Užsisakykite internetu ir nemokamai atsiimkite jau po 2 valandų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių atsiėmimo punktuose!

0

Elektroninės parduotuvės privatumo politika galiojanti nuo 2022-10-24

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši elektroninės parduotuvės www.ermitažas.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo, kaip UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“ (toliau – Mes) tvarko savo klientų ir lankytojų (toliau – Jūs arba Vartotojai) bei ERMI KLUBAS programos dalyvių asmens duomenis ir privatumą.  

Ši Privatumo politika kartu su Elektroninės parduotuvės naudojimo Taisyklėmis reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Elektronine parduotuve ir (arba) mobiliąja programėle.  

Pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo pardavimo elektroninėje parduotuvėje Ermitažas.lt taisyklėmis, privatumo politika, svetainės naudojimosi taisyklėmis“ Jūs patvirtinate, kad su šia Privatumo politika susipažinote, sutinkate ir įsipareigojate jos laikytis. Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti Mums savo asmens duomenų. Tokiu atveju Mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis Elektronine parduotuve. 

Ši Privatumo politika gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.  Aktualią ir galiojančią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.ermitažas.lt interneto svetainėje.  

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI

Jūsų, kaip Elektroninės parduotuvės kliento, ERMI KLUBAS programos dalyvio bei mobiliosios programėlės naudotojo1 asmens duomenis skirtinga apimtimi valdo UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, veikdami kaip du atskiri duomenų valdytojai

UAB „Trobos“, juridinio asmens kodas 305596596, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, yra pagrindinis asmens duomenų valdytojas, atsakingas už Privatumo politikos 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 skyriuose ir 6.3.1.1 ir 6.3.2 punktuose nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Šių asmens duomenų saugumu rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected]

UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, kaip asmens duomenų valdytojas, yra atsakingas už riboto kiekio Jūsų asmens duomenų tvarkymą – t. y., už Privatumo politikos 6.3.1.2 punkte nurodytų duomenų tvarkymą.  

Šių asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, kurio el. pašto adresas: [email protected]

1. Dėl Jūsų sutikimų, suteiktų iki 2022 m. rugpjūčio 22 d.

Paslaugų teikimui ir prekybinės veiklos vykdymui Mes priėmėme strateginį sprendimą nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. perleisti UAB „Ermitažas“ valdomus Elektroninės parduotuvės klientų duomenis naujajam duomenų valdytojui – UAB „Trobos“. Šis Jūsų duomenų perdavimas nesukuria jokių papildomų asmens duomenų apsaugos klausimų. Mes atlikome asmens duomenų, kuriuos ketinama perduoti, o taip pat paties asmens duomenų perdavimo būtinybės rizikos ir poveikio duomenų subjektams įvertinimą. 

Tiek kiek taikytina, Jūsų iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. suteiktų tiesioginės rinkodaros sutikimų pagrindu UAB „Ermitažas“ ir toliau vykdys marketingo veiklą, ir toliau veiks tiek savo, tiek ir UAB „Trobos“ interesais. Šia apimtimi UAB „Trobos“ veiks kaip asmens duomenų tvarkytojas, siųs Jums rinkodaros pranešimus ir vykdys įvairius rinkodaros veiksmus skatinančius Jus pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis ne tik Elektroninės parduotuvėje, bet ir ERMITAŽAS fizinėse parduotuvėse. 

Taigi, Jūsų, kaip Elektroninės parduotuvės kliento, rinkodarai skirtus asmens duomenis (pvz., elektroninio pašto adresus ir telefono numerius), tvarkomus UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d.suteikto sutikimo pagrindu, pagal sudarytą bendrojo duomenų valdymo susitarimą (toliau – Susitarimas) toliau bendrai valdys UAB „Ermitažas“ ir UAB „Trobos“.

3. SĄVOKOS 

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Paskyra – Vartotojo Elektroninės parduotuvės paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

Sutartis – Jūsų sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

Taisyklės – Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika. 

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: 

Sutartis su Mumis, kurios

šalimi esate Jūs (pvz., sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų Elektroninės parduotuvės Naudojimosi taisyklių pagrindu), arba Mūsų siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). 

Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.). 

Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai. 

Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR, Taisyklėse ir Sutartyje.

Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.

5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. 

