0
Titulinis
ERMI PRO lojalumo programos taisyklės

ERMI PRO lojalumo programos taisyklės

ERMI PRO LOJALUMO PROGRAMOS
BENDROSIOS TAISYKLĖS


I. SĄVOKOS
1.1. „Anketa“ – registracijos anketa, pildoma įsigyjant arba keičiant Kortelę, tampant Programos dalyviu ar tikslinant registracijos duomenis.
1.2. „Asmens duomenys“ – Bendrovės tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje.
1.3. „Bendrovė“ arba „Mes“ – UAB „Ermitažas", juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva.
1.4. „Kortelė“ – Programos dalyviui šiose Taisyklės numatytomis sąlygomis išduodama ERMI PRO kortelė.
1.5. „Pasiūlymai“ – tai mūsų parduotuvių kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyroje ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Programos dalyviui pateikiami nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai (pvz., perkantiems konkrečiose parduotuvėse ir (ar) konkrečias prekes, švenčiantiems gimtadienį ar vardadienį, ir pan.), kita Programos dalyviui pateikiama informacija ar medžiaga, taip pat teiravimasis nuomonės apie teikiamas prekes ir paslaugas, prekybos vietas, parduotuves, kvietimas dalyvauti žaidimuose, apklausose, nuomonių tyrimuose ir pan.
1.6. „Privatumo politika“ – Bendrovės privatumo politika, kurioje yra pateikiama informacija apie Programos dalyvio asmens duomenų tvarkymą, įskaitant Programos dalyvio, kaip duomenų subjekto, teises. Privatumo politika pasiekiama adresu: www.ermitazas.lt.
1.7. „Programa“ – ERMI PRO lojalumo programa, skirta fiziniams asmenims, atliekantiems statybos ar remonto darbus bei juridiniams asmenims (verslo klientams), suteikianti Programos dalyviams specialias akcijas, nuolaidas, Pasiūlymus ir kitus Programos privalumus ir naudas. Programos specialios akcijos, nuolaidos, Pasiūlymai ir kiti Programos privalumai bei naudos Programos dalyviams suteikiamos šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.8. „Programos dalyvis“ arba „Jūs“ – fizinis asmuo, atliekantis statybos ar remonto darbus, arba juridinis asmuo (verslo klientas), kuris užpildo ir pasirašo Anketą ir tampa Programos dalyviu.
1.9. „Programos privalumai ir naudos“ – Taisyklių V skyriuje išvardinti Programos privalumai ir naudos, įskaitant Bendrąsias ir Specialiąsias naudas.
1.10. „Taisyklės“ – ERMI PRO lojalumo programos taisyklės, įtvirtinančios Programos sąlygas, Kortelės išdavimo ir naudojimo tvarką, Programos privalumus bei naudas, Programos dalyvių asmens duomenų tvarkymą.
II. PROGRAMOS TIKSLAI
2.1. Programa sukurta siekiant suteikti privalumus ir kurti papildomą vertę tiek Jums, tiek Mūsų verslui: - suteikti galimybę lojaliems pirkėjams įsigyti prekių ir (ar) paslaugų palankiomis sąlygomis, teikti jiems akcijas ir nuolaidas bei kitus Programos privalumus ir naudas; - išlaikyti esamus bei pritraukti naujus pirkėjus, palaikyti su jais ilgalaikius santykius; - pažinti ir suprasti pirkėją, Jus, Jūsų poreikius ir lūkesčius; - Bendrovės parduotuves vystyti atsižvelgiant į pirkėjų poreikius, siūlant tai, ko reikia pirkėjams, ir siekiant, kad mūsų parduotuvės taptų pirkėjams patogiausios.
2.2. Užsiregistravę dalyvauti Programoje ir išpildę Taisyklėse nurodytas sąlygas, Jūs gausite specialias akcijas, nuolaidas, Pasiūlymus ir kitus Programos privalumus ir naudas visuose ERMITAŽAS prekybos centruose, taip pat Programos partnerių prekių bei paslaugų teikimo vietose (toliau – Specialiosios naudos). Užsiregistravus, tačiau nepavykus išpildyti Taisyklėse nurodytų sąlygų, Jums bus taikomos bendrosios nuolaidos, akcijos, naudos ir didmeninės prekių kainos, kaip tai plačiau nurodyta Taisyklių V skyriuje (toliau – Bendrosios naudos).
