Titulinis
Lojalumo programos Ermitažas "Classic" privatumo politika galiojusi iki 2022-10-24

Lojalumo programos Ermitažas "Classic" privatumo politika galiojusi iki 2022-10-24

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Registruodamiesi dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, Tu patiki UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“ (toliau –  Mes) savo asmens duomenis ir suteiki Mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau –  Privatumo politika) ir ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos (toliau –  Programa, arba ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.  
Jeigu Tu nesutinki su Taisyklėmis, šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, Mes, deja, negalėsime suteikti Tau galimybės dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo ir Tau suteikti Programos privalumų.
Mes gerbiame Tavo privatumą, o Tavo asmens duomenų saugumas yra Mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Tavo asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus. 
Šioje Privatumo politikoje Tu rasi visą informaciją, kokius Tavo duomenis Mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysi.
Jums išduodama ERMITAŽAS CLASSIC kortelė nėra vardinė, todėl nei išduodami ERMITAŽAS CLASSIC kortelę, nei ją keisdami ar administruodami Mes nenustatinėsime Tavo tapatybės ir jos netikrinsime. Visi Mūsų renkami ir tvarkomi Tavo duomenys yra siejami tik su unikaliu ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeriu ir neleidžia tiesiogiai ir vienareikšmiškai Tavęs identifikuoti. 
Mes neturėsime galimybės patikrinti Tavo pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.
Atkreipiame Tavo dėmesį į tai, kad tiek Privatumo politika, tiek ir Taisyklės gali būti Mūsų vienašališkai keičiamos ir atnaujinamos, todėl Mes patariame Tau jas periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos ir Taisyklių versiją, kurią visuomet rasite www.ermitazas.lt interneto svetainėje.
2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI
Tavo, kaip ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio asmens duomenis bendrai tvarko:
UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, kuris veikia kaip pirminis duomenų valdytojas, yra atsakingas už asmens duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei sutikimų pagrindu Mūsų naudai vykdomą, su prekyba susijusią rinkodarą visais Rinkodaros kanalais.
Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected]
UAB „Trobos“, juridinio asmens kodas 305596596, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, kuris veikia kaip antrinis duomenų valdytojas, yra atsakingas už asmens duomenų panaudojimą Elektroninėje parduotuvėje vykdomoje prekyboje bei sutikimų pagrindu Mūsų naudai vykdomą, su prekyba susijusią rinkodarą visais Rinkodaros kanalais;
Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected]
1. Dėl Tavo sutikimų, suteiktų iki 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Paslaugų teikimui ir prekybinės veiklos vykdymui Mes priėmėme strateginį sprendimą nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. bendrai tvarkyti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvių asmens duomenis, UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“ veikiant kaip partneriams. Šis Tavo duomenų perdavimas nesukuria jokių papildomų asmens duomenų apsaugos klausimų. Mes atlikome asmens duomenų, kuriuos ketinama perduoti, o taip pat paties asmens duomenų perdavimo būtinybės rizikos ir poveikio duomenų subjektams įvertinimą.
Tiek kiek taikytina, Tavo iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. suteiktų tiesioginės rinkodaros sutikimų pagrindu UAB „Ermitažas“ ir toliau vykdys marketingo veiklą, ir toliau veiks tiek savo, tiek ir UAB „Trobos“ interesais. Šia apimtimi UAB „Trobos“ veiks kaip asmens duomenų tvarkytojas, siųs Tau rinkodaros pranešimus ir vykdys įvairius rinkodaros veiksmus skatinančius Tave pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis ne tik ERMITAŽAS fizinėse parduotuvėse, bet ir Elektroninėje parduotuvėje.
Taigi, Tavo, kaip Elektroninės parduotuvės kliento, rinkodarai skirtus asmens duomenis (pvz., elektroninio pašto adresus ir telefono numerius), tvarkomus iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Tavo UAB „Ermitažas“ suteikto sutikimo pagrindu, pagal sudarytą bendrojo duomenų valdymo susitarimą (toliau – Susitarimas) toliau bendrai valdys UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“. Kviečiame susipažinti su šiuo Susitarimu.
3. SĄVOKOS 
Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Elektroninė parduotuvė – internetinė parduotuvė www.ermitažas.lt, kurią administruos Antrinis duomenų valdytojas. 