Atsižvelgiant į Mūsų teikiamas Elektroninės parduotuvės paslaugas, funkcijas ir kitą Jūsų sąveikavimą su mumis, Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: 

DUOMENŲ KATEGORIJA

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

DUOMENŲ ŠALTINIAI

Registracijos, Paskyros sukūrimo, prisijungimo ir Paskyros naudojimo duomenys

Registracijos ir prisijungimo duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis, kurį Mes saugome patikimai užkoduotą ir negalime jo matyti, Facebook ID / Google ID, jeigu prie Paskyros jungiatės per Facebook / Google. 

Techniniai/administravimo duomenys, būtini Paskyros veikimui ir saugumui užtikrinti: vartotojo ID, Paskyros statusas (aktyvi, užblokuota ir pan.), IP adresas, prisijungimų prie Paskyros ir veiksmų Paskyroje techniniai duomenys. 

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Elektroninės parduotuvės Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas. 

Gaunami iš Jūsų, kai registruojatės Elektroninėje parduotuvėje ir susikuriate savo Paskyrą. 

Sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums registruojantis, jungiantis ar naudojantis Paskyra (pvz. techniniai duomenys). 

Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys

Identifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė. 

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas. 

Kiti anketiniai duomenys, kuriuos Mums pateikiate savo nuožiūra: gimimo data, lytis, kalbos pasirinkimas, įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis bendraujate įmonės vardu, kita Jūsų pateikiama informacija. 

Gaunami iš Jūsų, kai Elektroninėje parduotuvėje pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, susikuriate asmeninę Elektroninės parduotuvės Paskyrą ir joje pateikiate savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir pan. 

Pirkimų duomenys

Jūsų užsakymo duomenys: užsakomos prekės, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, panaudoti kuponai, užsakymo pateikimo data ir laikas. 

Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas, data ir laikas, mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu). 

Pristatymo informacija: pristatymo būdas ir/ar pristatymo adresas, pagrindiniai gavėjo duomenys, jeigu gavėju nurodote trečiąjį asmenį. 

Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas paruoštas, išsiųstas, pristatytas, informacija apie prekių ir pinigų grąžinimus ir pan. 

Komunikacijos duomenys: informacija apie komunikaciją ir bendravimą su Jūsų su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys. 

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Elektroninės parduotuvės Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas.  

Jeigu pirkimą atlikote kaip registruotas klientas, pirkimo duomenys yra susiejami su kitais Jūsų asmeninėje Paskyroje saugomais duomenimis. 

Gaunami iš Jūsų, kai Elektroninėje parduotuvėje pateikiate užsakymą, atliekate užsakymo apmokėjimą, susisiekiate su mumis (arba Mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan. 

Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate ir/arba partnerių, padedančių Mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.). 

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, kai ir kiek tokia informacija būtina pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui priimti ir jam apdoroti (pvz. slapukų pagalba fiksuojama, kad Jūs susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika). 

Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai

Sutikimai ir komunikavimo pasirinkimai: Jūsų sutikimai gauti naujienlaiškius, rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie sutikimų laiką, datą. 

Paslaugų pasirinkimai: informacija apie Jūsų naudojamas Elektroninės parduotuvės paslaugas ir lojalumo programą (pvz. dalyvavimą ERMI KLUBAS programoje, turinio suasmeninimo paslaugą, miesto pasirinkimą ir kt.), jų užsakymą ir/ar atsisakymą. 

Jūsų pasirinkimai dėl slapukų.

Jūsų sutikimai pateikti ERMI KLUBAS programoje ir Classic Lojalumo programoje.

Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant. 

Jūsų naršymo Elektroninėje parduotuvėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje duomenys

Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį ir/ar norų sąrašą įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija ir susijusi informacija. 

Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija. 

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Elektroninėje parduotuvėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje. 

Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija). 

Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės atitinkamomis Elektroninės parduotuvės paslaugomis

Duomenys, kurie sugeneruojami, kai naudojatės Elektroninės parduotuvės paslaugomis: pvz., kai išsaugote prekes, pasirenkate ir išsaugote miestą (tikslu matyti artimiausius atsiėmimo punktus), pasirenkate „Drive in“ paslaugą (tikslu identifikuoti automobilį su kuriuo atvyksite atsiimti užsakymą, neišlipant iš automobilio), išsaugote interneto svetainės ar mobiliosios programėlės kalbos pasirinkimą ir pan. 