2.3. Programoje galite dalyvauti, jeigu esate ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo. Programoje dalyvaujate iki to momento, kol Jūs savo dalyvavimą atšaukiate arba kol Kortelė yra aktyvi arba iki Programa baigiasi VIII Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka.
2
2.4. Programa ir, atitinkamai, suteikiami Programos privalumai bei naudos nėra skirti akivaizdžiai nesąžiningam ir piktnaudžiaujančiam elgesiui, nesuderinamam su įprastu apsipirkimu ar įprastu naudojimusi Programa, ir atitinkamai, suteikiamais Programos privalumais bei naudomis (pvz., kai siekiama įsigyti ypač didelį prekių kiekį tokiu būdu apribojant kitų Programos dalyvių galimybes įsigyti tokias prekes; prekes siekiama įsigyti nesąžiningai pasinaudojant nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.)).
III. KORTELĖS IŠDAVIMAS IR GALIOJIMAS. KORTELĖS KEITIMAS. KORTELĖS BLOKAVIMAS
3.1. Norėdamas tapti Programos dalyviu, asmuo privalo:
3.1.1. atidžiai ir atsakingai perskaityti Taisykles ir kitus dokumentus (Privatumo politiką, šias Taisykles, taip pat informaciją pateikiamą Bendrovės interneto svetainėje);
3.1.2. išreikšti sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma; sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma, Jūs galite išreikšti pildydami Anketą;
3.1.3. pateikti registracijai Programoje būtinus duomenis, nurodytus Anketoje;
3.1.4. atsiimti plastikinę Kortelę;
3.1.5. jeigu ir kiek tai taikoma, atlikti registracijos patvirtinimą.
3.2. Pagal tuos pačius Jūsų asmens duomenis (telefono numerį ar el. pašto adresą) Jums gali būti išduota tik viena Kortelė.
3.3. Anketos priimamos, Kortelės išduodamos ir, jei reikia, keičiamos bet kuriame iš ERMITAŽAS prekybos centrų didmeninės prekybos skyriuose.
3.4. Kortelė išduodama:
3.4.1. fiziniams asmenims nuo 18 m., teisingai užpildžius Anketą ir pateikus ją bet kuriame iš ERMITAŽAS prekybos centrų didmeninės prekybos skyriuje, atidžiai ir atsakingai perskaičius Taisykles bei Privatumo politiką, sutikus jų laikytis ir sutikus, kad tarp Programos dalyvio ir Bendrovės susiklosto Taisyklėse nurodyti sutartiniai santykiai;
3.4.2. juridiniams asmenims, teisingai užpildžius Anketą ir pateikus ją bet kuriame iš ERMITAŽAS prekybos centrų didmeninės prekybos skyriuje, atidžiai ir atsakingai perskaičius Taisykles bei Privatumo politiką, sutikus jų laikytis ir sutikus, kad tarp Programos dalyvio ir Bendrovės susiklosto Taisyklėse nurodyti sutartiniai santykiai.
3.5. Asmuo, nepateikęs žvaigždute Anketoje pažymėtų duomenų ir / arba nepasirašęs Anketos, arba nustačius, kad Anketoje nurodyti duomenys yra klaidingi, Programoje dalyvauti negalės. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę neišduoti Kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti jos galiojimą bei Specialiųjų naudų ar Bendrųjų naudų taikymą.
3.6. Kortelė yra aktyvuojama per 2 (dvi) darbo dienas po jos išdavimo Programos dalyviui.
Kortelės keitimas, naujos Kortelės išdavimas
3.7. Norėdamas, kad Kortelė tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų, Programos dalyvis privalo ją saugoti nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.
3.8. Pažeistą, neveikiančią ar sugadintą Kortelę Programos dalyvis turi grąžinti artimiausiam ERMITAŽAS prekybos centro didmeninės prekybos skyriui. Kortelė bus blokuojama ir Programos dalyviui bus išduodama nauja Kortelė. Kortelės savininko asmenybei nustatyti ERMITAŽAS didmeninio skyriaus vadybininkas turi teisę patikrinti Programos dalyvio tapatybę ir šiuo tikslu paprašyti Programos dalyvio pateikti Anketoje nurodytus duomenis.
3.9. Pametus Kortelę Programos dalyvis turi kreiptis į artimiausią ERMITAŽAS prekybos centro didmeninės prekybos skyrių. Pamesta kortelę bus blokuojama ir Programos dalyviui bus išduodama nauja Kortelė. Kortelės savininko tapatybei nustatyti ERMITAŽAS didmeninio skyriaus vadybininkas turi teisę patikrinti Programos dalyvio tapatybę ir šiuo tikslu paprašyti Programos dalyvio pateikti Anketoje nurodytus duomenis.