Interneto svetainė – internetinė svetainė www.ermitazas.lt
Rinkodaros kanalai – įvairūs komunikacijos su duomenų subjektais kanalai, įskaitant elektroninį ryšį, spausdintus leidinius, lankstinukus, Elektroninę parduotuvę, mobiliąsias aplikacijas, programėles.
Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir Taisyklėse.
Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Tavo asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Tavęs. Tvarkydami Tavo pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Tavo sutikimai yra pateikti Tavo laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika. 
Tavo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: 
Tavo sutikimas, kad Tavo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 
Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.). 
Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Tavo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai. 
5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME
Mes renkame ir tvarkome tik tuos Tavo asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. 
Atsižvelgiant į Programos tikslus, funkcijas ir sąlygojamą sąveikavimą su mumis, Mes galime tvarkyti šiuos Tavo asmens duomenis: 
 
DUOMENŲ KATEGORIJA
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
DUOMENŲ ŠALTINIAI
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketiniai duomenys
Tavo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, vardas, gimimo data, lytis, el. pašto adresasir (ar) telefono numeris1.
Registruodamasis dalyvauti Programoje ir sutikęs su Taisyklėmis, Tu pateiki Mums žemiau nurodytus anketinius duomenis.
Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, negalėsi dalyvauti Programoje.
Programos administravimo tikslu tvarkomi Tavo pirkimo duomenys
Tavo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, parduotuvės adresas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), priskaityta ERMITAŽO pinigų suma, pirkimo metu panaudotų ERMITAŽO pinigų suma, su ERMITAŽAS CLASSIC kortele suteiktų nuolaidų suma, Tau pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Tavo pasinaudojimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos partnerių pasiūlymais.
Gaunami iš Tavęs, kai pateiki pirkdamas prekes ir atsikaitai už užsakymą, susisieki su mumis (arba Mes susisiekiame su Tavimi) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiesi dėl prekių grąžinimo ir pan. 
Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perki ir/arba partnerių, padedančių Mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.). 
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Tavo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esi socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkai gauti pasiūlymus per socialinius tinklus).
Gaunami iš Tavęs, kai pildai registracijos anketą.
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys
Tavo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numeris, vardas, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esi socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkai gauti pasiūlymus per socialinius tinklus), pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Tau pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Tavo pasinaudojimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos partnerių pasiūlymais.
Gaunami iš Tavęs sutikus, kad Tavo duomenys būtų profiliuojami teikiant Tau asmeninius Programos pasiūlymus.
Statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys
Amžiaus grupė, lytis, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, su ERMITAŽAS CLASSIC kortele suteiktų nuolaidų sumą).
Gaunami atliekant statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuojant Mūsų verslui reikalingas ataskaitas, naudojama automatizuota duomenų analizė.
Analizės metu Mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Tavo vardo, kontaktinės ir kitokios Tave individualizuojančios informacijos. 
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai
Sutikimai ir komunikavimo pasirinkimai:  
Tavo sutikimai gauti naujienlaiškius, rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie sutikimų laiką, datą. 
Tavo pasirinkimai dėl slapukų. 
Tavo sutikimai pateikti Programoje 
Gaunami iš Tavęs (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Tau pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užpildant sutikimo formą, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant. 
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys
Informacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atsidarymą ir jo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą, informacija apie pranešimų atsisakymą. 
Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Tau gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus. 
Tavo naršymo Interneto svetainėje duomenys
Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija ir susijusi informacija. 
Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija. 
Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Tau naršant Elektroninėje parduotuvėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje. 
Sugeneruojami iš Tavo naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija). 
Komunikacijos su Tavimi duomenys
Kai kreipiesi į mus dėl pagalbos, užduodi Mums klausimus, pateiki atsiliepimus, skundus ir pan., Mes tvarkome Tavo komunikavimo su mumis duomenis, o taip pat Mūsų surinktus duomenis, kiek jie reikalingi Tavo užklausai išnagrinėti. 
Gaunami iš Tavęs, kai kreipiesi į Mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa. 
Surenkami Mūsų iš Mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Tave ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Tavo užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti. 
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
1. REGISTRACIJA, PATIKRINIMAS, ADMINISTRAVIMAS IR BENDRAVIMAS
Registruodamasis dalyvauti Programoje ir sutikdamas su Taisyklėmis, Tu pateiki Mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, negalėsi dalyvauti Programoje.
Pagal Tavo anketinius duomenis Mes lojalumo sistemoje sukuriame unikalų ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio paskyrą, kuris užtikrina Tavo dalyvavimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, programos privalumų Tau teikimą ir Tavo teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis. 