Jeigu šiuos veiksmus atliekate kaip registruotas klientas, duomenys yra susiejami su kitais Jūsų, kaip registruoto kliento, duomenimis. 

Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis), kai Jūs naudojatės Elektroninės parduotuvės paslauga. 

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys

Informacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atsidarymą ir jo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą, informacija apie pranešimų atsisakymą. 

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus. 

Turinys, kuriuo dalijatės Elektroninėje parduotuvėje

Jūsų Elektroninėje parduotuvėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje viešai pateikti atsiliepimai, vertinimai, klausimai apie prekes ir kitas turinys, kurį viešai pateikiate ir/ar kuriuo pasidalinate Elektroninėje parduotuvėje. 

Turinį viešinate Jūs pats (-i), todėl esate visiškai už jį atsakingas

Gaunami iš Jūsų, kai patalpinate atitinkamą turinį Elektroninėje parduotuvėje. 

Komunikacijos su Jumis duomenys

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate atsiliepimus, skundus ir pan., Mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis duomenis, o taip pat Mūsų surinktus duomenis, kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti. 

Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa. 

Surenkami Mūsų iš Mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti. 

Kandidatų duomenys

Kandidatų duomenys: pozicija, į kurią kandidatuojama, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,  miestas iš kurio norėtumėte dirbti, darbo užmokesčio lūkestis, pokalbio data, gauto sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo data ir kita informacija. 

Gaunami iš Jūsų, kai siunčiate savo CV, motyvacinį laišką.  

Kita informacija, kurią Mes galime susirinkti iš Jūsų buvusių darboviečių, profesinių portalų. 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. Prekių pirkimas ir Jūsų užsakymų vykdymas.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su Jūsų užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt. 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

TEISINIS PAGRINDAS

DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS 

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys. 

Sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties duomenys, Jūsų pirkimo duomenys. 

Komunikacijos duomenys, kai ir kiek jie susiję su konkrečiu užsakymu. 

Pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp Jūsų ir Mūsų, sudarymo ir vykdymo tikslu. 

Konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi ne ilgiau kaip 5 metus po užsakymo įvykdymo. 

Jūsų duomenys, kuriuos vėlesnių užsakymų tikslu išsaugojote asmeninėje Elektroninės parduotuvės Paskyroje (pvz. vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresai, mokėjimo kortelės duomenys), saugomi tol, kol galioja Jūsų Paskyra arba kol patys juos iš Paskyros pašalinote. 

2. Elektroninės parduotuvės paslaugų teikimas

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume suteikti Jums paslaugas ir funkcijas pagal Elektroninės parduotuvės naudojimosi taisykles ir/ar Jūsų pasirinkimus. 

1. Registracija, Elektroninės parduotuvės Paskyros sukūrimas, administravimas ir su Paskyra susijusių paslaugų teikimas

Registruodamasis ir susikurdamas savo asmeninę Elektroninės parduotuvės Paskyrą, Jūs galėsite apsipirkti daug greičiau ir patogiau, matyti savo pirkimų istoriją, valdyti savo duomenis ir pasirinkimus, o taip pat naudotis tik registruotiems klientams teikiamomis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. 

Tam, kad užtikrintume tinkamą Jūsų Elektroninės parduotuvės Paskyros veikimą, jos saugumą ir galėtume suteikti su Paskyra susijusias paslaugas, Mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

TEISINIS PAGRINDAS

DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Registracijos, prisijungimo ir Paskyros techniniai bei administravimo duomenys. 

Kiti Jūsų Elektroninės parduotuvės Paskyroje saugomi ir/ar su ja susieti duomenys: 

- Identifikaciniai, kontaktiniai, anketiniai ir kiti duomenys, kuriuos įvedate ir išsaugote savo Paskyroje (pristatymo adresai, mokėjimo kortelės duomenys (paskutiniai skaičiai) ir kt.); 

- Jūsų pirkimų istorija ir pirkimų duomenys; 

- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai. 

Naudojimosi Elektroninės parduotuvės interneto svetaine ir mobiliąja programėle taisyklės, t. y. naudojimosi Elektroninės parduotuvės paslaugomis sutartis. 

Registracijos, prisijungimo ir kitus Paskyros duomenis saugome tol, kol galioja Jūsų Elektroninės parduotuvės Paskyra. Jums ištrynus savo Paskyrą, Jūsų identifikaciniai, kontaktiniai ir kiti duomenys yra negrįžtamai sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų galima Jūsų identifikuoti. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Pirkimo duomenys atsiejami nuo Jūsų Paskyros ir yra nuasmeninta forma saugomi nustatytą laikotarpį (t. y. 10 metų). 