3
3.10. Tais atvejais, kai pasikeičia Programos dalyvio Anketoje pateiktas el. pašto adresas ar Programos dalyvis nustoja jį kontroliuoti, Bendrovė turi teisę užblokuoti Kortelę ir savo pasirinkimu atlikti šiuos veiksmus arba bet kurį iš jų:
3.10.1. deaktyvuoti Programos dalyviui išduotą Kortelę ir nutraukti Programos dalyvio dalyvavimą Programoje;
3.10.2. deaktyvuoti Programos dalyviui išduotą Kortelę, nutraukti Programos dalyvio dalyvavimą Programoje ir suteikti Programos dalyviui naują Kortelę prie jos prijungiant arba su ja apjungiant Programos dalyvio seną Kortelę ir perkeliant dalį arba visus Kortelės duomenis;
3.10.3. Pakeisti duomenis (t. y., ištrinti seną el. pašto adresą ir pakeisti jį nauju).
3.11. Jeigu aukščiau nurodytais atvejais per Bendrovės nustatytą laikotarpį Programos dalyvis Bendrovei nepateikia naujo el. pašto adreso, Bendrovė turi teisę deaktyvuoti Programos dalyvio Kortelę ir ištrinti Programos dalyvio duomenis.
Kortelės blokavimas
3.12. Kortelė yra asmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė. Programos dalyvis privalo saugoti Kortelę ir jos neperleisti tretiesiems asmenims.
3.13. Programos dalyvio Kortelę Bendrovė gali užblokuoti, jeigu įtaria, kad:
3.13.1. Kortele Programos dalyvis naudojasi pažeisdamas Taisykles;
3.13.2. Kortele Programos dalyvis naudojasi siekdamas kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;
3.13.3. Programos dalyvis naudoja ne Programos dalyviui priklausančią Kortelę;
3.13.4. prekes Programos dalyvis siekia įsigyti nesąžiningai pasinaudodamas nuolaida ar Programos pasiūlymu bei nauda (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.);
3.13.5. Jūsų Kortelės ir (ar) duomenų saugumui gali kilti grėsmė.
3.14. Paneigus Taisyklių 3.13 p. nurodytus įtarimus arba jiems nepasitvirtinus, ir (ar) pašalinus visas grėsmes Kortelės ir (ar) duomenų saugumui, Bendrovė Kortelę atblokuos, atlikus Programos dalyvio atpažinimo procedūrą.
3.15. Bendrovė neatsako tais atvejais, jei Kortelė ir / arba bet kokie duomenys, susiję su Kortele (jos numeris ar kiti duomenys), bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis / atskleisti kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, jei pametus ar kitaip praradus Kortelę apie tai nėra pranešama Bendrovei šių Taisyklių 3.8 – 3.9 p. nustatyta tvarka.
Kortelės galiojimas
3.16. Kortelė galioja tol, kol asmuo yra Programos dalyvis, t. y., iki tol, kai Jūs nusprendžiate išstoti iš Programos, arba atšaukiate savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, reikalingus dalyvavimui Programoje, arba Programos galiojimas nutraukiamas, arba Kortelės galiojimas pasibaigia kitais Taisyklių VIII skyriuje numatytais atvejais ir pagrindais.
IV. SĄLYGOS PROGRAMOS NAUDOMS IR PRIVALUMAMS GAUTI
4.1. Fiziniams asmenims Taisyklių V skyriuje nurodytos Specialiosios naudos pradžioje taikomos 3 mėn. nuo Kortelės išdavimo datos:
4.1.1. Jei per šį 3 mėn. laikotarpį Programos dalyvis įgyja prekių už 300 EUR ir daugiau (skaičiuojant tik realiai sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas), Specialiųjų naudų taikymas Programos dalyviui pratęsiamas 12 mėn. laikotarpiui, kuriam pasibaigus:
a. Specialiųjų naudų taikymas pratęsiamas sekančiam 12 mėn. laikotarpiui, jeigu per paskutinių 12 mėn. laikotarpį Programos dalyvis (fizinis asmuo) įsigyja prekių už 1 200 EUR ir daugiau (skaičiuojant tik realiai sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas);
b. nepavykus įgyvendinti a. punkte nurodytos sąlygos, Specialiųjų naudų taikymas nėra pratęsiamas, o Programos dalyviui atitinkamai pradedamos taikyti Bendrosios naudos, nurodytos Taisyklių V skyriuje.