Pagal Tavo pateiktus anketinius duomenis Mes taip pat Tave atpažįstame kaip atitinkamos ERMITAŽAS CLASSIC kortelės turėtoją, kai, pvz., Tu keiti susidėvėjusią ar prarastą kortelę į naują bei pageidauji atlikti kortelių apjungimą, nori atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiesi į Mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.  
Tavo anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Mes taip pat naudojame bendravimo su Tavimi tikslais, įskaitant ir atsakydami į Tavo užklausas, pastabas, teikdami Tau svarbią informaciją apie ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Privatumo politikos pasikeitimus, susisiekdami su Tavimi, jei pamiršai savo pirkinius, piniginę arba aptikai nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.  
Labai svarbu tai, kad Tavo pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Tu nurodysi neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamirši arba neatnaujinsi pasikeitusių duomenų, Mums gali būti sunku užtikrinti, kad Tu galėsi patogiai naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų suteikiant pageidaujamas paslaugas arba įgyvendinant Tavo teises, o tam tikrais atvejais Mes galime būti priversti blokuoti Tavo ERMITAŽAS CLASSIC kortelę ir nutraukti Tavo dalyvavimą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje (pvz., Mums gali prireikti gauti ar atnaujinti Programai vykdyti būtinus Tavo sutikimus, o Mes negalėsime Tavęs atpažinti kaip atitinkamos ERMITAŽAS CLASSIC kortelės turėtojo).  
 
TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
TEISINIS PAGRINDAS
DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS 
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketiniai duomenys.
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Tavo sutikimas dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Visą laikotarpį, kol Tu dalyvauji ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo paskutinio ERMITAŽAS CLASSIC kortelės panaudojimo.
Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo anketinius duomenis, prašome susipažinti šios Privatumo politikos 12.2 skyriuje. 
Mes neturėsime galimybės patikrinti Tavo pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Tavo registracijos anketą, Mes laikysime, kad Tavo duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Tavo sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika ir Taisyklėmis.  
2. ERMITAŽAS CLASSIC LOJALUMO PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS IR JOS PRIVALUMŲ TEIKIMAS
1. Pirkimo duomenų tvarkymas
Administruodami ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programą ir teikdami Tau Programos privalumus – ERMITAŽO pinigų kaupimą, panaudojimą, ERMITAŽO pinigų grąžinimą (jei grąžini prekę, kurią įsigijai panaudojęs ERMITAŽO pinigus), dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – Mes greta Tavo registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Tavo pirkimo operacijas, užregistruotas naudojant ERMITAŽAS CLASSIC kortelę (toliau – pirkimo duomenys).
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos administravimo tikslu tvarkomi Tavo pirkimo duomenys.
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Tavo sutikimas dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos. 
Pirkimo duomenis lojalumo sistemoje Mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo ERMITAŽAS CLASSIC kortelės numerio, Tavo anketinių duomenų ir kitokios Tave individualizuojančios informacijos.  
Jeigu Tavo dalyvavimas ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi 5 metų pirkimo duomenų saugojimo terminas, Mes visus Tavo anketinius duomenis ir kitą Tave individualizuojančią informaciją ištriname, o Tavo pirkimo duomenis negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname. 
Jeigu Tu prarandi Tau išduotą ERMITAŽAS CLASSIC kortelę, ją užblokuoji arba keiti jai susidėvėjus, Tu turi galimybę apjungti senosios ir naujosios kortelės duomenis (kaip tą padaryti, žiūrėk Taisyklėse). Sėkmingo apjungimo atveju Tavo senosios ERMITAŽAS CLASSIC kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios ERMITAŽAS CLASSIC kortelės pirkimo duomenimis, o Tavo pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis 5 metų nuo pirmosios operacijos su senąja ERMITAŽAS CLASSIC kortele atlikimo tvarkymo termino. 
2. Duomenų profiliavimas administruojant Programą ir teikiant jos privalumus
Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, Mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Tavo pirkimo duomenų) analizę, įskaitant Tavo profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Tavo duomenis pagal Tavo pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Tau būdingus požymius (pvz. lytį, gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.). 
Profiliavimą Mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: varduvininkams, švenčiantiems gimtadienius ir pan.  
Svarbu pažymėti, kad Mūsų atliekami Tavo duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Tau jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.  