2. Turinio suasmeninimas ir rekomendacijos

Kad naršyti ir apsipirkti Jums būtų dar patogiau ir greičiau, o pateikiamas turinys atitiktų Jūsų poreikius, Mes Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje rekomenduojame Jums produktus, paslaugas, funkcijas ir pateikiame turinį, kurie gali Jums būti aktualūs. 

Tam, kad galėtume kuo geriau Jus pažinti ir pateikti Jums išties aktualų turinį, Mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis. 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

TEISINIS PAGRINDAS

DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Registruotų klientų duomenys:

- Jūsų Elektroninės parduotuvės Paskyroje pateikti identifikaciniai ir anketiniai duomenys bei vartotojo ID; 

- Jūsų pirkimų duomenys; 

- Jūsų naršymo Elektroninėje parduotuvėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys; 

- Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės Elektroninės parduotuvės paslaugomis; 

- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai. 

Naudojimosi Elektronine parduotuve ir mobiliąja programėle taisyklės, t. y., naudojimosi Elektronine parduotuvė paslaugomis sutartis. 

Tol, kol esate registruotas klientas ir/ar naudojatės turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslauga. 

Jeigu turinio suasmeninimas ir rekomendacijos Jums nebūtų aktualios, Jūs galite bet kada šios paslaugos atsisakyti nustatydami atitinkamus pasirinkimus savo Paskyroje, Paslaugų savitarnoje. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums atsisakius turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslaugos, Jūsų duomenys šiuo tikslu toliau nebebus renkami ir tvarkomi. 

Neregistruotų Klientų duomenys:

- Sesijos ID; 

- Sesijos metu užfiksuoti Jūsų naršymo Elektroninėje parduotuvėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys. 

Svarbu pažymėti, kad visi neregistruoto Kliento naršymo duomenys yra renkami ir tvarkomi tik nuasmeninti ir neleidžia identifikuoti konkretaus asmens. 

Jūsų sutikimas, kurį suteikiate patvirtindamas slapukų pasirinkimus. 

Tol, kol galioja Jūsų sutikimas, bet neilgiau kaip 2 metus. 

Sutikimą galite valdyti ir bet kada atšaukti keisdami savo slapukų pasirinkimus, kaip nurodyta „Slapukų politikoje“. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Narystė ERMI KLUBAS ir klubo naudų bei privalumų teikimas

Tapus ERMI KLUBAS nariu, kurio taisykles galite rasti čia , Jums el. paštu ir/ar internetinės reklamos kanalais (interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, interneto paieškos sistemose, mobiliojoje programėlėje ir kt.) ir/ar kitais būdais bus teikiami specialūs Elektroninės parduotuvės bei Mūsų partnerių asmeniniai ir bendriniai pasiūlymai, paruošti remiantis Jūsų pirkimo ir naršymo istorija, o šiuo tikslu Mes tvarkysime Jūsų duomenis: 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

TEISINIS PAGRINDAS

KIEK LAIKO TVARKOME DUOMENIS

- Jūsų Elektroninės parduotuvės Paskyroje pateikti identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys; 

- Jūsų pirkimų duomenys; 

- Jūsų naršymo Elektroninėje parduotuvėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys; 

- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai. 

Jūsų sutikimas, kurį pateikėte įstodami į ERMI KLUBAS ir Elektroninės parduotuvės lojalumo programos ERMI KLUBAS taisyklės, t. y., sutartis sudaryta ERMI KLUBAS programos taisyklių pagrindu. 

Tol, kol esate ERMI KLUBAS nariu. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

ERMI KLUBAS narystės galite bet kada atsisakyti nustatydamas atitinkamus pasirinkimus savo Paskyroje, Paslaugų savitarnoje. 

Jums atsisakius ERMI KLUBAS narystės, Jums nebus siunčiami ERMI KLUBAS pasiūlymai ir nebus teikiami jokie kiti EMRI KLUBAS privalumai. 

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Mūsų Elektronine parduotuve, tačiau tai reikš, kad Mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir Jūs nebegalėsite naudotis ERMI KLUBAS ir Ermitažo programos teikiamais privalumais. 