4
4.1.2. Jei per šį 3 mėn. laikotarpį Programos dalyvis įgyja prekių už mažiau nei 300 EUR (skaičiuojant tik sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas), pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui Programos dalyviui pradedamos taikyti Bendrosios naudos, nurodytos Taisyklių V skyriuje.
4.2. Juridiniams asmenims Taisyklių V skyriuje nurodytos Specialiosios naudos pradžioje taikomos 6 mėn. nuo Kortelės išdavimo datos:
4.2.1. Jei per šį 6 mėn. laikotarpį Programos dalyvis nuperka prekių už 2 000 EUR ir daugiau (skaičiuojant tik sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas), Specialiųjų naudų taikymas Programos dalyviui pratęsiamas 12 mėn. laikotarpiui, kuriam pasibaigus:
a. Specialiųjų naudų taikymas pratęsiamas sekančiam 12 mėn. laikotarpiui, jeigu per paskutinių 12 mėn. laikotarpį Programos dalyvis (juridinis asmuo) įsigyja prekių už 4 000 EUR ir daugiau (skaičiuojant tik sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas);
b. nepavykus įgyvendinti a. punkte nurodytos sąlygos, Specialiųjų naudų taikymas nėra pratęsiamas, o Programos dalyviui atitinkamai pradedamos taikyti Bendrosios naudos, nurodytos Taisyklių V skyriuje.
4.2.2. Jei per šį 6 mėn. laikotarpį Programos dalyvis įgyja prekių už mažiau nei 2 000 EUR (skaičiuojant tik sumokėtas sumas, t. y., atėmus nuolaidas ir akcijas), pasibaigus 6 mėn. laikotarpiui Programos dalyviui pradedamos taikyti Bendrosios naudos, nurodytos Taisyklių V skyriuje.
4.3. Siekiant apskaičiuoti Programos dalyvio įsigytų prekių sumą, yra skaičiuojama galutinė pirkimo suma (t. y., pirkimo čekyje nurodyta suma). Įsigytų alkoholinių gėrimų, tabako bei kitų akcizais apmokestinamų prekių sumos jokiais atvejais nėra įskaitomos į Programos dalyvio įsigytų prekių sumą, kaip tai apibrėžta Taisyklių 4.1 ir 4.2 p.
4.4. Programos naudų ir privalumų pratęsimų skaičius, įvykdžius Taisyklių 4.1 arba 4.2 p. įvardytas sąlygas, Programos dalyviams neribojamas.
4.5. Kiekvienu individualiu atveju Bendrovė turi teisę savo nuožiūra vienašališkai Programos dalyviui suteikti ir (arba) pratęsti Programos privalumus ir naudas net jei Programos dalyvis ir neįgyvendina visų ar dalies Taisyklių 4.1 ar 4.2 p. nurodytų sąlygų.
4.6. Programos dalyvis, netekęs teisės į Specialiąsias naudas, turi teisę kreiptis į ERMITAŽAS prekybos centrų didmeninės prekybos skyrių su prašymu jam pradėti taikyti Specialiąsias naudas. Tokiu atveju Bendrovės vadybininkas patikrina, ar Programos dalyvis atitinka Taisyklių IV skyriuje įtvirtinus reikalavimus (t. y., ar per paskutinius 12 mėn. yra atlikęs pirkimų, tenkinančių Taisyklių 4.1.1 a arba 4.2.1 a p.), ir nustatęs, kad sąlygos tenkinamos, atnaujina Specialiųjų naudų taikymą Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
V. PROGRAMOS PRIVALUMAI IR NAUDOS BEI KORTELĖS NAUDOJIMAS
Specialiosios naudos
5.1. Programos dalyviui įvykdžius Taisyklių IV skyriuje nurodytas sąlygas, jam Taisyklių numatytą laikotarpį taikomos šios Specialiosios naudos:
5.1.1. Iki 20 % nuolaida apdailos, sodo – daržo, laisvalaikio, elektros instaliacijos, apšvietimo, namų apyvokos, smulkios ir stambios santechnikos, autoprekėms;
5.1.2. Iki 10 % nuolaida stambiai ir smulkiai buitinei technikai, elektronikos prekėms, statybiniams mišiniams, plytoms, blokams ir betono gaminimas, apšiltinimo medžiagoms ir stogo dangoms, gipso sistemoms;
5.1.3. kiti Programos privalumai ir naudos:
5.1.3.1. didmeninė kaina specialių nuolaidų grupėms nepriskirtoms prekėms (t. y., prekių grupėms, neįvardintoms Taisyklių 5.1.1 p. ir 5.1.2 p.);
5.1.3.2. priskirtas asmeninis vadybininkas. Profesionali vadybininkų komanda padės išsirinkti ir sukomplektuoti prekių užsakymą;
5.1.3.3. specialus prekių užsakymas iš katalogų. Programos dalyviui neradus reikiamų prekių ERMITAŽAS prekybos centre, prekes Programos dalyvis gali užsisakyti iš tiekėjų katalogų, pateikus užsakymą didmeninės prekybos vadybininkui;
5
5.1.3.4. specialūs Pasiūlymai (tuo atveju, jeigu Jūs sutikote juos gauti Privatumo politikoje nurodytais atvejais).