Visgi, jeigu Tu prieštarautumei automatizuotai Tavo duomenų analizei ir profiliavimui šiame Privatumo politikos skirsnyje įvardintu tikslu, Mes priimtume ir vertintume tokį Tavo prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos tikslus, Tavo prieštaravimas gali reikšti, kad Mes negalėsime suteikti galimybės Tau toliau dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje. 
3. PROGRAMOS PASIŪLYMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS
Jeigu pildydami registracijos anketą Tu sutikai gauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, Mes tvarkome Tavo asmens duomenis, teikdami Tau tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius ir personalizuotus ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų ir ERMITAŽAS CLASSIC programos partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, produktus, kviesdami Tave dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Tavo nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Programos pasiūlymus ir informaciją Mes teikiame Tavo ERMITAŽAS CLASSIC paskyroje, o taip pat kitais Tavo pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt. 
Atkreipiame Tavo dėmesį, kad jeigu pageidausi gauti pasiūlymus per socialinius tinklus, socialinio tinklo administratoriui Mes pateiksime Tavo kontaktinius duomenis (tel. numerį ir (arba) el. pašto adresą), kad pastarasis galėtų Tave identifikuoti socialiniame tinkle ir socialinio tinklo kanalu pateikti Tau Mūsų pasiūlymus. 
Tam, kad galėtume pateikti Tau tokius pasiūlymus ir informaciją: 
1. UAB „Ermitažas“ tvarko šiuos Tavo duomenis:
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
Tavo sutikimas, kurį galėjai pateikti UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šio sutikimo pagrindu, UAB „Ermitažas“, kaip asmens duomenų valdytojas ir UAB „Trobos“ partneris, veikdamas savo ir UAB „Trobos“ naudai, siunčia rinkodaros pranešimus skatinančius Tave pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis Ermitažas fizinėse parduotuvėse bei Elektroninėje parduotuvėje. 
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome Mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia Mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Tau būtų įdomūs ir aktualūs, o Mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara - efektyvi. 
Tol, kol galioja Tavo sutikimas. 
Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
2. UAB „Trobos“ tvarko šiuos Tavo duomenis: 
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis 
Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
Tavo sutikimas, kurį galėjai pateikti UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šio sutikimo pagrindu, UAB „Trobos“, kaip asmens duomenų tvarkytojas ir UAB „Ermitažas“ partneris, veikdamas savo ir UAB „Ermitažas“ naudai, siunčia rinkodaros pranešimus skatinančius Tave pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis Ermitažas fizinėse parduotuvėse bei Elektroninėje parduotuvėje. 
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome savo teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia vertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą, optimalumą bei veiksmingumą. 
Tol, kol galioja Tavo sutikimas. 
Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Kai dalyvauji akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą Mes Tave informuosime asmeniniu pranešimu Mūsų turimais ir Tavo suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu Mums bus reikalingi papildomi Tavo asmens duomenys arba Mes norėsime perduoti Tavo duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), Mes būtinai su Tavimi iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Tavimi. 
Jeigu sutikimo anketoje Tu išreiškei pageidavimą gauti pasiūlymus visai šeimai, nurodydamas vaikų gimimo metus, Tavo nurodytais kanalais ir Paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes. 
Tu gali bet kuriuo metu nesutikti gauti Programos pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti arba keisti Tavo pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Tavo atsisakymas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją nesutrukdys Tau dalyvauti ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais.
3. Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus
Jeigu pildydamas ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio ir (ar) ERMITAŽAS CLASSIC paskyros anketą Tu pasirinkai gauti ir asmeninius pasiūlymus bei pateiki sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, Mes, siekdami kuo geriau Tave pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik ERMITAŽAS CLASSIC programos dalyvio anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Tavo pirkimo duomenų istoriją.
Tau sutikus, kad Tavo duomenys būtų profiliuojami, teikiant asmeninius Programos pasiūlymus, Mes įgyjame galimybę Tave pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Tavo poreikius ir teikti kitus specialiai Tau skirtus privalumus. Šiems tikslams Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Tavo anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Tavo apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Tau aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.  
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Tavo įvestą gimimo datą, Mes galime pateikti Tau specialius pasiūlymus Tavo gimtadienio proga. Uždarius parduotuvę, kurioje Tu dažniausiai lankydavaisi, galime suteikti Tau įprastas naudas kitose, Tau artimiausiose parduotuvėse ERMITAŽAS. Atsižvelgdami į Tavo pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, Mes galime suteikti nuolaidas Tavo mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Tave apie asortimento naujienas ir kt. 