4. Kitų Elektroninės parduotuvės paslaugų teikimas, susijusių pranešimų siuntimas 

Mes Jums siūlome įvairių naudingų paslaugų ir funkcijų, kurių teikimui būtina tvarkyti tam tikrus Jūsų duomenis. Daugiau informacijos apie atskiras paslaugas ir jų turinį rasite naudojimosi Elektronine parduotuve taisyklėse. 

Kai Elektroninės parduotuvės paslaugomis naudojatės kaip registruotas vartotojas, Mes Jūsų duomenis išsaugome ir susiejame su Jūsų asmenine Paskyra ir kitais Mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis. 

Mūsų Elektroninės parduotuvės funkcionavimo ir susijusių paslaugų būtina ir neatskiriama dalimi yra įvairių su Elektronine parduotuve ir Mobiliąją programėle bei jos veikimu susijusių pranešimų ir informacijos siuntimas (pvz. pranešimai apie paliktą pirkinių krepšelį, priminimai, informacija apie pasikeitusias Jūsų sekamų ar įsimintų prekių kainas, informacija apie naujus funkcionalumus, pranešimai apie svarbias naujienas ir įvykius, push-up pranešimai, sisteminiai pranešimai, pranešimai apie mokėjimus, ir pan.). Siųsdami tokius pranešimus ir informaciją, Mes be aukščiau paminėtų duomenų naudojame Jūsų kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą ar telefono numerį.  

Daugeliu atvejų Mes suteikiame Jums galimybę paslaugų pranešimų atsisakyti savo Paskyroje ir/arba paspaudžiant atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške

Asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytais tikslais teisiniu pagrindu yra: 

  • Elektroninės parduotuvės interneto svetainės naudojimosi taisyklės (t. y., tarp Jūsų ir Elektroninės parduotuvės sudaryta naudojimosi Elektroninės parduotuvės paslaugomis sutartis) arba,  

  • Jūsų sutikimas, kurį suteikėte savo pačio aktyviais veiksmais, naudodamasis atitinkama paslauga ar funkcija. 

3. Tiesioginė rinkodara ir kiti rinkodaros veiksmai

1. Bendrieji ir individualizuoti tiesioginės rinkodaros pranešimai

Elektroninėje parduotuvėje Jūs galite tapti ERMI KLUBO nariu, gauti Ermitažo pasiūlymus, prenumeruoti naujienlaiškius, informaciją apie Elektroninės parduotuvės naujienas, akcijas, nuolaidų kodus ir loterijas, taip pat specialiai Jums pagal Jūsų pirkimo ir naršymo istoriją pritaikytus pasiūlymus. Jūs galite pasirinkti, kuriais kanalais norite gauti šiuos pranešimus ir informaciją - mobiliosios programėlės pranešimais, elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. 

Tam, kad galėtume pateikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją: 

1. UAB „Trobos“ tvarko šiuos Jūsų duomenis: 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

TEISINIS PAGRINDAS

DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS 

Jūsų kontaktiniai duomenys.

Jūsų pirkimų ir naršymo Elektroninėje parduotuvėjeistorija, jeigu pasirinkote gauti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus. 

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys. 

Jūsų sutikimas, kurį pateikėte UAB „Trobos“ nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. (pvz., prenumeruodami Elektroninės parduotuvės naujienlaiškius, bendruosius ir/ar specialiai Jums pritaikytus pranešimus ir pasiūlymus). 

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome savo teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia vertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą, optimalumą  bei veiksmingumą. 

Tol, kol galioja Jūsų sutikimas. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų susisiekus su Mumis Privatumo politikos 11.7. punkte nurodytais kontaktais. 

6.3.1.2. UAB „Ermitažas“ tvarko šiuos Jūsų duomenis: 

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų kontaktiniai duomenys.

Jūsų pirkimų ir naršymo Elektroninėje parduotuvėje istorija, jeigu pasirinkote gauti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus. 

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys. 

Jūsų sutikimas, kurį galėjote pateikti UAB „Ermitažas“ iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Šio sutikimo pagrindu, UAB „Trobos“, kaip asmens duomenų tvarkytojas, siunčia rinkodaros pranešimus skatinančius Jus pasinaudoti paslaugomis ir akcijomis Elektroninėje parduotuvėje bei fizinėje UAB „Ermitažas“ parduotuvėse. 