Bendrosios naudos
5.2. Programos dalyviui neįvykdžius Taisyklių IV skyriuje nurodytų sąlygų, jam Taisyklių numatytą laikotarpį taikomos Bendrosios naudos:
5.2.1. didmeninė kaina prekių grupėms, nurodytoms Taisyklių 5.1.1 p. ir 5.1.2 p.;
5.2.2. specialūs Pasiūlymai (tuo atveju, jeigu Jūs sutikote juos gauti Privatumo politikoje nurodytais atvejais).
5.3. Programos akcijos, nuolaidos, pasiūlymai ir naudos (nei Bendrosios, nei Specialiosios) nėra taikomos panaudojus Kortelę ir atsiskaitant už maistą, gėrimus, loterijos bilietus, tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, kitas akcizais apmokestintas prekes.
5.4. Programos akcijos, nuolaidos, pasiūlymai ir naudos (nei Bendrosios, nei Specialiosios) nėra sumuojamos su kitomis Bendrovės taikomomis bendromis prekių akcijomis bei nuolaidomis, kurios taikomos akcijose dalyvaujančioms prekėms.
5.5. Jeigu Programos akcijos, nuolaidos, privalumai ir naudos yra didesnės nei Bendrovės taikomos bendrosios akcijos bei nuolaidos, Programos dalyviui yra taikomi Programos privalumai ir naudos.
5.6. Kortelė galioja visuose fiziniuose ERMITAŽAS prekybos centruose.
5.7. Norint pasinaudoti Programos privalumais ir naudomis, Kortelę būtina pateikti kasininkui prieš atsiskaitant už prekes.
5.8. Kortelė negalioja elektroninėje parduotuvėje www.ermitazas.lt.
VI. PROGRAMOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Programos dalyvis, dalyvaudamas Programoje, be kitų Taisyklėse numatytų pareigų, turi šias pareigas:
6.1.1. Programos dalyvis privalo naudotis Kortele, Programos privalumais ir naudomis sąžiningai, laikantis Taisyklių, neperduoti kitiems asmenims teisės naudotis Kortele bei Programos privalumais ir naudomis;
6.1.2. Programos dalyvis neturi teisės perparduoti ar perleisti bet kokias nuolaidas, akcijas, privalumus ir naudas, Programos dalyviui suteiktas teises;
6.1.3. Programos dalyvis neturi teisės naudotis Kortele siekdamas kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;
6.1.4. Programos dalyvis neturi teisės pakenkti Programos stabilumui, saugumui, Bendrovės ar kitų Programos dalyvių interesams;
6.1.5. Programos dalyvis privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Kortelė ir dalyvavimas Programoje yra pateikiamas „toks koks yra“, t. y., be jokių išvestinių, papildomų ar netiesioginių garantijų. Kortelės ir (ar) Programos veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Įvykus programinės įrangos ar sistemų gedimams, sutrikus jų veikimui, Mes stengsimės ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau. Kortelės veikimas gali būti laikinai apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų arba dėl sistemų palaikymo, priežiūros, atnaujinimo ar kitų darbų.
6.3. Bendrovė, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, turi teisę:
6.3.1. keisti, sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti Programos ar jos dalies privalumus ir naudas, sąlygas;
6.3.2. keisti Programos pavadinimą;
6.3.3. atnaujinti Korteles, keisti jų parametrus;
6.3.4. tobulinti Programą, šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Programos sutrikimus.
