0

Ermitažas „GOLD“ lojalumo programos privatumo politika

Sudarydami sutartį su UAB „Ermitažas“ (toliau – Bendrovė, arba mes) ir dalyvaudami ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje, Jūs patikite Bendrovei savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Privatumo Politikoje (toliau - Politika) ir ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos (toliau – Programa, arba ERMITAŽAS GOLD lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos. 

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus. 

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Daugkartinio pardavimo ir/ar pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu;

 • Jūsų sutikimas gauti asmeninius, tiesioginės rinkodaros pasiūlymus;

 • Mūsų teisėtas interesas;

 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir registracijos ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje duomenys

Sudarydami pirkimo-pardavimo sutartį ir pradėdami dalyvauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus sutarties sudarymo duomenis. Duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite sudaryti sutarties ir dalyvauti Programoje.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo duomenys

Duomenų kategorijos

Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos Nr., adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas

Jūsų sudarytą sutartį saugosime 10 metų po sutarties pasibaigimo. Savo teisėtų interesų pagrindu sutartį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų sutarties sudarymo duomenis?

Pagal Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelė numerį bei Jums priskiriamą pirkėjo kategoriją (pirkėjo kategorija priskiriama pagal Jūsų profesiją) mes lojalumo sistemoje sukuriame unikalią ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos dalyvio paskyrą, kuri užtikrina Jūsų dalyvavimą ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse, sutartyje ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis. Jūsų ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos kortelė yra nepersonalizuota, susieta tik su Jums priskirtu ERMITAŽAS GOLD kortelės numeriu ir pirkėjo kategorija.

Pagal Jūsų pateiktus sutarties sudarymo duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos ERMITAŽAS GOLD kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate susidėvėjusią ar prarastą kortelę į naują bei pageidaujate atlikti kortelių apjungimą, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. 

Jūsų sutartyje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie ERMITAŽAS GOLD lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan. 

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami sutarties sudarymoduomenys būtų tikslūs ir teisingi. Sudarant sutartį galime paprašyti parodyti asmens dokumentą bei individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą, siekiant įsitikinti, kad pateikiate teisingus duomenis, tačiau nerinksime ir nesaugosime Jūsų asmens dokumento kopijos. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėsite patogiai naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant pageidaujamas paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelę ir nutraukti sutartį bei Jūsų dalyvavimą ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje.

Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo sutarties sudarymo duomenis, prašome susipažinti šios Politikos 5.2 skyriuje.

1.2. ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos administravimas ir jos privalumų teikimas

Pirkimo duomenų tvarkymas

Administruodami ERMITAŽAS GOLD lojalumo programą ir teikdami Jums Programos privalumus – ERMITAŽO GOLD taškų kaupimą, panaudojimą, ERMITAŽO GOLD taškų grąžinimą (jei Jūs grąžinate prekę, kurią įsigijote panaudodami ERMITAŽO GOLD taškus), dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas naudojant ERMITAŽAS GOLD kortelę (toliau – pirkimo duomenys).

Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelės numeris, pirkėjo kategorija parduotuvės adresas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), įsigytų prekių kainos (su nuolaida / be nuolaidos), vykstančios akcijos ir pritaikytos nuolaidos, priskaityta ERMITAŽO GOLD taškų suma, pirkimo metu panaudotų ERMITAŽO GOLD taškų suma, su ERMITAŽAS GOLD kortele suteiktų nuolaidų suma, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Jūsų pasinaudojimą ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos partnerių pasiūlymais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis?

Pirkimo duomenis lojalumo sistemoje mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo ERMITAŽAS GOLD kortelės numerio, Jūsų sutarties sudarymo duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. 

Jeigu Jūsų dalyvavimas ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi 5 metų pirkimo duomenų saugojimo terminas, mes Jūsų pirkimo duomenis negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname. Sudaryta sutartis yra saugoma aukščiau nurodytą terminą

Duomenų profiliavimas administruojant Programą ir teikiant jos privalumus

Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. pirkėjo kategoriją).

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei ir profiliavimui šiame Politikos skirsnyje įvardintu tikslu, mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos tikslus, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje ir būtume priversti nutraukti sudarytą sutartį.

1.3. Programos pasiūlymų ir informacijos teikimas

Jeigu sudarydami sutartį Jūs sutikote gauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius ir personalizuotus ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir ERMITAŽAS GOLD programos partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, produktus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Programos pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų sutartyje nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu.

Programos pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelės numeris, Jūsų vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje ir/ar ne ilgiau kaip 5 metai nuo paskutinio ERMITAŽAS GOLD kortelės panaudojimo. Savo teisėtų interesų pagrindu Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Sudarydami Pirkimo-pardavimo sutartį, galite pasirinkti, kokiu būdu (el. paštu ar trumpąją SMS žinute) pageidaujate gauti aukščiau nurodytus ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos naujienlaiškius, informaciją apie akcijas ir specialius pasiūlymus bei kitą informaciją.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Programos pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti. Jūsų atsisakymas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją nesutrukdys Jums dalyvauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu sudarydami sutartį Jūs pasirinkote gauti ir asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik ERMITAŽAS GOLD programos dalyvio sutarties sudarymo duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų ERMITAŽAS GOLD kortelės numeris, pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), pirkėjo kategorija, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje ir/ar ne ilgiau kaip 5 metai nuo paskutinio ERMITAŽAS GOLD kortelės panaudojimo. Savo teisėtų interesų pagrindu jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų pateiktus duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: pirkėjo kategoriją, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. 

Pavyzdžiui, uždarius parduotuvę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose, Jums artimiausiose parduotuvėse ERMITAŽAS. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Turėdami Jūsų sutikimą profiliuoti duomenis, teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, mes taip pat galime atitinkamas Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų. Apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu sutartyje nurodytais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jums iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau dalyvausite ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, suteikti papildomų akcijų ir kt.