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis Mes tvarkome Mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia Mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o Mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara - efektyvi. 

Tol, kol galioja Jūsų sutikimas. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų susisiekę su Mumis Privatumo politikos 11.7. punkte nurodytais kontaktais. 

Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą Mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Mūsų turimais Jūsų suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu Mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba Mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), Mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis. 

Jeigu sutikimo anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti pasiūlymus visai šeimai, nurodydami vaikų gimimo metus, Jūsų nurodytais kanalais ir Paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes. 

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Mūsų Elektronine parduotuve, tačiau tai reikš, kad Mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų, pranešimų ir naujienų. 

Prašome atkreipti dėmesį, jog Mūsų Elektroninė parduotuvė www.ermitažas.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių informacinių sistemų tinklas, todėl mūsų sistemose tvarkomų asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo bus vykdoma, Jūs dar galite gauti minėtus pranešimus. 

Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas prekes (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymo būklės pasikeitimą) bus ir toliau Jums teikiama. 

2. Kiti internetinės rinkodaros veiksmai

Mes galime naudotis Google ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, reklamos paslaugų teikėjai, slapukų ir panašių technologijų pagalba, renka Jūsų naršymo Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje duomenis, siekiant Jums pateiktiaktualią interneto reklamą Elektroninėje parduotuvėjeir/ar kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, interneto paieškos sistemose ir pan.). 

Jūsų naršymo duomenys Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje reklamos tikslais yra renkami ir tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį galite pateikti arba atšaukti sutikę su tiksliniais (komerciniais) slapukais arba juos atmetę. Daugiau informacijos apie Elektroninės parduotuvės reklamos partnerius bei jų naudojamus slapukus galite rasti ir tikslinių (komercinių) slapukų nustatymus galite valdyti Slapukų politikoje. 

4. Jūsų prašymų ir užklausų nagrinėjimas

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate Mums klausimus, pateikiate prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs pateikiate Mums savo asmens duomenis. 

Jūsų duomenis Mes naudojame tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis, Mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus. 

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys. 

Komunikacijos su Jumis duomenys. 

Kiti duomenys, būtini Jūsų prašymui ar užklausai išnagrinėti. 

- Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas 

- Sutarties vykdymas, kai Jūsų prašymas ar užklausa yra susijusi su sutartimi ir/ar jos vykdymu 

- Mūsų teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus 

Tol, kol išnagrinėjame Jūsų prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo. 

Jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas. 

5. Analitika ir statistika veiklos analizės, vystymo ir gerinimo tikslu

Norime, kad naudotis Elektroninės parduotuvės interneto svetaine ir (arba) mobiliąja programėle būtų kuo paprasčiau ir patogiau, Mūsų paslaugos Jums būtų aktualios ir naudingos, o patirtis būtų kuo geriausia. Todėl, siekdami vystyti ir gerinti savo veiklą, nuolat analizuojame, kaip Jūs naudojatės Elektroninės parduotuvės interneto svetaine, mobiliąja programėle, paslaugomis ir tvarkome toliau nurodytus duomenis. 

Vykdydami analitiką ir statistiką Mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos, t. y., analitiniai ir statistiniai duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus vartotojo, nėra susiejami su kitais identifikuoto vartotojo duomenimis ir nejungiami į duomenų rinkinius pagal konkretų vartotoją.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo trukmė

Subendrinti ir nepersonalizuoti naršymo Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys. 

Subendrinti ir nepersonalizuoti Klientų pirkimų duomenys. 

Subendrinti ir nepersonalizuoti naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys. 

Subendrinti ir nepersonalizuoti komunikacijos su Klientais duomenys. 

Analitiką ir statistiką Mes vykdome ir duomenis šiuo tikslu renkame bei tvarkome Mūsų teisėto intereso pagrindu. 

Saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais. 

Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje Mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Visgi, paprastai Google Analytics ir/ar kitų analitikos įrankių slapukai Elektroninėje parduotuvėje veikia kaip pirmos šalies, t. y., Mūsų pačių kontroliuojami slapukai. 