Turėdami Tavo sutikimą profiliuoti duomenis, teikiant Tau asmeninius Programos pasiūlymus, Mes taip pat galime atitinkamai Tavo pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į Mūsų ar Mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus ar akcijas, kuriuose Tu gali laimėti specialių prizų. Apie prizo laimėjimą Mes Tave informuosime asmeniniu pranešimu ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos dalyvio anketoje nurodytais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu Mums bus reikalingi papildomi Tavo asmens duomenys arba Mes norėsime perduoti Tavo duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), Mes būtinai su Tavimi iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Kiek laiko tvarkome duomenis
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys.
Tavo sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Tavo sutikimas, kad Tavo duomenys būtų profiliuojami teikiant Tau asmeninius Programos pasiūlymus.
Kol galioja Tavo sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Tau asmeninius Programos pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Tu dalyvauji ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje ir/ar ne ilgiau kaip 5 metai nuo paskutinio ERMITAŽAS CLASSIC kortelės panaudojimo.
Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Jei nenori, kad Tavo duomenys būtų profiliuojami Tau teikiant asmeninius pasiūlymus, gali nesuteikti Mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Tu toliau dalyvausi ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programoje, tačiau Mes nebegalėsime teikti Tau naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Tave dalyvauti žaidimuose ir kt. 
4. STATISTIKA, RINKOS IR MŪSŲ PIRKĖJŲ ELGESIO TYRIMAI
ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programa sukurta siekiant suteikti naudą ir papildomą vertę tiek Tau, tiek ir Mūsų verslui. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad Mūsų parduotuvės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų Mūsų pirkėjų poreikius, kad jiems būtų patogu Mus pasiekti, kad Mūsų parduotuvėse pirkėjai jaustųsi patogiai, operatyviai rastų reikalingas prekes bei paslaugas.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis 
Tavo kontaktiniai duomenys.
Tavo naršymo Interneto svetainėje duomenys.
Statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys. 
Komunikacijos su Tavimi duomenys
Teisėtas Mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti Mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Tau, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.
Saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais. 
Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami Mūsų verslui reikalingas ataskaitas, Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu Mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Tavo vardo, kontaktinės ir kitokios Tave individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir Mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia Mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip Mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į Mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan.  
Duomenų analizės veiksmai neturi Tau jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.  
5. TAVO PRAŠYMŲ IR UŽKLAUSŲ NAGRINĖJIMAS
Kai kreipiesi į mus dėl pagalbos, užduodi Mums klausimus, pateiki prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Tu pateiki Mums savo asmens duomenis. 
Tavo duomenis Mes naudojame tam, kad galėtume išnagrinėti Tavo prašymą ar kitą užklausą, suteikti Tau reikiamą informaciją, atsakyti į Tavo klausimus, išspręsti Tavo prašymus ar reikalavimus. Tavo prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis Mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus.
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo laikotarpis
Programos administravimo tikslu tvarkomi Tavo pirkimo duomenys
Komunikacijos su Tavimi duomenys.
Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas.
Sutarties vykdymas, kai Tavo prašymas ar užklausa yra susijusi su sutartimi ir/ar jos vykdymu 
Mūsų teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus 
Tol, kol išnagrinėjame Tavo prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo. 
Jeigu dėl Tavo prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Mes Tavo duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas. 
7. DUOMENŲ GAVĖJAI
Kai tai yra būtina sutarties su Tavimi sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Tavo asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą buvai informuotas. 
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Tavo asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Tavo asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai. 
Pasitelkdami trečiuosius asmenis Tavo asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje. 
Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudimo bendrovėms, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 
Informuojame, kad UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, Susitarime nurodytais pagrindais ir siekdami, užtikrinti tvarų ir nuoseklų aukštos kokybės asmens duomenų valdymą klientams teikiant paslaugas bei siūlant naujus produktus, tam tikrų Tavo asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.
Pagal šį Susitarimą UAB „Ermitažas“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, o UAB „Trobos“, kaip duomenų valdytojas (išskyrus UAB „Ermitažui“ suteiktus tiesioginės rinkodaros sutikimus), bus atsakingas už Tavo duomenų panaudojimą Elektroninėje parduotuvėje bei su elektronine prekyba susijusią rinkodarą. 
