kad pastarasis galėtų Jus identifikuoti socialiniame tinkle ir socialinio tinklo kanalu pateikti Jums Mūsų pasiūlymus.
Tam, kad galėtume pateikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją:
6.3.1. UAB „Ermitažas“ tvarko šiuos Jūsų duomenis:
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
Jūsų sutikimas, kurį galėjote pateikti UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šio sutikimo pagrindu, UAB „Ermitažas“, kaip asmens duomenų valdytojas ir UAB „Trobos“ partneris, veikdamas savo ir UAB „Trobos“ naudai, siunčia rinkodaros pranešimus skatinančius Jus pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis Ermitažas fizinėse parduotuvėse bei Elektroninėje parduotuvėje.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome Mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia Mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o Mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara - efektyvi.
Tol, kol galioja Jūsų sutikimas.
Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
6.3.2. UAB „Trobos“ tvarko šiuos Jūsų duomenis:
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
Jūsų sutikimas, kurį galėjote pateikti UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šio sutikimo pagrindu, UAB „Trobos“, kaip asmens duomenų tvarkytojas ir UAB „Ermitažas“ partneris, veikdamas savo ir UAB „Ermitažas“ naudai, siunčia rinkodaros pranešimus skatinančius Jus pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis Ermitažas fizinėse parduotuvėse bei Elektroninėje parduotuvėje.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome savo teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia vertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą, optimalumą bei veiksmingumą.
Tol, kol galioja Jūsų sutikimas.
Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą Mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Mūsų turimais Jūsų suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu Mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba Mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), Mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.
Jeigu sutikimo anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti pasiūlymus visai šeimai, nurodydami vaikų gimimo metus, Jūsų nurodytais kanalais ir Paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Programos pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jūsų atsisakymas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją nesutrukdys Jums dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais.
6.3.3. Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus
Jeigu pildydami ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio ir (ar) ERMITAŽAS CLASSIC paskyros anketą Jūs pasirinkote gauti ir asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, Mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik ERMITAŽAS CLASSIC programos dalyvio anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.
Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. 
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų įvestą gimimo datą, Mes galime pateikti Jums specialius pasiūlymus Jūsų gimtadienio proga. Uždarius parduotuvę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose, Jums artimiausiose parduotuvėse ERMITAŽAS. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, Mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.
Turėdami Jūsų sutikimą profiliuoti duomenis, teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, Mes taip pat galime atitinkamas Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į Mūsų ar Mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų. Apie prizo laimėjimą Mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio anketoje nurodytais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu Mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba Mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), Mes būtinai su Jums iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Kiek laiko tvarkome duomenis
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus.
Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje ir/ar ne ilgiau kaip 5 metai nuo paskutinio ERMITAŽAS CLASSIC kortelės panaudojimo.
Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti Mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau dalyvausite ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, tačiau Mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt.
6.4. STATISTIKA, RINKOS IR MŪSŲ PIRKĖJŲ ELGESIO TYRIMAI
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programa sukurta siekiant suteikti naudą ir papildomą vertę tiek Jums, tiek ir Mūsų verslui. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad Mūsų parduotuvės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų Mūsų pirkėjų poreikius, kad jiems būtų patogu Mus pasiekti, kad Mūsų parduotuvėse pirkėjai jaustųsi patogiai, operatyviai rastų reikalingas prekes bei paslaugas.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Jūsų kontaktiniai duomenys.
Jūsų naršymo Interneto svetainėje duomenys.
Statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
Komunikacijos su Jumis duomenys
Teisėtas Mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti Mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.
Saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais.
Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami Mūsų verslui reikalingas ataskaitas, Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu Mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia Mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip Mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į Mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan. 
Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 
6.5. JŪSŲ PRAŠYMŲ IR UŽKLAUSŲ NAGRINĖJIMAS
Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs pateikiate Mums savo asmens duomenis.
Jūsų duomenis Mes naudojame tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis Mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys
Komunikacijos su Jumis duomenys.
Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas
Sutarties vykdymas, kai Jūsų prašymas ar užklausa yra susijusi su sutartimi ir/ar jos vykdymu
Mūsų teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus
Tol, kol išnagrinėjame Jūsų prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo.
Jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas.
7. DUOMENŲ GAVĖJAI
Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai.
Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudikams, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Informuojame, kad UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, Susitarime nurodytais pagrindais ir siekdami, užtikrinti tvarų ir nuoseklų aukštos kokybės asmens duomenų valdymą klientams teikiant paslaugas bei siūlant naujus produktus, tam tikrų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.
Pagal šį Susitarimą UAB „Ermitažas“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, o UAB „Trobos“, kaip duomenų valdytojas (išskyrus UAB „Ermitažui“ suteiktus tiesioginės rinkodaros sutikimus), bus atsakingas už Jūsų duomenų panaudojimą Elektroninėje parduotuvėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą.
8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
- duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Jums teikimą, ir
- su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba
- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
- egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.
9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:
a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 
b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos; 
c) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 
d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams
10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi Programa, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums. Tuo atveju, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis Programa galite tik Jūsų tėvams, globėjams Mums dėl to davus sutikimą.
11. SLAPUKAI
Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant Mūsų svetainėje www.ermitazas.lt, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Mes galėtume Jus, kaip ERMITAŽAS CLASSIC Lojalumo programos dalyvį, atpažinti apsilankius Mūsų svetainėje. Slapukų pagalba Mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums dalyvaujant ERMITAŽAS CLASSIC Lojalumo programoje, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia Mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek ir Programą. 
Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant Mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę. 
Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. interneto svetainės privatumo ir slapukų politikoje.
12. JŪSŲ TEISĖS
Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
12.1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)
Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
12.2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)
Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.
Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti pateikdamas atnaujintą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketą. Jūs taip pat galite kreiptis į mus šios Privatumo politikos 14 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume Mes. 
12.3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)
Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).
12.4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos teikiamų patogumų ir privalumų. 
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą Mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.
12.5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)
Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
12.6. Teisė prieštarauti, kai duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.
Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:
12.7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.
Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais:
telefonu: +370 5 204 2191;
el. paštu: [email protected];
bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
12.8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)
Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus
13. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.
Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.
Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.
14. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:
  • elektroniniu paštu [email protected]
  • skambindami į mūsų Infoliniją nemokamu telefonu +370 5 204 2191.
  • internetu per Elektroninės parduotuvės www.ermitazas.lt paklausimų formą.
Duomenų apsaugos pareigūno (abiejų duomenų valdytojų) kontaktiniai duomenys:
Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai:
UAB „Ermitažas“
Juridinio asmens kodas 300090381 
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
UAB „Trobos“
Juridinio asmens kodas 305596596
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
15. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. spalio 24 d.[KPG1]
Privatumo politikos redakciją galiojusią iki 2022 m. spalio 24 d. galite rasti ČIA.
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
16. PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS
Privatumo politika nėra taikoma kitoms Mūsų teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė www.ermitazas.lt, mokėjimo paslaugos, sąskaitų faktūrų išrašymas, Infolinijos telefonu, internetu ar kitais būdais teikiamų Jūsų paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.