Elektroninės parduotuvės interneto svetainės ir/ar mobiliosios programėlės naudojimo analitinius ir statistinius duomenis Mes renkame ir naudojame Mūsų teisėto intereso pagrindu, tikslu vertinti Mūsų paslaugų ir/ar rinkodaros kampanijų našumą ir priimti svarbius veiklos vystymo bei tobulinimo sprendimus, tokius, kaip Elektroninės parduotuvės prekių asortimento formavimas, paslaugų vystymas, interneto svetainės ir mobiliosios programėlės tobulinimas, klientų aptarnavimo gerinimas ir pan. Atitinkamai, analitikos ir statistikos slapukus Mes laikome būtinaisiais, nes kitaip negalėtume pasiekti pirmiau įvardintų tikslų ir užtikrinti Mūsų teisėto intereso. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte analitinių slapukų diegimui, galite juos atmesti savo interneto naršyklėje, kaip nurodyta  Slapukų politikoje. 

6. Informacija apie vaizdo kamerų stebėjimo duomenų tvarkymą

Elektroninės parduotuvės prekių atsiėmimo vietų viduje ir išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į kamerų matymo lauką. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik nelaimingų atsitikimų su klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp klientų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik atsakingi ir tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu įrodančiu susipažinimo ir įsipareigojimo faktą. Vaizdo kamerų įrašai gali būti teikiami tiems suinteresuotiems asmenims, su kuriais yra susijęs incidentas, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos ir pareigūnai, draudimo bendrovės, lankytojai (kai sugadintas jų turtas ar incidentas susijęs su sveikatos sužalojimu). Šiais atvejais duomenys teikiami tik įsitikinus, jog yra tinkamas ir pakankamas teisinis pagrindas duomenims teikti. 

Tam, kad Mes galėtume įgyvendinti teisėtą interesą rūpintis asmenų saugumu, sveikata ir viešąją tvarka, Mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: 

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo trukmė

Jūsų atvaizdas ir su juo susiję vaizdo duomenys  

Būtinybė siekti Mūsų teisėtų interesų, apsaugoti Elektroninės parduotuvės prekių atsiėmimo centruose-parduotuvėse esančius asmenis, jų sveikatą ir viešąją tvarką, bei turto apsaugą. 

Vaizdo įrašai saugomi iki 30 kalendorinių dienų ir automatiškai trinami laikmenoje saugant naujus vaizdo įrašus, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuota neteisėta veika, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos). 

7. Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

Siekiant pateikti Jums suasmenintą turinį ir rekomendacijas (Privatumo politikos 6.3. skyrius), specialiai Jums pritaikytus rinkodaros pasiūlymus (Privatumo politikos 6.3.1 punktas) ir/ar suteikti Jums ERMI KLUBAS naudas (Privatumo politikos 6.2.3. punktas), Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, t. y., Mes automatinių priemonių pagalba grupuojame ir analizuojame atitinkamu tikslu tvarkomus Jūsų duomenis bei darome įžvalgas ir prognozes, koks turinys ir/ar pranešimai Jums gali būti aktualūs. Siekdami dar geriau pažinti savo Klientus, jų poreikius ir pomėgius, Mes taip pat galime skirstyti Klientus į kategorijas pagal įvairius požymius (kaip pvz., amžių, vietovę, naršymo ir/ar pirkimo įpročius ir kt.). 

Tokie automatizuoti analizės, profiliavimo ir sprendimų priėmimo veiksmai leidžia Mums veiksmingai apdoroti apie Klientus turimą informaciją ir pasiekti konkrečius aukščiau įvardintus tikslus, t. y. pritaikyti turinį, rekomendacijas ir/ar pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir pomėgius. Šie veiksmai nėra savarankišku duomenų tvarkymo tikslu, nedaro Jums jokio reikšmingo poveikio ir dėl jų Jums nekyla jokių teisinių pasekmių. 

8. Administracijos ir kitų darbuotojų atrankos tikslu renkami duomenys

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Taip pat pažymime, kad Mes galime patikrinti Jūsų pačių viešai profesiniais tikslais paskelbtus duomenis (pvz., LinkedIn ar panašiuose profesiniuose socialiniuose tinkluose, portaluose). 

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą Mes pasirinksime labiau Mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, Mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų metu.   

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Jums atsiuntus savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis Mūsų bendruoju elektroniniu paštu Mums nepaskelbus atrankos, pateikdamas savo duomenis, sutinkate, kad personalo atrankos tikslais juos perduotume Mūsų įmonių grupės bendrovėms.  

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo trukmė

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys. 

Bendravimo su Jumis duomenys. 

Kiti duomenys, būtini atrankai ir pan. 