8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA
Tavo asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tavo asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos: 
- duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Tau teikimą, ir 
- su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Tavo asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba 
- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba 
- egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.
9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Tavo pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 
Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Tavo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai: 
a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;  
b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;  
c) Tavo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;  
d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 
10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Jeigu esi jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamasis Programa, Tu patvirtini, jog turi savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Tavo asmeninės informacijos atskleidimo Mums. Tuo atveju, jeigu esi jaunesnis nei 14 metų, naudotis Programa gali tik Tavo tėvams, globėjams Mums dėl to davus sutikimą. 
11. SLAPUKAI
Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Tavo kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Tau besilankant Mūsų svetainėje www.ermitazas.lt, ir išsaugomas Tavo naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Tavo kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Mes galėtume Tave, kaip ERMITAŽAS CLASSIC Lojalumo programos dalyvį, atpažinti apsilankius Mūsų svetainėje. Slapukų pagalba Mes taip pat galime susieti Tavo pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Tau dalyvaujant ERMITAŽAS CLASSIC Lojalumo programoje, su Tavo naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia Mums užtikrinti Tavo galimybę naršyti patogiau, teikti Tau patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek ir Programą.  
Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Tau parodyti būtent Tau skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant Mūsų interneto svetainėje. Jei Tavo naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Tavo naršyklę.  
Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. interneto svetainės privatumo ir slapukų politikoje.
12. TAVO TEISĖS
Mes užtikriname Tau galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Tau suteikia duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Tavo teises, kuriomis gali laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 
1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)
Tu turi teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Tavo asmens duomenis. Tu taip pat turi teisę susipažinti su tvarkomais Tavo asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes. 
2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)
Tu turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Tavo asmens duomenis, jeigu manai, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Tave yra netiksli ar neteisinga. 
Savo duomenų korekcijas Tu gali atlikti pateikdamas atnaujintą ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos anketą. Taip pat gali kreiptis į mus šios Privatumo politikos 14 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Tavo duomenis ištaisytume ar patikslintume Mes.  
3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)
Tu turi teisę prašyti, kad Mes ištrintume Tavo asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). 
4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, užginčiji duomenų tikslumą, pateiki prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Tu taip pat turi teisę apriboti Tavo duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Mes galime neturėti galimybės užtikrinti Tau visų ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos teikiamų patogumų ir privalumų.  
Norėdamas pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą Mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui. 
5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)
Tu turi teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Tavo sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Pageidaujamus perkelti duomenis Tau pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Tau pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Tavo nurodytam kitam duomenų valdytojui. 
6. Teisė prieštarauti, kai duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)
Tu turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. 
Tai gali atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 
telefonu: +370 685 999599; 
el. paštu: [email protected]
7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)
Tu turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Tavo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tu gali bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.
Tai gali atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 
telefonu: +370 685 999599; 
el. paštu: [email protected];
bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;
Nustojus galioti Tavo sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Tavo asmens duomenų. Bet kokiu atveju Tavo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 
8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)
Jeigu manai, kad Tavo teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Tavo skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 
13. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Tavo teises, gali kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidauji gauti atsakymą. 
Vykdydami Tavo prašymą, turime teisę patikrinti Tavo tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir patogiausiu Tau būdu. 
Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Tavo prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tavo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Tave informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tavo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. 
Jeigu Tavo prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma padaryti arba tuomet, jei prašysi Tau atsakyti kitu būdu. 
Atsisakyti tenkinti Tavo prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą būsi informuotas raštu. 
14. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti gali šiais būdais:
  • skambindami Mūsų nemokamu telefonu +370 5 204 2191.
  • internetu per Elektroninės parduotuvės 
www.ermitazas.lt paklausimų formą. 
Duomenų apsaugos pareigūno (abiejų duomenų valdytojų) kontaktiniai duomenys:
  • Pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius. 
Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai:
UAB „Ermitažas“
Juridinio asmens kodas 300090381  
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
 
UAB „Trobos“
Juridinio asmens kodas 305596596 
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
15. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS
Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. 
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui. 
16. PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS
Privatumo politika nėra taikoma kitoms Mūsų teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė www.ermitazas.lt, mokėjimo paslaugos, sąskaitų faktūrų išrašymas, Infolinijos telefonu, internetu ar kitais būdais teikiamų Tavo paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.