1.4. Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai

ERMITAŽAS GOLD lojalumo programa sukurta siekiant suteikti naudą ir papildomą vertę tiek Jums, tiek ir mūsų verslui. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų parduotuvės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius, kad jiems būtų patogu mus pasiekti, kad mūsų parduotuvėse pirkėjai jaustųsi jaukiai, patogiai rastų reikalingas prekes bei paslaugas.

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos

Pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, įsigytų prekių kainos (su nuolaida / be nuolaidos), vykstančios akcijos ir pritaikytos nuolaidos, su ERMITAŽAS GOLD kortele suteiktų nuolaidų sumą), pirkėjo kategorija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan. 

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

1.5. Juridiniam asmeniui išduotos ERMITAŽAS GOLD kortelės naudotojų duomenys

Tais atvejais, kai juridinis asmuo sudaro daugkartinio pardavimo sutartį, mes renkame asmenų, turinčių teisę atsiskaityti pagal su juridiniu asmeniui sudaryta daugkartinio pardavimo sutartį (toliau – atsakingi asmenys) asmens duomenis. Šiuos duomenis mums pateikia juridinis asmuo, kurio vardu yra sudaroma daugkartinio pardavimo sutartis ir išduodama ERMITAŽAS GOLD kortelė.

Juridiniam asmeniui išduotos ERMITAŽAS GOLD kortelės naudotojų duomenys:

Duomenų kategorijos

Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija.Atsakingų asmenų vardas, pavardė, pareigos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas tinkamai teikti paslaugas ir Jūsų darbdavio interesas užtikrinti, kad išduota ERMITAŽAS GOLD kortele būtų naudojamasi tinkamai, daugkartinio pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Duomenų tvarkymo terminas

Sutartį pasirašiusio asmens duomenis saugosime tol, kol bus saugoma sudaryta daugkartinio pardavimo sutartis (sutarties galiojimo metu ir 10 metų po jos pabaigos).Atsakingų asmenų duomenis saugosime tol, kol Jūsų darbdavys Jums suteikia teisę atsiskaitinėti pagal sudarytą daugkartinio pardavimo sutartį. Jūsų darbdaviui pranešus, kad esate išbraukiamas iš atsakingų asmenų sąrašo, Jūsų duomenis ištrinsime.

Šie duomenys yra reikalingi atsiskaitant ERMITAŽAS GOLD kortele su atidėtu mokėjimu – Jums atsiskaitant su Jūsų darbdaviui išduota kortele arba, tam tikrais atvejais, naudojantis galimybe atsiskaityti be kortelės, mes patikrinsime, ar kortelės savininkas šiam asmeniui suteikė tokią teisę. Siekdami įsitikinti, kad kortele atsiskaito atsakingas asmuo, įtrauktas į kortelės savininko pateiktą sąrašą, turime teisę patikrinti atsiskaitančio asmens tapatybę.

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitant naudojantis juridiniam asmeniui išduota ERMITAŽAS GOLD kortele, tvarkome to juridinio asmens pirkimo istoriją ir kitus susijusius duomenis, o ne kortele atsiskaitančio fizinio asmens duomenis. Kortele atsiskaitantis asmuo niekaip nėra susietas su kortelės numeriu ar kita ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos informacija.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų arba iš Jūsų darbdavio. Duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., sudarant Pirkimo-pardavimo sutartis, naudojantis ERMITAŽAS GOLD kortele, o sudarant daugkartinio pardavimo sutartis, Jūsų duomenis mums perduoda Jūsų darbdavys.

3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

Atkreipiame dėmesį, kad šios teisės yra taikomos tik fizinių asmenų asmens duomenų atžvilgiu. Juridinio asmens pirkimo istorijai ir kitiems juridinio asmens duomenims šios teisės nėra taikomos.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. 

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų sudarytoje sutartyje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. 

Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti pasikreipę į mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume. 

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. 

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau dalyvauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) susisiekę su mumis šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais. Jums atšaukus sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą gauti asmeninius Programos pasiūlymus ir būti profiliuojamu, Programos pasiūlymų teikimą mes nutrauksime per 5 darbo dienas.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. 

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje. 

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui. 

Svarbu pažymėti, kad Jūsų sutarties sudarymo duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite dalyvavimą ERMITAŽAS GOLD lojalumo programoje arba tuomet, kai narystė pasibaigs Taisyklėse numatytais atvejais ar pasibaigus sudarytai sutarčiai. Sutartys yra saugomos šioje Politikoje nurodytą terminą.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos teikiamų patogumų ir privalumų. 

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. 

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti, kad ERMITAŽAS GOLD kortelė buvo išduota Jums. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų sutartyje pateiktus aktualius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos Nr.) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis sutartyje. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą sutartyje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su sutartyje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. 

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

 • el. pašto adresas [email protected]

 • pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, 07150 Vilnius.

 • Laišką adresuokite taip: UAB „Ermitažas“, Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „Ermitažas“

Juridinio asmens kodas 300090381

Buveinės adresas: Ozo g. 25, 07150, Vilnius, Lietuvos Respublika

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. 

8. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui

 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Slapukai

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę. 

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje.

10. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. Jei pakeisime šią Politiką, be jokio išankstinio pranešimo paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.ermitazas.lt.

11. Politikos taikymas

Politika yra taikoma tik ERMITAŽAS GOLD lojalumo programai, ir nėra taikoma kitoms mūsų teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programa, interneto svetainė www.ermitazas.lt, mokėjimo paslaugos, sąskaitų faktūrų išrašymas, Infolinijos telefonu, internetu ar kitais būdais teikiamų jūsų paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.