6.4. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Bendrovė neatsako už žalą (nuostolius), kylančius dėl:
6
6.4.1. trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
6.4.2. netikslių, neteisingų Programos dalyvio pateiktų duomenų;
6.4.3. Programos dalyvio tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų veiksmų;
6.4.4. Kortelės praradimo ar sugedimo;
6.4.5. force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.
VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
7.1. Dalyvaudamas Programoje, Programos dalyvis aiškiai sutinka ir leidžia Bendrovei tvarkyti Programos dalyvio asmens duomenis, kaip tai apibūdinta Privatumo politikoje.
VIII. PROGRAMOS PABAIGA
8.1. Programos dalyvio dalyvavimas Programoje gali pasibaigti:
8.1.1. Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Programoje;
8.1.2. Programos dalyviui neįvykdžius Taisyklių 4.1 ar 4.2 p. nurodytų sąlygų;
8.1.3. Bendrovei pakeitus Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir (ar) prašant Programos dalyvio pateikti tolimesniam Programos vykdymui būtinus sutikimus, o Programos dalyvis tokių sutikimų Bendrovei neduoda, arba jeigu Programos dalyvis atšaukia savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, Bendrovė gali būti priversta užblokuoti Programos dalyvio Kortelę ir nutraukti tolimesnį Programos dalyvio dalyvavimą Programoje.
8.1.4. Programos dalyviui Kortele naudojantis pažeidžiant šias Taisykles;
8.1.5. Programos dalyviui Kortelę naudojant siekiant kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;
8.1.6. Programos dalyviui siekiant prekes įsigyti nesąžiningai pasinaudojant nuolaida ar Pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.);
8.1.7. Bendrovei nusprendus nutraukti Programą. Bendrovė apie Programos nutraukimą Programos dalyvius informuoja ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbdama apie Programos nutraukimą interneto tinklalapyje www.ermitazas.lt, ERMITAŽAS prekybos centruose ir (ar) kitais komunikacijos kanalais;
8.1.8. Bendrovei ginant savo teises ir teisėtus interesus.
8.2. Bendrovė pasilieka teisę pašalinti Programos dalyvius iš Programos, jeigu Programos dalyvis naudojasi Programa pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitiems Programos dalyviams.
IX. KITOS SĄLYGOS
9.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Programoje sąlygas. Santykiai, kurių neapima šios Taisyklės arba apima tik iš dalies, atskirai reguliuojami Privatumo politika, viešais Bendrovės pranešimais klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
9.2. Bendrovė pasilieka sau teisę keisti Programos Taisykles, jos sąlygas arba nutraukti Programos privalumus ir naudas. Apie Programos ir (ar) Taisyklių pakeitimus mes iš anksto informuosime interneto tinklalapyje www.ermitazas.lt, ERMITAŽAS prekybos centruose ir (ar) kitais komunikacijos kanalais.
9.3. Dalyvaudamas Programoje Programos dalyvis patvirtina, kad (i) Programos dalyvio pateikti Asmens duomenys yra tikslūs, tikri ir priklauso jam (jai), (ii) buvo supažindinta(s) su Privatumo politika ir Taisyklėmis (įskaitant programos dalyvio Asmens duomenų tvarkymą Privatumo politikoje nurodyta apimtimi, būdais ir tikslais), (iii) sutinka jų laikytis, ir (iv) tarp Programos dalyvio ir Bendrovės susiklosto Taisyklėse nurodyti sutartiniai santykiai.
9.4. Prekių pardavimo, garantijos ir prekių grąžinimo taisyklės yra įtvirtintos ir skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje www.ermitazas.lt.
7
9.5. Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.
9.6. Bet kokios pretenzijos dėl Programos turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Mes sieksime atsakyti į Jūsų pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Sprendžiant skundą, jei reikiamų duomenų kitur negalima rasti, mes galime pareikalauti jūsų pirkimo kvito ar kito dokumentais pagrįsto rašytinio įrodymo.
9.7. Tuo atveju, jei Jūs nesutinkate su mūsų parengtu atsakymu, savo prašymą / skundą turite teisės pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse). Mes visais atvejais skatiname visus skundus ir nesutarimus spręsti tiesioginio tarpusavio bendravimo būdu.
9.8. Jūs turite teisę pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite čia). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Jūsų teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.
9.9. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


Taisyklės įsigalioja 2023 m. kovo 10 d.