Jūsų sutikimas, kurį išreiškėte dalyvaudamas Mūsų atrankose. 

Mūsų teisėtas interesas, siekiant patikrinti Jūsų pateiktą informaciją, taip pat tvarkyti duomenis esant pareikštoms pretenzijoms ar reikalavimams. 

Iki 3 (trijų) mėnesių po atrankos pabaigos. 

Gavus Jūsų atskirą sutikimą – 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. 

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

7. DUOMENŲ GAVĖJAI

Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą buvote informuotas. 

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.  

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių centrai, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai. 

Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų, įtvirtintų rašytinėje sutartyje. 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, draudimo bendrovėms, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

Informuojame, kad UAB „Trobos“ ir UAB „Ermitažas“, Susitarime nurodytais pagrindais ir siekdami, užtikrinti tvarų ir nuoseklų aukštos kokybės asmens duomenų valdymą klientams teikiant paslaugas bei siūlant naujus produktus, tam tikrų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį

Pagal šį Susitarimą UAB „Ermitažas“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už duomenų panaudojimą tradicinėje mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei čia vykdomą rinkodarą, o UAB „Trobos“, kaip duomenų valdytojas, bus atsakingas už Jūsų duomenų panaudojimą Elektroninėje parduotuvėje bei su elektronine prekyba susijusia rinkodara. 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos: 

- duomenys perduodami tik Mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems Mūsų paslaugų Jums teikimą, ir 

- su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba 

- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba 

- egzistuoja kiti BDAR numatyti pagrindai, sąlygos ir reikalavimai.  

9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai: 

a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;  

b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;  

c) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;  

d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;  

e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

10. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis gali naudotis tik vyresni nei 18 metų asmenys. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą arba tuo atveju, kai pagal teisės aktų reikalavimus turite teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis. 

11. JŪSŲ TEISĖS

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti Mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

1. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 str.)

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. 

2. Teisė ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.)

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga. 

3. Teisė ištrinti Mūsų saugomus asmens duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 str.)

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). 

4. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs esate užginčiję duomenų tikslumą, patekę prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

5. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. 

6. Teisė prieštarauti, kai duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (BDAR 21 str.)

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. 

Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 

telefonu: +370 5 204 2191; 

el. paštu: [email protected]

panaikinę pranešimų gavimo pasirinkimą Paskyros nustatymuose Elektroninėje parduotuvėje; arba 

panaikinę pranešimų gavimo pasirinkimą Paskyros nustatymuose Mobiliojoje programėlėje. 

Aktyviųjų pranešimų (angl. push notifications) galite atsisakyti:

panaikinę aktyviųjų pranešimų siuntimą Paskyros nustatymuose Mobiliojoje programėlėje; 

pakeisdami savo įrenginio operacinės sistemos nustatymus. 

7. Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 7 str. 3 d.)

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją.  

Tai galite atlikti labai paprastai ir greitai šiais būdais: 

telefonu: +370 5 204 2191; 

el. paštu: [email protected]

bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“;  

panaikinę rinkodaros pranešimų gavimo pasirinkimą Paskyros nustatymuose Elektroninėje parduotuvėje; arba 

panaikinę rinkodaros pranešimų gavimo pasirinkimą Paskyros nustatymuose Mobiliojoje programėlėje. 

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes saugosime ir po sutikimo atšaukimo bent 2 metus, ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo Mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. 

8. Teisė pateikti skundą (BDAR 77 str.)

Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų pateiktą skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 

12. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu [email protected] Laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą. 

Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. 

Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, Jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. 

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite atsakyti kitu būdu. 

Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuotas raštu. 

13. MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti gali šiais būdais: 

elektroniniu paštu [email protected].  

skambindami į Mūsų Infoliniją nemokamu telefonu +370 5 204 2191.  

 internetu per Elektroninės parduotuvės www.ermitažas.lt paklausimų formą. 

Duomenų apsaugos pareigūno (abiejų duomenų valdytojų) kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas: [email protected]

Pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius. 

Laišką adresuokite: Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai:

UAB „Trobos“

Juridinio asmens kodas 305596596 

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

UAB „Ermitažas“

Juridinio asmens kodas 300090381  

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

14. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. spalio 24 d. 

Privatumo politikos redakciją galiojusią iki 2022 m. spalio 24 d. galite rasti ČIA.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.